***KIPA* *MGROS*** KİPA TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.01.2018 18:11

***KIPA******MGROS*** KİPA TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MGROS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.01.2018
Genel Kurul Tarihi 02.02.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, Yönetim kurulunun Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dahil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Hakim pay sahibi konumundaki Migros Ticaret A.Ş. tarafından Kipa Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi sürecine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Borsa Kotundan Çıkma
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Kipa GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
KİPA TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
02 ŞUBAT 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Şubat 2018 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli - İzmir / Türkiye adresinde yapılacaktır.
Görüşülecek gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurulu Sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.kipa.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'inde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına
· Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
· Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
· Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
· Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.kipa.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Tel: 08507375053) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
KİPA TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652934


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314