***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

16.06.2016 18:07

***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. N65 34676 Üsküdar İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -
İnternet Adresi www.doganholding.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. N65 34676 Üsküdar İstanbul 0 (216) 556 90 00 0 (216) 556 92 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Doğu Mali İşler Başkan Yardımcısı-Sermaye Piyasası.Finansal Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı 22.07.2014 0216 556 9000 mdogu@doganholding.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 200065-700026
Banu Çamlıtepe Direktör- Yatırımcı İlişkileri / Yatırımcı İlişkileri Bölümü 16.12.2014 0216 556 9000 banuc@doganholding.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 203041-701087

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 4 no'lu "Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer almaktadır.
Madde 4: Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.
A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin
a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.
b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.
c)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.
ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.
d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.
e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.
f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya büsbütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.
B) Holding
a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.
b) İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.
c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.
ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.
d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.
Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.
D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.
E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.
Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.
Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.
F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.
Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

Şirketin Süresi Sınırsız

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 21.06.1993 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Ailesi 1.667.805.543,92 TRY 63,73

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
-

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İşkadını Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 0,99 Bağımsız Üye Değil
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşkadını Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği Grup Şirketlerinde Onursal Başkanlık ve Başkan Vekillikleri 0,95 Bağımsız Üye Değil
Arzuhan Yalçındağ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşkadını Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları 0,98 Bağımsız Üye Değil
Vuslat Sabancı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşkadını Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları 0,95 Bağımsız Üye Değil
İmre Barmanbek Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşkadını Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyeliği 0,02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Soner Gedik Erkek Murahhas Üye Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri 0,00 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanlığı
Tayfun Bayazıt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Ltd. Kurucu ve Sahibi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
Ahmet Vural Akışık Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Soner Gedik İcra Kurulu Başkanı Yönetici İcra Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri
Ahmet Toksoy Yürütme Komitesi Üyesi ve Mali İşler Başkanı Yönetici Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 165.000.000,00 41.250.000,00 TRY 25,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ 16.500.000,00 13.010.657,03 TRY 78,85 BAĞLI ORTAKLIK
DD FİNANSMAN A.Ş. FİNANSMAN 54.400.000,00 26.112.000,00 TRY 48,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
DHI INVESTMENT BV HOLDİNG ŞİRKETİ 65.000.000,00 65.000.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ 10.000.000,00 7.359.315,42 TRY 73,59 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. DERGİ 19.559.175,00 8.804.735,62 TRY 45,02 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZ. MAT. ÖDEME ARACILIK VE TAH. SİS. A.Ş. DAĞITIM ŞİRKETİ 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 12.432.793,63 12.432.793,63 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ENERJİ 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG 20.000.000,00 18.977.780,00 TRY 94,89 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. GAZETECİLİK 105.000.000,00 97.447.742,77 TRY 92,81 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN HABER AJANSI A.Ş. HABERCİLİK 19.269.680,00 19.267.971,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN İNTERNET YAYINCILIĞI VE YATIRIM A.Ş. İNTERNET YAYINCILIĞI 4.400.000,00 4.400.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN MEDIA INTERNATIONAL GMBH GAZETE SATIŞI 97.000.000,00 55.851.651,00 EUR 57,58 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞAZACILIK PAZ. A.Ş. PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN ORGANİK ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. HAYVANCILIK 18.150.000,00 18.150.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN TV HOLDİNG A.Ş. TV YAYINCILIK 1.982.200.000,00 1.841.093.743,00 TRY 92,88 BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. YAYINCILIK 17.550.000,00 8.775.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. GAZETECİLİK 552.000.000,00 428.616.468,15 TRY 77,65 BAĞLI ORTAKLIK
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş TİCARET 178.354.952,00 153.868.461,69 TRY 86,27 BAĞLI ORTAKLIK
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 170.661.088,00 170.661.088,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
MOZAİK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TV YAYINCILIK 280.000.000,00 3.213.218,00 TRY 1,15 İŞTİRAK
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM 36.000.000,00 36.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. OTOMOBİL-MOTOSİKLET-DENİZ MOTORU TİCARETİ 67.000.000,00 67.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. KABLOLU TV 14.624.000,00 7.312.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
TASFİYE HALİNDE İSEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK DAĞITIM 50.000,00 26.002,16 TRY 52,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539076


BIST
18:0595.522
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
0
En Düşük
0