***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2017 23:51

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 04.05.2017
Genel Kurul Tarihi 06.06.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli (Point Hotel Barbaros - Gold Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3 - 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması,
5 - 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 01.01.2016-31.12.2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
7 - 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ndeki %10'luk sınıra uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından aldığı payların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre iptal edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi" başlığını taşıyan 8 inci, "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyanı 9 uncu ve "Sermaye Değişiklikleri" başlığını taşıyan 13'üncü maddelerinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun onaya sunularak karar alınması,
10 - 19.12.2016 tarih ve 2016/34 sayılı bültende yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının, sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
12 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
13 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onanması,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
18 - Şirketin 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
19 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
22 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
23 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
24 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nthol 2016 Olağan GK Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Nthol 2016 Olağan GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Nthol 2016 Olağan GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Nthol 2016 Olağan GK Esas Sözleşme Tadil (Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,
06.06.2017 Salı günü, Saat 10.00'da, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli adresinde bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve Esas Sözleşme değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605023


BIST18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271