***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

03.08.2017 19:13

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.667.074 510.565
Dönem Karı (Zararı)
385.136 224.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
385.136 224.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.226 100.612
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 63.596 55.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,14 42.943 55.530
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.146 -8.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.379 -18.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
303 -3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -102.479 -29.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.724 48.840
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.336 -1.922
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.300.749 298.036
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.556 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 59.152 183.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.371 -64.686
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -216.399 -22.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.908 148.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.039 -2.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 169.128 -46.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.746 10.251
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 203.881 50.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.800 1.791
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) 1.157.065 40.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.756.111 622.833
Ödenen Faiz
-18.539 -19.117
Alınan Faiz
43.703 34.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -42.500 -24.609
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -453 -23.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.248 -80.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.559 -103.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.598
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-293 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.159 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 8.531 2.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -84.018 -79.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.575 -37.648
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.829 1.006
Alınan Temettüler
4.126 7.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.777 -202.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.304 301.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-487.625 -436.599
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.164 -3.677
Ödenen Temettüler
5 -120.292 -63.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.437.738 204.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.559 -1.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.467.297 202.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.483.429 1.032.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.950.726 1.235.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
385.136 224.185 224.355 74.370
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.904 -299 -926 396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.630 -374 -1.157 495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
726 75 231 -99
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
726 75 231 -99
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.118 -4.864 -38.448 -7.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
-432 -4.868 -9.457 -843
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
804 4 -6.394 -6.703
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.313 0 -28.647 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.823 0 6.050 335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.823 0 6.050 335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.022 -5.163 -39.374 -6.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.114 219.022 184.981 67.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
631 -2.831 -250 -3.338
Ana Ortaklık Payları
350.483 221.853 185.231 70.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.950.726 1.483.429
Finansal Yatırımlar
109.677 108.121
Ticari Alacaklar
8 1.156.554 1.075.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.159 20.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.134.395 1.054.642
Diğer Alacaklar
39.163 61.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31.469 53.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.694 7.161
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 608.343 391.944
Türev Araçlar
21 1.764 2.245
Stoklar
9 971.076 968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
184.916 91.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
184.916 91.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.458 48.324
Diğer Dönen Varlıklar
282.703 279.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
282.703 279.178
ARA TOPLAM
6.340.380 4.509.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25.505 24.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.365.885 4.533.781
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
176.236 175.435
Ticari Alacaklar
8 12.026 152.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.026 152.542
Diğer Alacaklar
3.486 3.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.486 3.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 220.342 118.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 79.280 82.559
Maddi Duran Varlıklar
12 1.511.653 1.487.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 18.687 16.678
Peşin Ödenmiş Giderler
2.855 6.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.855 6.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
51.185 50.999
Diğer Duran Varlıklar
58.907 40.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
58.907 40.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.134.657 2.135.028
TOPLAM VARLIKLAR
8.500.542 6.668.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 956.643 920.641
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.770 88.774
Ticari Borçlar
8 1.659.180 1.528.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.256 10.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.653.924 1.517.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.703 70.449
Diğer Borçlar
81.627 73.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.627 73.815
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
10 588.663 384.782
Türev Araçlar
21 39.265 131
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 1.842.318 685.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.842.318 685.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.783 57.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 76.036 82.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.060 72.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.976 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
497 3.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
497 3.898
ARA TOPLAM
5.439.485 3.896.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.439.485 3.896.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 237.582 251.550
Ticari Borçlar
8 82.804 44.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
82.804 44.033
Diğer Borçlar
37.530 28.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.530 28.517
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.190 1.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 50.763 40.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.686 40.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
77 81
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
49.932 27.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.801 392.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.899.286 4.289.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 2.570.849 2.349.681
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.535 1.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.535 1.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.178 199.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
124.468 125.977
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-29.829 1.621
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
72.539 71.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.002 194.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.148.163 955.924
Net Dönem Karı veya Zararı
385.582 324.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.407 29.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.601.256 2.379.457
TOPLAM KAYNAKLAR
8.500.542 6.668.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.344.297 2.438.289 1.707.322 1.064.818
TOPLAM HASILAT
3.344.297 2.438.289 1.707.322 1.064.818
Satışların Maliyeti
-2.845.461 -2.065.294 -1.474.169 -915.016
TOPLAM MALİYETLER
-2.845.461 -2.065.294 -1.474.169 -915.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
498.836 372.995 233.153 149.802
BRÜT KAR (ZARAR)
498.836 372.995 233.153 149.802
Genel Yönetim Giderleri
-96.655 -91.473 -50.396 -52.994
Pazarlama Giderleri
-82.721 -66.692 -37.250 -26.120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-87 -900 -34 -900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 172.974 158.082 82.178 92.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -161.422 -151.435 -46.379 -96.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 102.479 29.338 88.462 18.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
433.404 249.915 269.734 84.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.486 11.867 8.391 2.421
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14 -8 -8 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
449.876 261.774 278.117 86.553
Finansman Gelirleri
20 253.382 93.865 56.025 60.294
Finansman Giderleri
20 -232.398 -82.614 -70.197 -41.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
470.860 273.025 263.945 104.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.724 -48.840 -39.590 -30.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.835 -77.415 -22.309 -61.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.889 28.575 -17.281 31.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
385.136 224.185 224.355 74.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
385.136 224.185 224.355 74.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-446 2.701 491 1.764
Ana Ortaklık Payları
385.582 221.484 223.864 72.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 1,04200000 0,59900000 0,60500000 0,19600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 0 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -299 -299 664 0 4 668 0 0 221.484 221.484 221.853 -2.831 219.022
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.484 221.484 221.484 2.701 224.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -299 -299 664 0 4 668 0 0 0 0 369 -5.532 -5.163
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.666 0 -63.666 -63.666 0 -63.666
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.937 0 -12.937 -12.937 0 -12.937
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -675 -675 108.898 0 51.999 160.897 194.145 952.298 221.484 1.173.782 2.202.608 24.946 2.227.554
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 321.554 -324.411 -2.857 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.904 -2.904 -1.509 -31.450 764 -32.195 0 0 385.582 385.582 350.483 631 351.114
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.582 385.582 385.582 -446 385.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.904 -2.904 -1.509 -31.450 764 -32.195 0 0 0 0 -35.099 1.077 -34.022
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.779 0 -8.779 -8.779 0 -8.779
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.535 -1.535 124.468 -29.829 72.539 167.178 197.002 1.148.163 385.582 1.533.745 2.570.849 30.407 2.601.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622672


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271