***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2020 21:08***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 3 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan kar payı dağıtım teklifi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla reddedilmiştir. Pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen kar dağıtımına ilişkin önerge ve önergeye uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve kar dağıtımının genel kurulca kabul edilen önerge doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi 03.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 5.627.210,67 28,97241
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 118.980.789,33 28,97241

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 3 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan kar payı dağıtım teklifi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla reddedilmiş olup pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:
"Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, yaşanan üzücü gelişmeler ve Şirketimizin finansman yapısını ihtiyatlılıkla takip etmesi ve daha çok likiditeye sahip olması gereken bir dönemde bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken, 03.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek 1. Temettü Tutarından nakden dağıtımı teklif edilen 21.504.592,50-TL'nin ve ayrıca yine nakden dağıtımı teklif edilen 2. Temettü Tutarı olan 9.647.407,50-TL'nin de bedelsiz pay olarak dağıtılmak sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasını önermekteyiz."
Bu çerçevede:
03.03.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 138.157.537,80-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Şirketin konsolide finansal tablolarında yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:
Şirketin yasal kayıtlarında yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasını,
Şirket tarafından yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Şirketin Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından
- Şirketin ödenmiş sermayesinin %28,972416'sına tekabül eden 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416'dır.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasını,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,
- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasını,
- Temettü olarak dağıtılacak olan bedelsiz paylar ile ilgili olmak üzere bedelsiz sermaye artışının gerekli tüm yasal izinler alınarak tamamlanmasını, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını müteakiben çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesini, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin Şirket'e verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde dağıtılmasını öneriyoruz.
Önergeye uygun şekilde revize edilen SPK mevzuatına göre hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu da genel kurula okundu.
Yapılan oylama sonucunda, pay sahibinin kar payı dağıtımına ilişkin işbu önerisinin ve buna uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu'nun kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir ve Kar Dağıtım Tablosu tutanağa eklenmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akiş 2019 Revize Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.091.850
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 109.461.965,09

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 549.483.811 138.157.537,8
4. Vergiler ( - ) -440.322 0
5. Net Dönem Kârı 549.043.489 138.157.537,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 549.043.489 138.157.537,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 138.157.537,8
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 481.750 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 549.525.239 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 124.608.000 124.608.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 124.608.000 124.608.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 424.435.489 13.549.537,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 5.627.210,67 1,02 0,2897242 28,97242
B Grubu 0 118.980.789,33 21,67 0,2897242 28,97242
TOPLAM 0 124.608.000 22,7 0,2897242 28,97242

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834452


BIST18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92