***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

08.11.2016 17:53***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 544.878.611 500.867.514
Kasa
2.439 13.193
Bankalar
14 432.876.109 408.230.506
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 111.993.023 92.621.611
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 7.040 2.204
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 0 182.095
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2, 11 0 182.095
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 286.304.802 403.038.868
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 284.055.689 401.043.583
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -2.159.084 -2.495.043
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 124.539.366 103.101.704
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -120.131.169 -98.611.376
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
5.489.519 4.239.350
Diğer Çeşitli Alacaklar
4, 47 5.489.519 4.239.350
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
93.513.076 90.914.866
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 85.196.424 83.866.181
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 8.316.652 7.048.685
DİĞER CARİ VARLIKLAR
5.862.578 6.958.143
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 5.170.282 5.263.228
İş Avansları
4 2.000
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 131.321 156.009
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 558.975 1.538.906
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
936.048.586 1.006.200.836
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 166.317 151.066
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 12, 47 166.317 151.066
FİNANSAL VARLIKLAR
9 142.703.790 120.815.178
Bağlı Menkul Kıymetler
9 72.210.124 64.824.350
İştirakler
9 88.210.622 74.270.636
Bağlı Ortaklıklar
9 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-17.716.956 -18.279.808
MADDİ VARLIKLAR
183.734.656 185.133.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 13.718.000 14.924.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 164.680.000 164.680.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.208.461 9.532.061
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.775.151 5.731.758
Motorlu Taşıtlar
6 594.667 586.107
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.525.192 1.528.427
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.142.183 6.092.141
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -16.908.998 -17.940.925
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
10.499.053 12.589.889
Haklar
8 8.500.184 8.119.769
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -14.605.250 -12.133.999
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 39.102.962 36.545.097
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 39.102.962 36.545.097
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
376.206.778 355.234.799
TOPLAM VARLIKLAR
1.312.255.364 1.361.435.635
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20, 45 3.819.318 1.818.764
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
4.2, 20 1.048.811 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 2.927.776 1.972.523
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-157.269 -153.759
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
75.469.108 181.543.075
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 75.469.108 181.543.075
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 68.323 15.066
Ortaklara Borçlar
4.2, 45 0 15.066
Personele Borçlar
68.323 0
DİĞER BORÇLAR
19 22.538.146 21.194.279
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 5.316.187 4.780.422
Diğer Çeşitli Borçlar
19 17.291.541 16.480.461
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -69.582 -66.604
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.035.104.778 919.161.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 383.191.629 349.973.798
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 57.587.608 48.509.456
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 592.239.686 518.592.525
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 2.085.855 2.085.855
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 10.377.179 18.524.350
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 8.774.904 17.146.105
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 1.602.275 1.378.245
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.270.482 3.987.399
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 4.270.482 3.987.399
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 43.029.139 54.530.906
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 43.029.139 54.530.906
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.194.676.473 1.200.775.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 278.195
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 0 287.370
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 -9.175
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 2.791.425 2.426.450
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 2.791.425 2.426.450
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 21.559.457 18.479.283
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 21.559.457 18.479.283
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 9.874.265 8.734.945
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 9.874.265 8.734.945
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.225.147 29.918.873
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 150.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 150.000.000 150.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
15 77.748.328 17.822.568
Diğer Sermaye Yedekleri
15 77.748.328 17.822.568
KAR YEDEKLERİ
195.590.982 188.472.069
Yasal Yedekler
15 9.764.140 9.764.140
Olağanüstü Yedekler
12.146.080 12.146.080
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 24.948.788 17.223.671
Diğer Kar Yedekleri
15 148.731.974 149.338.178
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-285.145.304 -65.677.802
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 -54.840.262 -159.875.546
Dönem Net Zararı ( -)
-55.335.689 -219.801.308
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 495.427 59.925.762
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
83.353.744 130.741.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.312.255.364 1.361.435.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
572.508.486 527.266.359 204.047.211 207.132.165
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
523.420.625 472.520.580 186.184.104 179.200.470
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 565.716.608 575.752.447 181.683.927 160.085.678
Brüt Yazılan Primler (+)
17 919.984.908 906.883.598 261.749.902 240.378.191
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -334.603.948 -310.768.709 -74.749.858 -77.510.789
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4.1, 10, 17 -19.664.352 -20.362.442 -5.316.117 -2.781.724
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -33.217.831 -55.272.672 -4.041.059 25.688.343
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 72.879.730 20.873.950 65.334.346 77.433.844
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -110.694.157 -77.667.788 -69.472.609 -46.194.356
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 4.596.596 1.521.166 97.204 -5.551.145
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
10, 17, 29 -9.078.152 -47.959.195 8.541.236 -6.573.551
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
10, 17, 29 -7.628.868 -64.476.167 17.336.773 -18.556.228
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.449.284 16.516.972 -8.795.537 11.982.677
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
32.563.549 46.635.646 12.121.093 25.534.754
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
813.179 179.904 691.236 160.877
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
813.179 179.904 691.236 160.877
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
15.711.133 7.930.229 5.050.778 2.236.064
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-610.022.579 -644.667.200 -184.317.122 -236.321.586
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-461.182.369 -501.272.836 -136.856.366 -187.886.768
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
29 -387.535.208 -367.893.830 -103.396.726 -124.464.097
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-523.550.563 -503.216.236 -139.886.080 -167.581.842
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 136.015.355 135.322.406 36.489.354 43.117.745
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -73.647.161 -133.379.006 -33.459.640 -63.422.671
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -139.641.164 -219.387.528 -45.539.740 -156.170.859
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 65.994.003 86.008.522 12.080.100 92.748.188
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -3.080.174 -2.668.355 -952.347 -862.165
Faaliyet Giderleri (-)
32 -145.760.036 -140.726.009 -46.508.409 -47.572.653
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-37.514.093 -117.400.841 19.730.089 -29.189.421
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-37.514.093 -117.400.841 19.730.089 -29.189.421
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-37.514.093 -117.400.841 19.730.089 -29.189.421
YATIRIM GELİRLERİ
61.484.568 92.850.734 23.823.954 48.417.966
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 33.659.557 20.300.581 11.192.294 9.302.539
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2, 26 -532.756 3.651.938 -207.825 948.446
Kambiyo Karları
4.2, 26 13.348.721 42.231.460 7.450.581 17.136.385
İştiraklerden Gelirler
4.2, 26 14.287.788 9.576.035 5.165.439 4.323.322
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
4.2 721.258 17.004.618 223.465 16.640.307
Diğer Yatırımlar
26 0 86.102 0 66.967
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-60.429.877 -80.661.547 -19.341.904 -38.909.518
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.123.788 -3.306.950 -1.095.856 -1.153.435
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-222 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -32.563.549 -46.635.646 -12.121.093 -25.534.754
Kambiyo Zararları (-)
-16.670.218 -21.884.474 -3.607.290 -7.985.034
Amortisman Giderleri (-)
4.2,6,8 -5.064.204 -4.613.696 -1.732.395 -1.613.568
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -3.007.896 -4.220.781 -785.270 -2.622.727
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-18.380.860 6.883.915 -8.908.840 4.031.108
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -22.640.111 -7.343.275 -8.137.214 -1.549.512
Reeskont Hesabı (+/-)
1.140.473 -547.384 662.474 482.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 2.724.145 13.061.830 0 4.481.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 -1.695.750 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.859.175 1.945.018 446.414 665.824
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.464.542 -232.274 -184.764 -49.215
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -54.840.262 -98.327.739 15.303.299 -15.649.865
Dönem Karı veya Zararı
37 -54.840.262 -98.327.739 15.303.299 -15.649.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-54.840.262 -98.327.739 15.303.299 -15.649.865
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.223.531.207 1.209.071.780
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.197.336.545 -1.178.786.435
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
26.194.662 30.285.345
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-5.048.934 -3.592.878
Diğer Nakit Girişleri
1.699.095 2.501.977
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-5.393.578 -6.437.448
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
17.451.245 22.756.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.401.000 93.643.051
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,8 -730.677 -2.387.022
Mali Varlık İktisabı (-)
0 -2.054.180
Mali Varlıkların Satışı
11 182.095 8.580.044
Alınan Faiz
33.659.557 22.332.377
Alınan Temettüler
491.575 8.695.000
Diğer Nakit Girişleri
721.258 551.618
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-3.123.788 -3.859.574
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
32.601.020 125.501.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
1.048.811 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-2.159.681 -1.092.268
Diğer Nakit Girişleri
0 296.956
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -932.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.110.870 -1.727.312
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-5.191.787 18.719.040
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
43.749.608 165.250.038
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 358.516.463 230.837.266
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 402.266.071 396.087.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 18.634.975 9.764.140 12.146.080 136.419.304 14.797.334 -80.702.214 261.059.619 0 261.059.619
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
150.000.000 18.634.975 9.764.140 12.146.080 136.419.304 14.797.334 -80.702.214 261.059.619 0 261.059.619
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 -3.786.657 -1.045.635 -4.832.292 0 -4.832.292
Varlıklarda Değer Artışı
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
2.277.173 209.139 2.486.312 0 2.486.312
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
-98.327.739 -98.327.739 0 -98.327.739
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Transfer
28.740 -14.797.334 14.768.594 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 0 14.848.318 0 0 9.764.140 12.146.080 137.679.582 -98.327.739 -65.724.481 160.385.900 0 160.385.900
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 17.223.671 9.764.140 12.146.080 167.160.746 -159.875.546 -65.677.802 130.741.289 0 130.741.289
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
150.000.000 17.223.671 9.764.140 12.146.080 167.160.746 -159.875.546 -65.677.802 130.741.289 0 130.741.289
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 7.725.117 -317.918 7.407.199 0 7.407.199
Varlıklarda Değer Artışı
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
-288.288 333.806 45.518 0 45.518
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
-54.840.262 -54.840.262 0 -54.840.262
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Transfer
59.925.762 159.875.546 -219.801.308 0
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 0 24.948.788 0 0 9.764.140 12.146.080 226.480.302 -54.840.262 -285.145.304 83.353.744 0 83.353.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567010


BIST
18:00105.360
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
106.292
En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3697 8,4117 % 1,08  
Frank 7,0408 7,0832 % 1,03  
Riyal 1,8095 1,8186 % 0,64  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 1,53  
Altın Gr. 376 377 4,22  
Cumhuriyet 2.441 2.473 27,00  
Tam 2.513 2.549 39,10  
Yarım 1.226 1.241 13,60  
Çeyrek 613 621 6,80  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,05  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,01  
B. Petrol 35,65 35,65 -0,38