Tek Hesap`ta toplanan kaynaklar nemalandırılacak

09.08.2018 12:16

Son güncelleme : 10.08.2018 10:03

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan ilgili kamu kurumu kaynakları Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarında nemalandırılacak ve elde edilen tutar genel bütçeye gelir kaydedilecek.AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına  ilişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Düzenlemede, Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın işleyişine ilişkin usul ve  esaslar yer aldı.
 
Uygulamaya ilişkin, kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat  bilgilerinin internet üzerinden elektronik olarak bakanlığa aktarılmasına,  karşılıklı borç-alacak ve nakit aktarım bilgilerinin görüntülenmesine imkan  sağlayan servisleri içeren Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS)  oluşturulacak.
 
KAMU İDARELERİNİN NAKİT TALEPLERİ
 
Kapsamdaki kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık  olarak her türlü nakit hareketini içerecek şekilde ve ilgili aydaki tüm iş  günleri için hazırlanacak.
 
Kamu idareleri, aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay THBS  üzerinden bakanlığa bildirecek. Bildirim, izleyen ay için en geç ayın son iş  gününden iki iş günü öncesine kadar yapılacak. Bu süre sonunda THBS, takip eden  ayın ilk iş gününe kadar aylık yeni nakit talep ve tahsilat tahmin girişine  kapatılacak.
 
İlgili aya ilişkin olarak nakit talebi ile tahsilat tahmini olmayan  kamu idareleri, bu duruma ilişkin de bildirimde bulunacak.
 
Bakanlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde  değerlendirerek aylık programını hazırlayacak ve THBS üzerinden kamu idarelerine  bildirecek.
 
İdareler, günlük nakit taleplerini de yine sistem üzerinden bakanlığa  iletecek. Günlük talepler, en geç saat 10.30'a kadar bakanlığa bildirilerek, bu  süre sonunda sistem, o iş gününe ilişkin talebe kapatılacak.
 
Kamu idareleri, nakit harcamalarını, aylık nakit programı çerçevesinde  ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütecek.
 
Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit  programı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında gerçekleşen  alacak-borç bakiyeleri çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım  programını hazırlayacak. Bakanlığa iletilmeyen nakit talepleri günlük nakit  programına alınmayacak.
 
İDARELERİN BANKA HESAPLARI
 
Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri  Merkez Bankası, muhabir banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma ve kapatma  taleplerini bakanlığa iletecek. Bu talep bakanlıkça değerlendirilecek ve uygun  görülenler ilgili bankalara bildirilecek.
 
Açılması ya da kapatılması uygun görülen hesaplar bakanlık uygun  görüşünde belirtilen tarihte açılıp kapatılacak.
 
Ödeme ve tahsilat hesapları arasında hiçbir şekilde aktarım  yapılamayacak, bu hesaplardan hiçbir durumda nakit çekimi gerçekleşemeyecek.
 
Ödeme hesapları tahsilat işlemleri, tahsilat hesapları da ödemeler  için kullanılamayacak.
 
BAKANLIK HESABI
 
Uygulama kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarlar, gün sonunda Tek  Hazine Kurumlar Hesabı'nda toplanacak ve bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit  aktarımları bu hesaptan yapılacak.
 
Kamu idarelerinin ödemelerinde nakit aktarımları için Türk lirası  cinsinden açılan Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme  Özel Hesabı kullanılacak.
 
Kamu idarelerinin tahsilat hesaplarında toplanan tutarlar da Tek  Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı'nda  birikecek.
 
Söz konusu özel hesaplar, kamu idarelerinin bütçe dışındaki ödeme ve  tahsilatları için açılan her türlü banka hesabıyla proje özel hesaplarını  kapsıyor. Proje özel hesapları kapsamında ise dış proje kredi ve hibelerine  ilişkin hesaplar yer alıyor.
  
Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile diğer Hazine hesapları arasında  karşılıklı nakit aktarımı gerçekleştirilebilecek.
 
HESAP HAREKETLERİ GÖRÜNTÜLENECEK
 
Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme  Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı, tahsilatlar için de Kurum Tek İdare  Tahsilat Hesabı ve Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı kullanılacak. Ayrıca, bu  hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, tahsilat ve ödemelerin etkin şekilde  gerçekleştirilebilmesi için muhabir bankada ve zorunlu hallerde bakanlıkça  belirlenecek diğer yurt içi bankalarda alt hesaplar açılabilecek.
 
Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki  tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin Merkez Bankası,  muhabir banka ve diğer yurt içi bankalar tarafından kendilerinde açılmış  hesaplara yönelik temin edilen servisler aracılığıyla THBS üzerinden  görüntülenmesi sağlanacak.
 
Bakanlık, THBS aracılığıyla iletilen kamu idarelerinin nakit  taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılayacak. Bakanlıkça  karşılanan tutarlar tam iş günlerinde saat 11.30'a kadar, yarım iş günlerinde  saat 11.00'e kadar THBS üzerinden kamu idarelerine bildirilecek.
 
Bakanlıkça kamu idarelerine gönderilecek nakit tutarı, idarelerin  bakanlıktan olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki ilgili alacak  bakiyesinden fazla olamayacak.
 
Merkez Bankası da kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde  ödeme tarihinde tam iş günlerinde saat 16.30'a, yarım iş günlerinde saat 12.15'e  kadar ilgili hesaba nakit aktarımı yapacak. Banka, kendisine aktarılan gönderme  emrindeki unsurlara hiçbir şekilde müdahale etmeyecek.
 
Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında meydana gelen her  türlü nakit hareketine ilişkin muhasebe işlemleri, Bakanlık ve kamu idareleri  tarafından ilgili muhasebe mevzuatı çerçevesinde nakit hareketinin gerçekleştiği  gün sonu itibarıyla yapılacak.
 
TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI'NIN YÖNETİMİ
 
Yönetmelikte, Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın yönetilmesine ilişkin  esaslar da yer aldı. Buna göre, uygulamayla toplanan kaynaklar bakanlıkça Merkez  Bankası ve diğer kamu bankalarında nemalandırılacak. Bu kapsamda elde edilen nema  gelirleri genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilecek.
 
Toplanan kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım  araçları, bankalar ve diğer koşullar Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından  belirlenecek.Bu kaynakların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık ile  ilgisine göre Merkez Bankası veya diğer kamu bankaları arasında müştereken tespit  edilecek.
 
Nakit yönetim amaçları doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na  alınan kaynaklar diğer Hazine hesaplarına geçici olarak aktarılabilecek.
 
Belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve söz  konusu idarelerin bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinin  Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na alınan kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu elde  edilecek getiriden ilgili kamu idareleriyle paylaşılacak tutarlar, Merkez Bankası  tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir  aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranının  yüzde 70'i esas alınarak belirlenecek.
 
ZORUNLU ÖDEMELER
 
Ortaya çıkan istisnai durumlarda, bakanlığın uygun görmesi halinde,  nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı belirlenen saatlere bağlı  kalmadan gerçekleştirilebilecek.
 
Maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu ödemelerin zamanında  yapılması için kurum tek idare ödeme hesaplarına aktarılan tutarlar, bakanlığın  uygun görüşüyle ödemeler gerçekleştirilinceye kadar bu hesaplarda  bekletilebilecek.
 
Döviz cinsinden ödeme ve yükümlülüklerle Avrupa Birliği ile yapılan  hibe anlaşmalarında ve diğer özel durumlarda bakanlığın uygun görüşüyle döviz  hesabı açabilecek.
 
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 
İlgili tüm kurumlar, kendi sistemlerinin çalışır durumda olmasını  temin ederek, sistem ve veri güvenliğini sağlayacak.
 
Kullanıcıların şifreleri, sertifikaları ve güvenli elektronik imzaları  gizli olacak. Kullanıcılar bu gizliliği ve güvenliği sağlamak, kendilerinden  başkalarının kullanmasına veya öğrenmesine imkan vermemek için gerekli tedbirleri  alacak.
 
Teknik aksaklıklar, veri hatlarındaki arızalarla doğal afet, harp,  seferberlik, yangın, grev ve lokavt gibi olağanüstü durumlarda ne yapılacağına  ilişkin ayrıntılı hususlar bakanlıkça çıkarılacak Olağanüstü Durum Kılavuzu'nda  belirtilecek.
 
İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLECEK
 
Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına geçişle uygulama kapsamına  alınan kamu idarelerinin mevcut hesapları kapatılarak, bu düzenlemeye uygun yeni  hesaplar açılacak. Kapatılacak hesaplarda yer alan tutarlar hesabın kapatıldığı  tarihte ilgisine göre Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı veya Kurum Tek İdare  Tahsilat Özel Hesabı'na aktarılacak.
  
Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin belirtilen süreler içinde  THBS üzerinden bakanlığa iletilmemesi durumunda kamu idarelerinin yetkilileriyle  muhasebe yetkilileri hakkında idari para cezası uygulanacak. Söz konusu süreye  ilişkin ihlalin tespitinde sistem kayıtları esas alınacak.

12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34