***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

31.01.2019 18:12***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.584 -15.837 38.504 0 1.146.418 -1.143.581 -423.077 0 6.059 0 6.638.236 6.239.138 0 6.239.138
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.963 0 0 76.963 0 76.963
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 397.309 6.638.236 46.687.853 46.687.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
162.159.415 312.705.642 474.865.057
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 22.813.515 42.989.474 65.802.989
Teminat Mektupları
22.742.832 26.424.630 49.167.462
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
20.900.013 25.228.373 46.128.386
Banka Kredileri
23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
47.188 13.736.240 13.783.428
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
47.188 13.736.240 13.783.428
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 63.270 63.270
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
5.5.1 52.647.137 11.735.504 64.382.641
Cayılamaz Taahhütler
52.528.332 8.693.452 61.221.784
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.333.078 7.478.919 11.811.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.412.427 1.208.790 14.621.217
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.989.908 0 31.989.908
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
118.805 3.042.052 3.160.857
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.476 1.476
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 86.698.763 257.980.664 344.679.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.918.326 46.555.011 58.473.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.000.686 16.411.355 22.412.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.917.640 30.143.656 36.061.296
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.780.437 211.425.653 286.206.090
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.612.734 13.094.791 24.707.525
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.785.365 7.470.638 12.256.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.827.369 5.624.153 12.451.522
Para ve Faiz Swap İşlemleri
45.314.567 147.510.879 192.825.446
Swap Para Alım İşlemleri
10.335.927 58.804.841 69.140.768
Swap Para Satım İşlemleri
33.563.046 31.725.340 65.288.386
Swap Faiz Alım İşlemleri
707.797 28.490.349 29.198.146
Swap Faiz Satım İşlemleri
707.797 28.490.349 29.198.146
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
17.067.638 31.573.332 48.640.970
Para Alım Opsiyonları
9.026.514 7.809.989 16.836.503
Para Satım Opsiyonları
8.041.124 10.288.110 18.329.234
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.920.994 11.920.994
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
785.498 923.754 1.709.252
Futures Para Alım İşlemleri
31.748 791.418 823.166
Futures Para Satım İşlemleri
753.750 132.336 886.086
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 18.066 18.066
Diğer
0 18.304.831 18.304.831
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
716.032.012 729.102.775 1.445.134.787
EMANET KIYMETLER
34.633.151 44.578.085 79.211.236
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.982.523 0 3.982.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
16.479.946 5.246.790 21.726.736
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.819.574 1.015.696 3.835.270
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
189.845 19.205.507 19.395.352
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
44.187 3.651.819 3.696.006
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
681.398.861 684.524.690 1.365.923.551
Menkul Kıymetler
2.341.155 27.885 2.369.040
Teminat Senetleri
27.120.291 11.296.710 38.417.001
Emtia
13.913 0 13.913
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
169.414.525 123.196.216 292.610.741
Diğer Rehinli Kıymetler
482.508.977 550.003.792 1.032.512.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.638.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-399.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.142
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.427
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.796
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
45.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-420.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.146.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.342.416
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-43.498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-528.846
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
348.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.239.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 38.713.573
Kredilerden Alınan Faizler
29.199.811
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
321.661
Bankalardan Alınan Faizler
482.871
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.865
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.214.272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
63.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.063.507
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.087.434
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
460.093
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -19.603.368
Mevduata Verilen Faizler
-14.697.257
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.810.581
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.005.838
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.021.513
Diğer Faiz Giderleri
-68.179
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.110.205
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.870.051
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.624.380
Gayri Nakdi Kredilerden
543.170
Diğer
6.081.210
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.754.329
Gayri Nakdi Kredilere
-1.610
Diğer
-1.752.719
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.016.170
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 4.960
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 -1.153.149
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
834.931
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.170.392
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.158.472
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 2.219.235
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.035.132
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -9.882.878
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -4.458.684
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.693.570
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
751.691
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 8.445.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -1.807.025
Cari Vergi Karşılığı
-1.504.325
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-630.845
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
328.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 6.638.236
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 6.638.236
Grubun Karı (Zararı)
6.638.236
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,01581000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.000.446 72.891.638 115.892.084
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.215.269 59.585.658 62.800.927
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 2.815.820 38.550.627 41.366.447
Bankalar
5.1.3 399.233 21.035.031 21.434.264
Para Piyasalarından Alacaklar
216 0 216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 183.255 180.220 363.475
Devlet Borçlanma Senetleri
151.143 83.426 234.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.670 85.842 111.512
Diğer Finansal Varlıklar
6.442 10.952 17.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 18.254.325 5.213.456 23.467.781
Devlet Borçlanma Senetleri
18.174.639 4.116.609 22.291.248
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.058 210.087 225.145
Diğer Finansal Varlıklar
64.628 886.760 951.388
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.7 18.565.890 6.866.393 25.432.283
Devlet Borçlanma Senetleri
18.532.126 6.053.663 24.585.789
Diğer Finansal Varlıklar
33.764 812.730 846.494
Türev Finansal Varlıklar
2.825.676 1.126.258 3.951.934
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.304.179 945.016 3.249.195
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
521.497 181.242 702.739
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5 -43.969 -80.347 -124.316
KREDİLER (Net)
144.829.673 78.458.249 223.287.922
Krediler
5.1.6 144.987.057 78.298.495 223.285.552
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
144.987.057 74.217.334 219.204.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 4.081.161 4.081.161
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
7.271.768 4.135.305 11.407.073
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.429.152 -3.975.551 -11.404.703
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-631.579 -137.506 -769.085
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.706.488 -2.152.282 -3.858.770
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.091.085 -1.685.763 -6.776.848
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 786.709 0 786.709
Satış Amaçlı
786.709 0 786.709
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.176.289 4.883.620 7.059.909
İştirakler (Net)
5.1.8 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.9 2.141.131 4.883.620 7.024.751
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.057.591 4.883.620 6.941.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
83.540 0 83.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 4.105.729 300 4.106.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 300.551 0 300.551
Şerefiye
0 0 0
Diğer
300.551 0 300.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 690.700 0 690.700
CARİ VERGİ VARLIĞI
60.043 0 60.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.305.446 0 1.305.446
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 4.854.484 1.133.325 5.987.809
VARLIKLAR TOPLAMI
202.110.070 157.367.132 359.477.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 104.641.068 113.416.850 218.057.918
ALINAN KREDİLER
5.3.3 914.443 31.026.239 31.940.682
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
45.416 0 45.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 3.200.841 16.806.517 20.007.358
Bonolar
1.128.901 27.087 1.155.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.071.940 16.779.430 18.851.370
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 12.285.838 12.285.838
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.402.287 1.801.765 4.204.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.288.704 1.789.390 4.078.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
113.583 12.375 125.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.5 16.464 0 16.464
Finansal Kiralama
19.252 0 19.252
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.788 0 -2.788
KARŞILIKLAR
5.3.7 3.826.730 993.663 4.820.393
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
940.537 110.696 1.051.233
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.886.193 882.967 3.769.160
CARİ VERGİ BORCU
5.3.8 508.339 57.628 565.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.10 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 15.704.986 1.163.257 16.868.243
ÖZKAYNAKLAR
5.3.11 46.363.042 324.811 46.687.853
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.273.518 90.909 1.364.427
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.271.073 -76.540 1.194.533
Kar Yedekleri
31.798.472 310.442 32.108.914
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.103.954 0 30.103.954
Diğer Kar Yedekleri
229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
7.035.545 0 7.035.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.638.236 0 6.638.236
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
177.623.616 181.853.586 359.477.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.596.609
Alınan Faizler
32.629.934
Ödenen Faizler
-19.525.213
Alınan Temettüler
4.960
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.624.380
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.054.166
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
366.412
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.742.618
Ödenen Vergiler
-2.176.902
Diğer
5.11 -5.638.510
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.025.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
554.442
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.117.480
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.536.956
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.797.179
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.161.218
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.890.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-12.417.091
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.11 4.053.350
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.622.280
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.141.051
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.687.476
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.150.860
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.851.552
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.054.487
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-673.395
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.148.127
Diğer
5.11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.009.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.126.080
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.375.099
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.750.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.874
Diğer
5.11 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.11 1.433.478
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.186.916
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.547.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736690


BIST11:551.092
Değişim :  0,43% |  4,69
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
LUKSK 21,86 2.906.585 % 9,96  
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
CRDFA 5,35 20.780.876 % 9,86  
OYAYO 6,58 6.257.654 % 9,85  
BRMEN 2,15 1.209.988 % 9,69  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1708 9,2167 % 2,24  
Frank 7,6825 7,7288 % 2,34  
Riyal 1,8662 1,8756 % 2,00  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.036 2.037 17,11  
Altın Gr. 460 460 12,95  
Cumhuriyet 3.004 3.043 59,10  
Tam 3.095 3.132 60,90  
Yarım 1.502 1.526 29,60  
Çeyrek 753 765 14,90  
Gümüş.Ons 26,61 26,67 0,63  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,25  
B. Petrol 45,08 45,08 0,65