***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

28.04.2017 18:39***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 708.466.575 665.210.904
Kasa
1.283 1.186
Bankalar
14 567.507.215 556.902.445
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 140.948.670 108.299.498
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 9.407 7.775
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 371.176.183 395.166.808
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 373.450.081 399.041.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -6.338.850 -8.062.991
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 152.880.236 135.285.580
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -148.815.284 -131.097.349
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
47 3.996.343 3.708.745
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 3.996.343 3.708.745
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
105.549.711 99.188.353
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 97.788.009 91.138.398
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 7.761.702 8.049.955
DİĞER CARİ VARLIKLAR
9.625.822 8.631.893
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 9.320.952 7.209.385
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 115.702 58.822
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 189.168 1.363.686
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.198.814.634 1.171.906.703
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 176.175 166.047
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 176.175 166.047
FİNANSAL VARLIKLAR
9 371.068.239 356.886.871
Bağlı Menkul Kıymetler
9 388.785.195 374.603.827
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-17.716.956 -17.716.956
MADDİ VARLIKLAR
197.542.734 198.655.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 15.223.000 15.205.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 176.095.000 176.095.000
Makine ve Teçhizatlar
6 7.299.635 7.299.635
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.778.036 5.776.796
Motorlu Taşıtlar
6 418.444 418.444
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.840.627 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -17.647.643 -16.515.769
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8.952.079 9.707.669
Haklar
8 8.561.441 8.530.812
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -16.213.481 -15.427.262
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 18.466.684 18.713.702
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 18.466.684 18.713.702
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
596.205.911 584.129.657
TOPLAM VARLIKLAR
1.795.020.545 1.756.036.360
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 1.239.046 1.658.420
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 280.662
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 990.875 1.739.714
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.2, 20 -32.491 -81.294
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
170.048.742 176.526.366
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 170.048.742 176.526.366
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 31.830 12.105
Personele Borçlar
4.2, 45 31.830 12.105
DİĞER BORÇLAR
19 21.359.940 20.339.837
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 8.617.193 4.790.622
Diğer Çeşitli Borçlar
19 12.888.339 15.633.863
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -145.592 -84.648
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.044.200.459 1.005.752.475
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 404.235.903 377.625.836
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 2.232.125 1.778.282
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 616.235.309 604.851.235
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 21.497.122 21.497.122
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
11.207.318 22.672.388
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.445.713 21.071.396
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.761.605 1.600.992
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.628.242 3.763.879
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.628.242 3.763.879
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 58.312.485 55.594.535
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 58.312.485 55.594.535
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.310.028.062 1.286.320.005
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
2.824.334 3.050.696
Alınan Depozito ve Teminatlar
2.824.334 3.050.696
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 24.042.737 22.917.755
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 24.042.737 22.917.755
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 10.374.385 10.552.843
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 10.374.385 10.552.843
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.241.456 36.521.294
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
15 79.059.074 78.403.322
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Diğer Sermaye Yedekleri
15 78.404.082 77.748.330
KAR YEDEKLERİ
447.304.786 433.790.832
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 299.619.007 286.146.708
Diğer Kar Yedekleri
15 142.736.338 142.694.683
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-349.497.835 -298.236.645
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 885.002 -50.762.448
Dönem Net Karı
869.372
Dönem Net Zararı ( -)
-51.418.200
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 15.630 655.752
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
447.751.027 433.195.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.795.020.545 1.756.036.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
216.959.369 199.346.801
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
187.910.142 184.471.059
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 214.974.052 173.143.916
Brüt Yazılan Primler (+)
17 396.839.057 339.011.298
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -173.278.921 -159.825.709
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4.2, 10, 17 -8.586.084 -6.041.673
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -26.610.067 7.306.750
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -52.054.383 -9.796.858
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 22.843.939 16.467.638
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 2.600.377 635.970
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -453.843 4.020.393
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -4.484.536 6.359.712
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 4.030.693 -2.339.319
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
12.966.362 10.470.917
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
32.679 15.020
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
32.679 15.020
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
16.050.186 4.389.805
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-204.526.048 -207.043.954
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-151.169.561 -157.431.643
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-139.785.487 -152.897.839
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-195.445.236 -204.396.967
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 55.659.749 51.499.128
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -11.384.074 -4.533.804
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -97.276.969 -14.324.757
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 85.892.895 9.790.953
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.124.982 -986.827
Faaliyet Giderleri (-)
32 -52.231.505 -48.625.484
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.433.321 -7.697.153
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.433.321 -7.697.153
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
12.433.321 -7.697.153
YATIRIM GELİRLERİ
49.495.384 14.439.204
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 14.077.931 12.886.664
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 1.041.014 -1.281.075
Kambiyo Karları
26 32.686.361 2.594.207
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 210.078 239.408
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 1.480.000
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-45.767.031 -25.581.120
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.269.113 -893.328
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -12.966.362 -10.470.917
Kambiyo Zararları (-)
-28.423.238 -11.396.483
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -1.918.093 -1.675.597
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -1.190.225 -1.144.795
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-15.276.672 -2.684.243
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -16.148.946 -2.675.863
Reeskont Hesabı (+/-)
-3.276 625.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 484.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -273.834
Diğer Gelir ve Karlar
439.250 799.268
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-47.724 -1.159.776
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 885.002 -21.523.312
Dönem Karı veya Zararı
37 885.002 -21.523.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
885.002 -21.523.312
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
504.032.342 440.421.230
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-477.552.065 -480.007.967
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
26.480.277 -39.586.737
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-2.111.567 -1.932.066
Diğer Nakit Girişleri
458.975
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-178.954 -3.452.011
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
24.648.731 -44.970.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
26.040 174.639
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -31.869 -121.747
Mali Varlıkların Satışı
182.095
Alınan Faiz
11.266.654 11.645.084
Diğer Nakit Girişleri
1.689.038
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.049.512 -1.354.146
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
11.900.351 10.525.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
280.662 973.090
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-700.036 -728.123
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-419.374 244.967
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.273.672 -8.312.311
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
39.403.380 -42.512.233
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 520.155.818 360.867.854
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 559.559.198 318.355.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 5.864.046 186.605 6.050.651 0 6.050.651
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -96.096 111.269 15.173 0 15.173
Dönem Net Karı (Zararı)
-21.523.312 -21.523.312 0 -21.523.312
Yedeklere Transfer
59.925.762 162.568.880 -222.494.642 0
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 245.817.254 4.949.441 209.971.994 -21.523.312 -298.570.451 290.644.926 0 290.644.926
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 0 433.195.061
Yeni Bakiye
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 13.472.299 176.510 13.648.809 0 13.648.809
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -134.855 157.010 22.155 0 22.155
Dönem Net Karı (Zararı)
885.002 885.002 0 885.002
Yedeklere Transfer
655.752 50.762.448 -51.418.200 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 299.619.007 4.949.441 221.795.412 885.002 -349.497.835 447.751.027 0 447.751.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603662


BIST
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2806 8,3221 % 0,18  
Frank 6,9830 7,0250 % -0,08  
Riyal 1,8078 1,8168 % -0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 5,72  
Altın Gr. 378 378 -2,02  
Cumhuriyet 2.450 2.486 11,30  
Tam 2.522 2.550 11,60  
Yarım 1.231 1.247 5,70  
Çeyrek 615 624 2,80  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,34  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,07  
B. Petrol 36,02 36,02 0,49