***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.05.2019 18:20


er Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.434 0 0 1.434 457.426 -58.693 -357.395 41.338 0 0 605.232 648.004 447 648.451
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 ARI
809.354 222 809.576 806.290 211 806.501
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.g) 792.958 222 793.180 792.657 211 792.868
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
792.958 222 793.180 792.657 211 792.868
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.231.629 286.975 1.518.604 681.372 200.412 881.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
254.287 32.150 286.437 240.158 31.033 271.191
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
254.287 32.150 286.437 240.158 31.033 271.191
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 204.816 0 204.816 202.001 0 202.001
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 0 2 8.975 564 9.539
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.167.626 164.555 1.332.181 1.062.119 151.504 1.213.623
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 2.014.789 2.078.522 4.093.311 2.034.138 1.743.738 3.777.876
VARLIKLAR TOPLAMI
82.345.870 127.595.835 209.941.705 81.982.521 115.328.915 197.311.436
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 43.857.545 103.812.555 147.670.100 48.184.217 91.757.259 139.941.476
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.551.796 15.910.359 17.462.155 1.829.916 14.532.244 16.362.160
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.621.108 556.555 3.177.663 1.415.797 0 1.415.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.877.058 868.632 4.745.690 3.086.177 901.682 3.987.859
Bonolar
3.877.058 0 3.877.058 3.079.013 0 3.079.013
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 868.632 868.632 7.164 901.682 908.846
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.733 840.262 1.994.995 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 1.154.733 840.262 1.994.995 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 548.690 87.727 636.417 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.032.123 18.381 1.050.504 926.309 18.859 945.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
269.571 16.998 286.569 205.580 17.480 223.060
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
762.552 1.383 763.935 720.729 1.379 722.108
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 289.044 74.123 363.167 295.779 67.170 362.949
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 1.248 23.899 25.147 1.050 24.778 25.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.671.463 6.671.463 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.671.463 6.671.463 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.355.424 6.756.490 10.111.914 3.984.658 6.455.958 10.440.616
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 7.827.350 8.205.140 16.032.490 8.078.680 7.426.590 15.505.270
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
776.305 40.952 817.257 776.465 39.211 815.676
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.380.159 4.379.477 -682 -3.915.648 3.906.078 -9.570
Kar Yedekleri
7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
455.937 5.019 460.956 346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.822.202 11.173 6.833.375 4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
754.926 3.768.519 4.523.445 2.724.175 3.465.109 6.189.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
467.206 3.539.555 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637
Dönem Net Kâr veya Zararı
287.720 228.964 516.684 1.130.630 1.069.017 2.199.647
Azınlık Payları
14.463 0 14.463 14.396 0 14.396
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
66.116.119 143.825.586 209.941.705 68.710.688 128.600.748 197.311.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 4.873.395 3.620.183
Kredilerden Alınan Faizler
4.273.855 3.148.023
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.514 36.432
Bankalardan Alınan Faizler
39.939 62.878
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.975 1.739
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
376.127 288.983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.543 2.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
232.241 168.249
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
139.343 117.741
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
67.042 53.859
Diğer Faiz Gelirleri
63.943 28.269
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.132.336 -1.996.511
Mevduata Verilen Faizler
-2.503.919 -1.549.942
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-362.964 -245.603
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-36.714 -78.208
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-185.525 -111.517
Kiralama Faiz Giderleri
-34.169 0
Diğer Faiz Giderleri
-9.045 -11.241
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.741.059 1.623.672
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
794.766 453.556
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.059.924 607.699
Gayri Nakdi Kredilerden
105.981 61.982
Diğer
953.943 545.717
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-265.158 -154.143
Gayri Nakdi Kredilere
-2.023 -1.324
Diğer
-263.135 -152.819
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.762 101
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 130.603 -76.553
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6.772 4.178
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
774.285 153.979
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-636.910 -234.710
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 110.836 82.703
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.780.026 2.083.479
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.112.813 -396.247
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
141 -50.297
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -444.453 -374.613
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -580.272 -478.036
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
642.629 784.286
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 642.629 784.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -125.878 -178.607
Cari Vergi Karşılığı
-103.764 -88.589
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-620.150 -382.289
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
598.036 292.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
516.751 605.679
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 516.751 605.679
Grubun Karı (Zararı)
516.684 605.232
Azınlık Payları Karı (Zararı)
67 447
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,16000000 0,18000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760811


BIST
17:12115.060
Değişim :  -3,47% |  -4.135,91
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350
En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
MIPAZ 3,56 191.423.492 % 19,87  
QNBFL 145,80 8.443.527 % 10,45  
HATEK 9,20 39.390.846 % 7,48  
YONGA 9,22 90.121 % 6,34  
LOGO 71,20 90.522.948 % 4,86  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8250 7,8642 % -0,18  
Frank 6,1862 6,2234 % 0,42  
Riyal 1,6207 1,6288 % 0,20  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 3,44  
Altın Gr. 317 317 1,49  
Cumhuriyet 2.102 2.133 23,00  
Tam 2.091 2.143 23,49  
Yarım 1.011 1.037 11,36  
Çeyrek 507 518 5,68  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 -0,14  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,23 59,23 0,11