***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2017 12:07***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4 - Denizbank A.Ş.'nin 2016 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5 - Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve istifa eden üyelerinin kalan görev süresi boyunca görev yapacak olan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin atamalarının onaylanması, İstifa eden üyenin kalan görev süresi için Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi, Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulunun bir üyesinin görevinin sonlandırılması ve görevi sonlandırılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
9 - 2016 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
10 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DENİZBANK Gündem İlan-Denizbank (29.03.2017).pdf - İlan Metni
EK: 2 Denizbank Olagan GK 29032017 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
1. 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
2. Denizbank A.Ş'nin 2016 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1,409,280,690.32.-TL'den
· Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 70,464,034.52.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
· 2016 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen iştirak payı satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
· kalan 1,271,963,044.41.-TL net karın Serbest Yedek Akçe (Olağanüstü Yedek Akçe) olarak ayrılmasına,
· Denizbank A.Ş. pay sahiplerine 2016 yılı temettü dağıtımının ve ödenmesinin Yönetim Kurulunun görüşü ve önerisiyle toplanacak olan Genel Kurulun başka bir toplantısında karar alınması için ertelenmesine,
· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 02.12.2016 tarihli ve 20008792-101.01-E.19279 sayılı yazısı dikkate alınarak, 2016 yılına ait temettünün Denizbank A.Ş. pay sahiplerine dağıtılması hususunda BDDK'ya izin başvurusu yapılmasına,
3. 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında istifa eden Sergey GORKOV ve Artem DOVLATOV yerine kalan görev süreleri boyunca görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından Svetlana SAGAYDAK ve Pavel BARCHUGOV'un Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atamalarının onaylanmasına,
2 Mart 2017 tarihi itibariyle görevinden ayrılan Svetlana SAGAYDAK'ın yerine kalan görev süresi boyunca 29 Mart 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Alexander TITOV'un Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine
29 Mart 2017 tarihi itibariyle Vadim KULIK'in Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sonlandırılmasına, görevi sonlandırılan Vadim KULIK'in yerine kalan görev süresi boyunca 29 Mart 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Mykyta VOLKOV'un Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
4. 2016 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan Sergey GORKOV ve Artem DOVLATOV'un, 2 Mart 2017 tarihinde görevden ayrılan Svetlana SAGAYDAK'ın, Görevi sonlandırılan Vadim KULIK'in ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2017 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2017 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,
82,696 red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 7. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2016 yılında 71.893.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 9. Maddesi kapsamında 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.169.833.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.
Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 29032017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtımı Tabloları 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 İmzalı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 29.03.2017.pdf - Tutanak
EK: 4 Genel Kurul TTSG10042017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 04.04.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescil hususu 10.04.2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599473


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
SAMAT 2,25 14.468.194 % 43,57  
TAVHL 20,30 152.854.138 % 0,00  
TUKAS 8,55 707.432.512 % 0,00  
KCHOL 16,14 216.342.396 % 0,00  
IHLGM 1,23 97.603.616 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4082 8,4503 % 0,14  
Frank 7,0583 7,1008 % -0,06  
Riyal 1,8067 1,8157 % -0,18  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 13,44  
Altın Gr. 382 382 2,38  
Cumhuriyet 2.471 2.502 28,30  
Tam 2.544 2.571 21,40  
Yarım 1.241 1.255 14,20  
Çeyrek 621 628 7,10  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 0,50  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,11  
B. Petrol 37,84 37,84 0,00