***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İflas - İflas Ertelemeye İlişkin Bildirim

25.01.2017 18:16***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İflas - İflas Ertelemeye İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İflas erteleme celseler arası alınan ara karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Dava Açılma Tarihi 11.07.2016
Dava Açılan Mahkeme T.C. İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi
Davaya İlişkin Gelişmeler Mahkemece 12.07.2016 tarihi itibari ile (Tebliğ tarihi 15.07.2016) ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bilirkişi ve kayyım atamaları yapılmıştır.
Davanın ilk duruşması 07.09.2016 tarihinde saat 14:55 'te yapılacaktır.
07.09.2016 tarihinde yapılan ilk celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Coca Cola İçecek A.Ş., Bigtem Makine Ltd..Şti., Bigtem Makine Endüstrisi A.Ş., Tamoa Ltd.'nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına,
2-Davacı vekiline raporun tebliğ evrakının dönüşünün beklenmesine, tebliğden itibaren geçerli olmak üzere HMK 281/2 md. uyarınca iki haftalık süre verilmesine, revize iyileştirme projesi sunulması yönünden verilen iki haftalık sürenin kesin olduğunun hatırlatılmasına, aksi taktirde dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının hatırlatılmasına, hatırlatıldı.Sunulduğu taktirde ek rapor alınıp alınmayacağının değerlendirilmesine,
3- 01.09.2016 tarih 29818/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 10.maddesi 3.bendi ile 25/07/2016 tarih669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.maddesine getirilen ek fıkra uyarınca "Olağanüstü halin ilanından öncekidönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleri ile ilgili olarak olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez. Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeiği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır."
673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi uyarınca mahkememizde halen yargılaması devam eden iş bu dosyada davacı şirket ile hakim ortak ve yöneticileri hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususunda acilen mahkememize bilgi verilmesi için T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C.Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı cevaplarının beklenmesine, yazı cevaplarıgeldiğinde 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca dosyanın ele alınarak derhal değerlendirme yapılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 20.10.2016 günü saat 14:05 e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
20.10.2016 tarhinde yapılan ikinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı cevaplarının beklenmesine,
2-Duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesi yargıtay kararlarınca mümkün olmadığından belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen tüm mazeretlerin reddine,
3-Özen Cam Geri Dönüşüm..Ltd.Şti. ve Kalyoncu Nakliyat.. Ltd.Şti.'nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına,
4-Bilirkişi üxcreti yatırılmış olmakla mahkememizin 07/10/2016 tarihli ara kararı doğrultusunda rapor düzenlenmek üzere dosyanın bilirkişi heyetine tevdine, davacı şirket ticari defter ve kayıtları üzerinde incelemenin 31/10/2016 günü saat 10:30 itibariyle şirket merkezinde yapılmasına, davacı vekilinin belirlenen inceleme gün ve saatinde ticari defter ve kayıtları hazır bulundurması,aksi taktirde ibrazdan kaçınılmış sayılacağı hususunda uyarılmasına, uyarıldı.
Rapor ibrazı için 1 aylık süre verilmesine, sunulduğunda HMK 281 md. şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 14/12/2016 günü saat 14:05'e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
14.12.2016 tarihinde yapılan üçüncü celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı akibetinin tekiden sorulmasına,
2-Tebliğden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde raporun ibrazı yönünde yasal sonuçları da hatırlatılmak suretiyle bilirkişi heyetine muhtıra tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, rapor sunulduğunda HMK 281 md. Şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 08/02/2017 günü saat 14:10'a bırakılmasına oy birliğiyle karar veridi.
24.01.2017 tarihinde alınan ara karar:
669 sayılı KHK'nın 4.maddesine 673 sayılı KHK'nın 10/3 m.ile getirilen değişiklik ve eklenen maddeler uyarınca olağanüstü halin ilan edildiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ve olağanüstü halin devamı süresince sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflasın ertelenmesi talebinde bulunamayacağı kabul edilmiştir.
Aynı maddede olağanüstü halin ilanından önce açılan iflasın ertelenmesi talepli davalarda ise olağanüstü hal süresince iflas erteleme kararı verilemeyeceği gibi herhangi bir tedbir kararı da verilemeyeceği düzenlenmiş, olağanüstün halin ilanından önceki dönemde İİK. 179/a m. uyarınca verilen tedbir kararlarının mahkemece ivedilikle ele alınarak terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 04.12.2004 tarih 5271 sayılı CMK 133 m. uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifleri lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal kaldırılacağı hükmü de getirilmiştir.
Davacı tarafça iflasın ertelemesi talepli dava 11.07.2016 tarihinde açılmış, mahkememizin 12.07.2016 günlü kararı ile ihtiyati tedbir verilmiştir.
Dava ve ihtiyati tedbir kararı olağanüstü halin ilanından öncesine ait olduğundan 663 sayılı KHK ile öngörülen araştırmanın yapılabilmesi için Ankara C.Savcılığı, MASAK, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Anadolu C.Savcılığı, İstanbul C.Savcılığ'na ayrı ayrı yazılar yazılmış olup gelen cevaplarda davacı ve ortakları hakkında olumsuz bir beyana rastlanmamış olduğundan verilen ihtiyati tedbir kararı devam ettirilmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilmekle davacı hakkında ihtiyati tedbirin halen devam ettiğinin tespitiyle yetinmek gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle gelinen aşamada karar tarihi itibariyle davacı şirket hakkında mahkememizin 12.07.2016 tarihli ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasını gerektiren bir durum tespit edilmediğinden ihtiyati tedbirlerin devam ettiğinin TESPİTİNE, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.


Ek Açıklamalar
Mayıs ayından bu yana dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak, ihracat yüklemelerimiz dolayısıyla da tahsilatlarımız yavaşlamıştır.
Bu sebeple bayram tatili sırasında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür.
Bazı alacaklılar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama tehdidinde bulunmuşlardır.
Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarımızın hem çalışanlarımızın hem de alacaklılarımızın haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir.
Ve yine 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla da ihtiyati tedbir kararı alınıncaya kadar bu durumun açıklanması ertelenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582504


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1738 8,1859 % 0,38  
Euro 9,7190 9,7450 % 0,43  
Sterlin 11,1508 11,2067 % 0,08  
Frank 8,7880 8,8410 % 0,03  
Riyal 2,1732 2,1841 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -8,01  
Altın Gr. 456 457 -0,81  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,23  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,03  
B. Petrol 62,95 62,95 0,00