***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.03.2017 23:15

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
839.002 557.889
Dönem Karı (Zararı)
-233.886 -172.994
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.054.048 832.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 486.012 313.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 89.927 44.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.793 70.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.063 21.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.423 -3.744
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.307 53.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.848 65.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.246 -87.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.177 185.708
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 26.085 16.633
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -58.864 -49.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
285.657 163.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-84.715 -34.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 169.072 183.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 73.692 64.033
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.542 -12.891
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -24.847
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.705 -160.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.808 -233.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.583 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-319.225 -233.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.870 14.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.870 14.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.659 -58.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.537 14.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.726 -8.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
205.263 23.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.402 14.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.210 16.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
88.210 16.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.743 70.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.822 72.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.079 -1.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
779.457 498.703
Alınan Faiz
129.185 137.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -22.704 -14.443
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.695 -3.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.430 -73.441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.189 13.768
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.048.558 -589.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.390
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 127.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.080 -195.241
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.023 97.601
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-71.958 -29.735
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.227 -56.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.358 90.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -787.005 -433.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -56.244 -27.604
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-179.425 -171.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 6.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-168.466 -244.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.513.338 790.681
Kredilerden Nakit Girişleri
1.513.338 790.681
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.491.540 -898.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.491.540 -898.575
Ödenen Faiz
-180.685 -188.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.579 51.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-378.022 -276.405
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-378.022 -276.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.886.899 2.163.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.508.877 1.886.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-233.886 -172.994
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.028 10.607
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.269 10.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -8.473 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-768 -43
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.463 -56
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.695 13
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
173.768 23.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
158.680 19.206
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.088 4.691
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.796 34.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.090 -138.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.606 -29.291
Ana Ortaklık Payları
-71.696 -109.199


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.512.163 1.894.260
Finansal Yatırımlar
7 288.752 293.295
Ticari Alacaklar
1.494.197 1.214.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 8.523 2.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.485.674 1.212.010
Diğer Alacaklar
27.772 19.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 10.726 2.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.046 17.093
Türev Araçlar
21 551 0
Stoklar
11 441.350 374.448
Canlı Varlıklar
12 215 76
Peşin Ödenmiş Giderler
20 81.583 95.310
Diğer Dönen Varlıklar
19 58.920 74.055
ARA TOPLAM
3.905.503 3.965.807
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.905.503 3.965.807
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 76.716 41.598
Ticari Alacaklar
9 25.258 21.374
Diğer Alacaklar
29.082 60.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 29.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 29.082 31.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 323.471 309.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 569.870 376.075
Maddi Duran Varlıklar
14 1.167.901 1.041.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.520.585 1.357.685
Şerefiye
15 403.713 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.116.872 953.972
Peşin Ödenmiş Giderler
20 51.623 46.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 42.303 106.105
Diğer Duran Varlıklar
19 119.584 123.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.926.393 3.482.631
TOPLAM VARLIKLAR
7.831.896 7.448.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.088.428 738.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 305.409 717.110
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 175.395
Ticari Borçlar
964.513 760.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 25.403 27.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 939.110 733.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 36.796 23.394
Diğer Borçlar
10 232.115 159.859
Ertelenmiş Gelirler
20 56.243 40.014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 13.426 1.888
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.761 83.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 51.263 44.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 40.498 39.262
ARA TOPLAM
2.788.691 2.700.917
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.788.691 2.700.917
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 895.383 665.525
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 519.829 517.700
Diğer Borçlar
10 119.449 103.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 227.293 155.315
Ertelenmiş Gelirler
20 7.457 1.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.120 109.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 119.120 109.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 137.510 152.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.026.041 1.705.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.814.732 4.406.227
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.578.346 2.652.122
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.197 -19.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.197 -19.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 48.007 11.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -37.810 -31.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
237.563 87.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
221.961 87.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 15.602 514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 314.979 1.267.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.713 -1.319.115
Net Dönem Karı veya Zararı
-219.223 -160.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
438.818 390.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.017.164 3.042.211
TOPLAM KAYNAKLAR
7.831.896 7.448.438


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 7.774.247 5.951.038
Satışların Maliyeti
24 -6.494.589 -4.924.311
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.658 1.026.727
BRÜT KAR (ZARAR)
24 1.279.658 1.026.727
Genel Yönetim Giderleri
25 -381.008 -335.921
Pazarlama Giderleri
25 -721.009 -603.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 527.843 646.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -299.613 -291.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -169.072 -183.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.799 259.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 159.002 207.426
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -177.134 -161.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.667 305.758
Finansman Gelirleri
29 1.543 40.854
Finansman Giderleri
29 -380.404 -455.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-160.194 -108.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -73.692 -64.033
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-48.968 -68.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.724 3.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-233.886 -172.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
-233.886 -172.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.663 -12.174
Ana Ortaklık Payları
-219.223 -160.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp 32 -0,08400000 -0,06100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 35.159 1.002 -30.979 51.034 -4.177 1.281.168 -1.113.482 -224.970 2.755.219 154.631 2.909.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.235 -211.735 224.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.660 -53 36.323 4.691 -160.820 -109.199 -29.291 -138.490
Dönem Karı (Zararı)
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731