***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2017 20:43

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.443 318.762
Dönem Karı (Zararı)
-187.282 -45.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
522.166 420.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 281.599 226.373
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 57.229 47.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.710 40.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 12.433 10.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.484 9.392
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 17.793 20.361
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.215 37.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.411 -31.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
114.657 82.630
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 17.724 18.342
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -31.755 -32.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
90.633 17.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.394 -251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.829 35.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.096 18.560
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -5.889 -1.379
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-332.005 -89.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.300 -266.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.627 -4.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.673 -262.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.330 27.444
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.867 31.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.537 -3.952
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.250 -32.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.040 150.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.629 1.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
92.411 148.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
491 9.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.419 41.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.419 41.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.075 -19.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-125.053 -45.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.978 26.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.879 285.037
Alınan Faiz
71.166 56.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -8.515 -8.474
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -5.565 -12.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.012 -5.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 9.490 3.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.764 -486.009
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.486 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.994
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -40.380
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
175.446 80.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.054 23.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -328.666 -352.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.838 -16.263
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -179.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-246 -2.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.882 -325.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
633.368 477.167
Kredilerden Nakit Girişleri
633.368 477.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-480.629 -720.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-480.629 -720.995
Ödenen Faiz
-48.857 -95.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 13.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.561 -492.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.561 -492.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.508.877 1.886.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.520.438 1.394.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.282 -45.951 -94.801 -7.893
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 10.602 0 10.602
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.655 0 10.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -53 0 -53
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -53 -53
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.616 18.920 -21.633 -850
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.567 18.731 -22.682 -1.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.284 1.040 2.284 -96
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-972 -1.064 -972 1.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-263 213 -263 -231
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-457 0 -457 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
194 213 194 -231
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.616 29.522 -21.633 9.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.666 -16.429 -116.434 1.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.885 -4.647 -4.418 -10.274
Ana Ortaklık Payları
-155.781 -11.782 -112.016 12.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.520.993 1.512.163
Finansal Yatırımlar
7 111.901 288.752
Ticari Alacaklar
1.756.064 1.494.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 11.150 8.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.744.914 1.485.674
Diğer Alacaklar
57.012 27.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 39.593 10.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.419 17.046
Türev Araçlar
21 0 551
Stoklar
11 492.278 441.350
Canlı Varlıklar
12 426 215
Peşin Ödenmiş Giderler
20 206.932 81.583
Diğer Dönen Varlıklar
19 78.488 58.920
ARA TOPLAM
4.224.094 3.905.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.224.094 3.905.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 78.580 76.716
Ticari Alacaklar
9 18.113 25.258
Diğer Alacaklar
25.172 29.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 25.172 29.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 332.056 323.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 583.749 569.870
Maddi Duran Varlıklar
14 1.189.373 1.167.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.483.707 1.520.585
Şerefiye
15 403.713 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.079.994 1.116.872
Peşin Ödenmiş Giderler
20 32.096 51.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 53.629 42.303
Diğer Duran Varlıklar
19 114.762 119.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.911.237 3.926.393
TOPLAM VARLIKLAR
8.135.331 7.831.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.371.921 1.088.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 518.649 305.409
Ticari Borçlar
1.072.666 964.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 30.032 25.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.042.634 939.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 37.287 36.796
Diğer Borçlar
10 367.829 232.115
Türev Araçlar
21 972 0
Ertelenmiş Gelirler
20 77.481 56.243
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 4.645 13.426
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.041 91.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 53.265 51.263
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 36.776 40.498
ARA TOPLAM
3.541.491 2.788.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.541.491 2.788.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 663.918 895.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 575.299 519.829
Diğer Borçlar
10 15.153 119.449
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 225.822 227.293
Ertelenmiş Gelirler
20 9.840 7.457
Uzun Vadeli Karşılıklar
120.801 119.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 120.801 119.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 134.119 137.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.744.952 2.026.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.286.443 4.814.732
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.422.730 2.578.346
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.080 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.297 10.197
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.297 10.197
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 48.007 48.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -37.710 -37.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.075 237.563
Yabancı Para Çevrim Farkları
239.424 221.961
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -778 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 17.429 15.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 312.427 314.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-775.319 -558.713
Net Dönem Karı veya Zararı
-174.293 -219.223
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
426.158 438.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.848.888 3.017.164
TOPLAM KAYNAKLAR
8.135.331 7.831.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 4.600.112 3.522.663 2.585.438 1.934.482
Satışların Maliyeti
24 -3.988.996 -2.865.785 -2.257.359 -1.577.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
611.116 656.878 328.079 356.496
BRÜT KAR (ZARAR)
24 611.116 656.878 328.079 356.496
Genel Yönetim Giderleri
25 -192.049 -168.862 -98.385 -90.313
Pazarlama Giderleri
25 -373.767 -348.718 -197.754 -175.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 192.488 179.457 31.025 91.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -147.876 -160.992 -42.182 -65.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 7.829 -35.119 11.379 -33.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.741 122.644 32.162 82.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 19.417 18.479 6.778 12.355
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -119.415 -64.985 -82.997 -50.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.257 76.138 -44.057 44.429
Finansman Gelirleri
29 5.387 10.405 3.618 1.930
Finansman Giderleri
29 -192.508 -113.934 -64.202 -43.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-189.378 -27.391 -104.641 2.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.096 -18.560 9.840 -10.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.231 -10.976 -6.380 -7.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.327 -7.584 16.220 -2.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.282 -45.951 -94.801 -7.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.282 -45.951 -94.801 -7.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.989 -16.151 -908 -8.424
Ana Ortaklık Payları
-174.293 -29.800 -93.893 531
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,06700000 -0,01100000 0,03600000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271