***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

13.02.2018 20:12***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 864.526.361 665.210.904
Kasa
14 2.291 1.186
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 739.177.481 556.902.445
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 125.333.334 108.299.498
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 13.255 7.775
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 449.611.942 395.166.808
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 451.780.574 399.041.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -5.080.848 -8.062.991
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 165.728.014 135.285.580
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -162.815.798 -131.097.349
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
14.447 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
14.447 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 3.203.065 3.708.745
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 12, 47 3.203.065 3.708.745
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 108.981.755 99.188.353
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 97.786.422 91.138.398
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 11.195.333 8.049.955
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12.641.452 8.631.893
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 12.243.662 7.209.385
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 37.238 58.822
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 360.552 1.363.686
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.438.979.022 1.171.906.703
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 175.465 166.047
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 12, 47 175.465 166.047
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 503.114.597 356.886.871
Bağlı Menkul Kıymetler
9 521.742.644 374.603.827
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -18.628.047 -17.716.956
MADDİ VARLIKLAR
208.534.572 198.655.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.866.000 15.205.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 188.775.000 176.095.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.346.054 7.299.635
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.242.902 5.776.796
Motorlu Taşıtlar
6 414.561 418.444
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.840.627 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -18.486.207 -16.515.769
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
7.219.852 9.707.669
Haklar
8 8.862.556 8.530.812
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -18.246.823 -15.427.262
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 9.665.934 2.139.035
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 9.665.934 2.139.035
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
728.710.420 567.554.990
TOPLAM VARLIKLAR
2.167.689.442 1.739.461.693
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2, 20 0 1.658.420
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 0 1.739.714
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.2, 20 0 -81.294
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 223.087.097 176.526.366
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 223.087.097 176.526.366
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 60.461 12.105
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2, 45 60.461 12.105
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2, 19 22.768.552 20.339.837
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 4.969.138 4.790.622
Diğer Çeşitli Borçlar
19 17.914.046 15.633.863
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -114.632 -84.648
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.103.754.961 922.879.137
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 447.462.845 377.625.836
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 1.184.660 1.722.175
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 629.914.752 522.034.004
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 25.192.704 21.497.122
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 24.851.642 22.672.388
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 22.943.620 21.071.396
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 1.908.022 1.600.992
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.907.790 3.763.879
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.907.790 3.763.879
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 68.769.403 55.594.535
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 68.769.403 55.594.535
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.447.199.906 1.203.446.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 2.555.551 3.050.696
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 2.555.551 3.050.696
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 28.081.528 22.917.755
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 28.081.528 22.917.755
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 12.253.298 10.552.843
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 12.253.298 10.552.843
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
42.890.377 36.521.294
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 79.059.074 78.403.322
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 78.404.082 77.748.330
KAR YEDEKLERİ
15 584.770.615 433.790.832
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 425.220.441 286.146.708
Diğer Kar Yedekleri
15 154.600.733 142.694.683
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-282.723.769 -234.634.715
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 26.493.239 -48.065.707
Dönem Net Karı
26.141.019 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 -48.721.459
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 352.220 655.752
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
677.599.159 499.493.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.167.689.442 1.739.461.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
925.510.784 827.392.289
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
814.954.013 755.576.671
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 884.253.507 750.809.359
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.660.979.253 1.372.978.363
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -744.904.463 -597.714.030
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17 -31.821.283 -24.454.974
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 24 -69.837.009 -27.652.038
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17, 24 -144.596.196 -50.379.548
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17, 24 73.430.702 19.272.219
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17, 24 1.328.485 3.455.291
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 537.515 32.419.350
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 2.824.147 28.953.015
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -2.286.632 3.466.335
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
74.992.877 40.918.811
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.138.201 3.100.841
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.138.201 3.100.841
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
33.425.693 27.795.966
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-897.635.662 -806.099.808
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-668.941.795 -596.104.399
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-561.061.047 -527.528.439
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-839.528.421 -757.106.144
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 278.467.374 229.577.705
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -107.880.748 -68.575.960
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -259.743.372 -124.406.704
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 151.862.624 55.830.744
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -5.163.773 -4.438.471
Faaliyet Giderleri (-)
32 -223.530.094 -205.556.938
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
27.875.122 21.292.481
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
27.875.122 21.292.481
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
27.875.122 21.292.481
YATIRIM GELİRLERİ
173.061.749 82.849.995
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 81.030.027 47.253.274
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 2.916.540 -1.470.343
Kambiyo Karları
26 75.305.738 33.102.066
İştiraklerden Gelirler
26 9.280.957 491.575
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 0 561.013
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 1.419.487 2.904.823
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
3.109.000 0
Diğer Yatırımlar
26 0 7.587
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-156.094.603 -89.647.014
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.767.707 -3.771.294
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-5.578 -222
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -74.992.877 -40.918.811
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -64.023.399 -33.211.246
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -7.343.000 -7.057.503
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-5.962.042 -4.687.938
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-18.349.029 -62.561.169
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -33.778.937 -59.543.634
Reeskont Hesabı (+/-)
-2.093.518 -109.318
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21, 35 15.267.885 -3.625.643
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
2.664.965 2.563.615
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-409.424 -1.846.189
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 26.493.239 -48.065.707
Dönem Karı veya Zararı
37 26.493.239 -48.065.707
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
26.493.239 -48.065.707
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.035.444.956 1.651.409.844
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.927.636.626 -1.627.697.014
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
107.808.330 23.712.830
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-12.154.504 -7.087.991
Diğer Nakit Girişleri
14.191.612 2.563.615
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-2.720.435 -13.801.829
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
107.125.003 5.386.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
926.867 1.897.903
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -836.551 -4.613.011
Mali Varlık İktisabı (-)
0 0
Mali Varlıkların Satışı
3.109.000 182.095
Alınan Faiz
81.030.027 47.253.273
Alınan Temettüler
9.266.510 491.575
Diğer Nakit Girişleri
1.479.549 553.534
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-3.767.707 -3.771.294
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
91.207.695 41.994.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
2.13, 15 0 120.654.992
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.658.420 -3.052.258
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.658.420 117.602.734
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
12.859.506 -5.695.470
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
209.533.784 159.287.964
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 520.155.818 360.867.854
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 729.689.602 520.155.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 0 239.953.208 0 0 4.949.441 0 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.601.930 63.601.930 0 63.601.930
Yeni Bakiye
150.000.000 0 239.953.208 0 0 4.949.441 0 149.955.723 -162.568.880 -12.585.148 369.704.344 0 369.704.344
Sermaye Arttırımı
15 120.000.000 0 0 0 0 0 0 654.992 0 0 120.654.992 0 120.654.992
Nakit
15 120.000.000 0 0 0 0 0 0 654.992 0 0 120.654.992 0 120.654.992
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 46.193.500 0 0 0 0 -578.815 0 0 45.614.685 0 45.614.685
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 11.524.727 0 0 11.524.727 0 11.524.727
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -384.384 0 445.075 60.691 0 60.691
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.065.707 0 -48.065.707 0 -48.065.707
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 59.925.762 162.568.880 -222.494.642 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -48.065.707 -234.634.715 499.493.732 0 499.493.732
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 0 433.195.061
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.696.741 63.601.930 66.298.671 0 66.298.671
Yeni Bakiye
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -48.065.707 -234.634.715 499.493.732 0 499.493.732
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 139.073.733 0 0 0 0 -900.650 0 0 138.173.083 0 138.173.083
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 13.604.430 0 0 13.604.430 0 13.604.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -797.730 0 632.405 -165.325 0 -165.325
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 26.493.239 0 26.493.239 0 26.493.239
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 655.752 48.065.707 -48.721.459 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 0 677.599.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659754


BIST
18:05109.537
Değişim :  0,39% |  425,58
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
KRGYO 3,63 72.412.214 % 10,00  
EGCEY 1,01 761.221 % 9,78  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4899 8,5325 % 0,49  
Frank 7,0425 7,0849 % 0,86  
Riyal 1,7957 1,8047 % 0,35  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 13,92  
Altın Gr. 371 372 3,68  
Cumhuriyet 2.414 2.445 18,20  
Tam 2.485 2.516 18,70  
Yarım 1.213 1.228 9,10  
Çeyrek 606 614 4,60  
Gümüş.Ons 17,72 17,77 0,10  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
B. Petrol 39,38 39,38 -0,41