***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2017 15:15

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SODSN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton oteli KONAK-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2016 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genelkurula_davet_metni_2017_mart_28.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 gundem 2017 mart 28.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 vekaletname 2017 mart 28.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.
28.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şu kararlar alınmıştır.
Toplantı Başkanlığına Sn. Adem Haluk KORA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2.
2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3.
Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 3.302.332,35 TL. olarak kapanan 2016 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 3.174.135,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5.
Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü
Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından cari yıl kârından yasal yedek akçe hesaplanmamasına,
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,

Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 2.531.953,80 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 2.152.160,73 TL (hisse başına brüt % 42,19923, net % 35,86935) olarak uygulanmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kâr payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine karar verildi.
Temettüün 31 Mart 2017 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7.
Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8.
Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2017 yılı denetiminin, Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9.
2016 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

10.
Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.
Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Tülay Önel ve Sayın Cihat Kora, emeği geçenlere teşekkür ederek, 2017 yılının hayırlı olmasını temenni etti. Sayın Adem Haluk Kora ise, şirketin 43 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2017 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır bulunanlar listesi 28 03 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 toplanti tutanagi 28 03 2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı payın 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda her hangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantılarında (on) olarak sayılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595516


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271