***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 18:49

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.625 82.625 0 82.625
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.481 0 0 0 0 -11.481 0 -11.481
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -5.386 0 1.736.546 -477.131 82.625 2.366.316 0 2.366.316


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.919.431 16.021.465 27.940.896
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.604.724 2.897.458 6.502.182
Teminat Mektupları
3.598.141 1.230.893 4.829.034
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
158.298 5.688 163.986
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.439.843 1.225.205 4.665.048
Banka Kredileri
0 158.257 158.257
İthalat Kabul Kredileri
0 158.257 158.257
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
760 429.309 430.069
Belgeli Akreditifler
760 429.309 430.069
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 130.225 130.225
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 130.225 130.225
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.823 948.774 954.597
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.399.685 152.672 2.552.357
Cayılamaz Taahhütler
1.921.301 152.672 2.073.973
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
109.680 141.362 251.042
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
980.315 11.310 991.625
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
348.001 0 348.001
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
8.666 0 8.666
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
474.031 0 474.031
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
608 0 608
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 478.384 0 478.384
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
478.384 0 478.384
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.915.022 12.971.335 18.886.357
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
642.000 0 642.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
642.000 0 642.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.273.022 12.971.335 18.244.357
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.389.503 2.550.423 3.939.926
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
640.001 1.348.534 1.988.535
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
749.502 1.201.889 1.951.391
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.405.266 7.623.794 11.029.060
Swap Para Alım İşlemleri
1.409.235 3.102.641 4.511.876
Swap Para Satım İşlemleri
1.412.281 3.042.769 4.455.050
Swap Faiz Alım İşlemleri
291.875 739.192 1.031.067
Swap Faiz Satım İşlemleri
291.875 739.192 1.031.067
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
478.253 2.570.228 3.048.481
Para Alım Opsiyonları
286.506 1.054.157 1.340.663
Para Satım Opsiyonları
191.747 1.168.546 1.360.293
Faiz Alım Opsiyonları
0 173.762 173.762
Faiz Satım Opsiyonları
0 173.763 173.763
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 226.890 226.890
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
424.932.961 256.680.907 681.613.868
EMANET KIYMETLER
1.964.002 1.513.443 3.477.445
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
142.777 102.443 245.220
Tahsile Alınan Çekler
1.760.319 166.896 1.927.215
Tahsile Alınan Ticari Senetler
57.929 140.342 198.271
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.124 924.039 926.163
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
852 179.723 180.575
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
418.905.497 253.977.418 672.882.915
Menkul Kıymetler
22.000 67 22.067
Teminat Senetleri
98.751.889 43.252.603 142.004.492
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
27.568.117 13.579.973 41.148.090
Diğer Rehinli Kıymetler
291.403.919 197.114.035 488.517.954
Rehinli Kıymet Alanlar
1.159.572 30.740 1.190.312
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.063.462 1.190.046 5.253.508
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
436.852.392 272.702.372 709.554.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
82.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.404
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.978.454 0 1.189.957
Kredilerden Alınan Faizler
2.556.401 1.011.643
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.992 18.251
Bankalardan Alınan Faizler
14.159 8.754
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
62.217 18.797
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
306.391 0 130.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.125 237
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
32.716 21.811
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
272.550 108.823
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.294 1.641
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.809.425 0 -757.232
Mevduata Verilen Faizler
-1.394.788 -602.720
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-85.380 -35.842
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-111.944 -37.942
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-189.276 -74.178
Diğer Faiz Giderleri
-28.037 -6.550
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.169.029 0 432.725
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
249.294 0 77.889
Alınan Ücret ve Komisyonlar
317.593 0 106.374
Gayri Nakdi Kredilerden
56.528 19.263
Diğer
261.065 87.111
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-68.299 0 -28.485
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-68.299 -28.485
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-302.573 -103.449
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.716 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -197.220 0 -82.916
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-29.770 -31.960
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.064.225 688.445
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.231.675 -739.401
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 43.506 6.124
FAALİYET BRÜT KÂRI
964.752 0 330.373
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -442.573 -177.353
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -422.839 -135.043
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.340 0 17.977
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 99.340 0 17.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -16.715 0 -6.705
Cari Vergi Karşılığı
0 18.351
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-185.943 -107.858
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
169.228 82.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 82.625 0 11.272
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 82.625 0 11.272
Grubun Karı (Zararı)
82.625 11.272
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07135000 0,00973000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.777.858 5.638.299 9.416.157
Nakit ve Nakit Benzerleri
960.491 3.959.560 4.920.051
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 822.809 1.911.101 2.733.910
Bankalar
(3) 250 2.048.459 2.048.709
Para Piyasalarından Alacaklar
137.432 0 137.432
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 4.131 10.609 14.740
Devlet Borçlanma Senetleri
1.357 10.609 11.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.774 0 2.774
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 334.625 19.744 354.369
Devlet Borçlanma Senetleri
327.208 0 327.208
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 19.744 27.161
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.236.049 1.108.721 3.344.770
Devlet Borçlanma Senetleri
2.236.049 328.538 2.564.587
Diğer Finansal Varlıklar
0 780.183 780.183
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 262.373 539.665 802.038
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
262.373 539.665 802.038
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.811 0 -19.811
KREDİLER (Net)
(5) 14.673.318 7.727.086 22.400.404
Krediler
15.003.611 7.727.086 22.730.697
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
15.003.611 7.727.086 22.730.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.122.222 0 1.122.222
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.452.515 0 -1.452.515
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-110.672 0 -110.672
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-480.650 0 -480.650
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-861.193 0 -861.193
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 305.018 0 305.018
Satış Amaçlı
305.018 0 305.018
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
780.185 7.668 787.853
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 776.045 7.668 783.713
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
172.579 7.668 180.247
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 330.502 0 330.502
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 82.540 0 82.540
Şerefiye
0 0 0
Diğer
82.540 0 82.540
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
18.512 0 18.512
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 128.513 0 128.513
DİĞER AKTİFLER
(17) 290.664 491.224 781.888
VARLIKLAR TOPLAMI
20.387.110 13.864.277 34.251.387
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.701.311 11.167.593 24.868.904
ALINAN KREDİLER
(3) 118.247 3.119.580 3.237.827
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 98.274 0 98.274
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 928.075 0 928.075
Bonolar
224.987 0 224.987
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
703.088 0 703.088
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 232.342 234.451 466.793
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
232.342 234.451 466.793
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 464.600 5.467 470.067
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
90.333 0 90.333
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
374.267 5.467 379.734
CARİ VERGİ BORCU
(10) 59.583 0 59.583
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.761 523.944 976.705
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.761 523.944 976.705
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 213.407 565.436 778.843
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.360.530 5.786 2.366.316
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
46.380 0 46.380
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.172 5.786 -5.386
Kar Yedekleri
1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-394.506 0 -394.506
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
82.625 0 82.625
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.629.130 15.622.257 34.251.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.029.214
Alınan Faizler
1.189.188
Ödenen Faizler
-1.421.939
Alınan Temettüler
2.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
317.593
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.077.961
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
440.620
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-320.180
Ödenen Vergiler
-31.086
Diğer
-3.284.087
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.586.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.224
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.742.780
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
837.306
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-3.993.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
5.185.827
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
857.995
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
439.075
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-442.831
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-334.024
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-12.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-43.362
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
89.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-925.705
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
847.632
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-380.223
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.457
Diğer
-22.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
119.206
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
835.683
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-713.459
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.018
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
895.939
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
238.290
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.833.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719152


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314