***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2017 20:26
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 Peşin 0,168421 16,8421 0,143158 14,3158
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 Peşin 0,168421 16,8421 0,143158 14,3158

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.05.2017 31.05.2017 30.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/03/2017 tarihinde yaptığı toplantıda
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 28.998.543 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.234.972 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 2.501 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 27.766.072 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 24.699.443 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.234.972 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 2.501 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 23.464.471 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek,
27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımıza göre belirlenen 23.464.471 Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 843.750 Türk Lirası tutarında ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %16,8421'i, (net %14,3158'i) oranında olmak üzere, toplam 12.000.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Mayıs 2017 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.231.407
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 40.755.190 29.859.680
4. Vergiler ( - ) 8.123.106 5.160.237
5. Net Dönem Kârı 28.998.543 24.699.443
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.234.972 1.234.972
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.763.571 23.464.471
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.501 2.501
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.766.072 23.466.972
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 12.000.000 12.000.000
* Nakit 12.000.000 12.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 843.750 843.750
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 14.919.821 10.620.721
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 887.579 3,78 0,143158 14,3158
B Grubu 9.312.421 39,69 0,143158 14,3158
TOPLAM 10.200.000 43,47

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
-Yasal kayıtlara göre oluşan "net dağıtılabilir dönem kar" tutarı daha düşük olduğundan, yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karı referans alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590569


BIST18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6694 13,6709 % 2,74  
Euro 15,3954 15,5248 % 3,06  
Sterlin 18,1514 18,2424 % 3,11  
Frank 14,8188 14,9080 % 2,91  
Riyal 3,6379 3,6562 % 2,86  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -12,75  
Altın Gr. 777 777 15,87  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 0,16  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,34  
B. Petrol 69,32 69,32 0,45