Yeni Türkiye’nin geleceği nasıl?

03.06.2014 10:33

Ak Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, önümüzdeki on yılı kapsayan ve partisinin ekonomik ve politik vizyonunu belirleyen bir doküman sundu. Numan Kurtulmuş’un az sayıda ekonomist ve gazeteciyle paylaştığı görüşleri arasında şunlar var:
- Sanayi kapitalizminden, 1980’lerde küreselleşme ve yüksek teknolojiler sayesinde neoliberalizmin yükselişine; oradan da 1990’larda finans kapitalizmine geçildi.
-Dünyada gelir dağılımı adaletsizliği ve küresel yoksulluk artarken, gelişmekte olan ülkelerin performansları artıyor. Bu ülkelerin küresel milli hasıladan aldıkları pay ve büyüme oranları artarken, kamu borcu/GSYH oranları azalıyor.
- Küresel ekonomik örgütler eski rollerini kaybederken, yeni kutuplaşmalar oluşuyor. Bu esnada küresel sistem denge oluşturamazken, kriz potansiyeli sürüyor.
- Ak Parti’nin başarısının temel unsurları arasında ekonomik ve siyasi reformların eşzamanlı icrası, zihniyet değişimi, vesayetlerle mücadele bulunuyor. Bilinen vesayetler arasında askeri vesayet ve yargı vesayeti yer alırken, örtülü vesayetler arasında, uluslararası kuruluşlar, medya, derecelendirme kuruluşları ve faiz lobisi var. Kürt, Alevi, Kıbrıs, Ermeni sorunları gibi dayatılan vesayetler de var.
- Bundan sonra yeni bir büyüme modeline, güçlü bir sanayi politikasına, katma değeri yüksek ürün ihracatına ihtiyaç var. Ara mallarında ithalata bağımlılığı düşürülmesi ve altyapı verimliliğinin artırılması gerekiyor.
Dönüşüm sürecinde ne yapmalı?

- Katılımcı, çoğulcu, sivil yeni anayasa,
- Terörün sona erdirilmesi,
- Antidemokratik tüm yasaların değiştirilmesi,
- Toplumsal bütünlüğün sağlanması,
- Düşük cari açık için büyümeden feragat edilmemesi,
- İmalat sanayinin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesi,
- Sermaye piyasasının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi.

Makrodan mikro başarıya

- İstikrarlı büyüme ve bölüşüm,
- Üretimin ithalata bağımlılığının azaltılması,
- İşsizliğin azaltılması (her yıl 700 bin kişiye istihdam sağlamak için en az yüzde 5 büyüme gerekiyor),
- Üst düzey müteşebbislerin / firmaların rekabetçiliğin artırılması (Ar-Ge, patent ve marka teşviki),
- Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun küresel ölçekte rekabet edebilecek ürünler üretimi,
- Orta sınıfın güçlendirilmesi,
- Kredilerin tüketici kredileri yerine ihracat ve proje kredilerine yönlendirilmesini sağlayacak teşvikler verilmesi,
- Gelir dağılımı adaletini sağlama ve yoksullukla mücadele,
- Kent ekonomilerinin güçlendirilmesi,
- Alt gelir gruplarının alım gücünün artırılması,
- Vergi reformuna yönelik çalışmalar,
- Bütünleşik enerji politikaları uygulanması.