***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2019 18:46***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 982.422.483 1.071.969.768
Kasa
14 1.019 1.744
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 850.117.815 920.893.658
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 132.303.649 151.074.366
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 138.259.784 22.241.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2, 11 138.259.784 22.241.849
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12, 21 492.177.774 531.686.102
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 492.509.543 535.712.640
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12, 21 -2.879.235 -6.568.180
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 207.363.684 194.276.881
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -204.816.218 -191.735.239
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 47 1.513.545 1.937.498
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 47 1.513.545 1.937.498
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
421.964 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-421.964 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 131.888.597 122.294.652
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 118.376.135 108.218.487
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 13.512.462 14.076.165
DİĞER CARİ VARLIKLAR
25.106.546 17.034.956
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 23.108.919 16.140.828
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4,.2 196.840 96.337
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 1.800.787 797.791
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.771.368.729 1.767.164.825
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 159.566 153.399
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 47 159.566 153.399
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 606.228.608 612.901.553
Bağlı Menkul Kıymetler
626.097.030 632.102.438
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -19.868.422 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
224.003.876 223.734.594
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 17.162.000 17.162.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 204.120.000 204.120.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.408.029 6.426.609
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.368.784 6.335.304
Motorlu Taşıtlar
6 239.631 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 9.993.794 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -21.823.997 -21.079.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
5.867.077 6.504.997
Haklar
8 10.713.906 10.713.906
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -21.450.948 -20.813.028
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 2.078.964 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 2.078.964 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
838.338.091 843.294.543
TOPLAM VARLIKLAR
2.609.706.820 2.610.459.368
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
431.954 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
582.487 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-150.533 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 238.328.552 288.616.766
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 238.328.552 288.616.766
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 117.545 67.161
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 117.545 67.161
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 20.473.514 27.328.499
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 5.350.236 7.496.588
Diğer Çeşitli Borçlar
19 15.325.831 20.097.291
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -202.553 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.434.064.670 1.334.195.872
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 548.886.292 514.508.898
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 27.012.760 17.999.626
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 812.962.263 757.657.673
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 45.203.355 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 16.147.862 31.148.209
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 11.475.950 28.951.042
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 4.671.912 2.197.167
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.601.198 3.676.606
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 4.601.198 3.676.606
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 66.213.176 70.519.558
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 66.213.176 70.519.558
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.780.378.471 1.755.552.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
697.102 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.187.988 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-490.886 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 3.433.944 3.419.421
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 3.433.944 3.419.421
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 35.184.383 33.855.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 35.184.383 33.855.634
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 14.295.243 14.225.735
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 14.295.243 14.225.735
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 1.121.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.121.547
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
53.610.672 52.622.337
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 80.733.700 79.411.294
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.078.708 78.756.302
KAR YEDEKLERİ
15 692.331.220 697.873.570
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 524.103.659 529.808.797
Diğer Kar Yedekleri
15 163.278.120 163.115.332
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-246.221.660 -255.871.878
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 -21.125.583 10.871.374
Dönem Net Karı
-21.125.583 9.548.969
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 1.322.405
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
775.717.677 802.284.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.609.706.820 2.610.459.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
282.658.722 250.682.443
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
235.295.804 224.461.326
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 278.686.332 240.698.013
Brüt Yazılan Primler (+)
17 439.321.513 449.610.569
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -155.284.945 -200.733.575
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4.2, 10, 17 -5.350.236 -8.178.981
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -34.377.394 -16.106.401
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 23.812.058 -27.862.754
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -55.327.207 10.860.093
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 -2.862.245 896.260
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -9.013.134 -130.286
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -25.759.117 -2.597.891
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 16.745.983 2.467.605
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
40.708.381 20.176.541
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
428.245 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
428.245 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
6.226.292 6.044.576
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-304.004.516 -247.895.428
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-240.747.860 -188.191.873
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-185.443.270 -164.507.456
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-320.281.719 -246.994.920
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 134.838.449 82.487.464
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -55.304.590 -23.684.417
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -31.471.176 -94.290.328
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -23.833.414 70.605.911
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.328.749 -1.391.835
Faaliyet Giderleri (-)
32 -61.927.907 -58.311.720
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-21.345.794 2.787.015
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-21.345.794 2.787.015
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-21.345.794 2.787.015
YATIRIM GELİRLERİ
79.826.148 42.257.995
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 49.829.371 22.892.275
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 -1.297.246 1.520.596
Kambiyo Karları
26 31.025.168 17.610.746
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 268.855 234.378
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-69.840.790 -37.309.215
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.340.041 -913.631
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
-667.538 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -40.708.381 -20.176.541
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
-22.455.228 -12.554.055
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -1.595.466 -1.737.016
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -3.074.136 -1.927.972
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-9.765.147 -6.457.916
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -11.967.103 -7.012.011
Reeskont Hesabı (+/-)
149.371 403.726
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 2.953.518 -393.525
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
325.458 585.042
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.226.391 -41.148
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -21.125.583 1.277.879
Dönem Karı veya Zararı
37 -21.125.583 1.277.879
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-21.125.583 1.277.879
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
614.036.289 549.799.257
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-624.663.863 -590.035.425
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-10.627.574 -40.236.168
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-6.968.091 -3.433.841
Diğer Nakit Girişleri
426.708 22.119.146
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-25.401.281 -454.440
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-42.570.238 -22.005.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.428 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -1.228.256 -587.888
Mali Varlık İktisabı (-)
-116.045.659 -20.374.999
Mali Varlıkların Satışı
685.263 0
Alınan Faiz
49.662.738 22.892.274
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
3.073.752 626.599
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.340.041 -913.631
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-65.190.775 1.642.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-78.335 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-78.335 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-2.675.557 5.998.980
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-110.514.905 -14.363.968
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 926.159.493 729.689.602
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 815.644.588 715.325.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 1.398.966 0 0 0 0 -56.232 0 0 1.342.734 1.342.734
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -152.620 0 177.642 25.022 25.022
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.277.879 0 1.277.879 1.277.879
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 352.220 -26.493.239 26.141.019 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 426.619.407 0 0 4.949.441 0 233.803.175 1.277.879 -256.405.108 680.244.794 680.244.794
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 802.284.360
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 -5.705.138 0 0 0 0 253.850 0 0 -5.451.288 -5.451.288
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -91.061 0 101.249 10.188 10.188
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -21.125.583 0 -21.125.583 -21.125.583
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 524.103.659 0 0 4.949.441 0 244.011.820 -21.125.583 -246.221.660 775.717.677 775.717.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758884


BIST
13:56113.997
Değişim :  -0,32% |  -367,79
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.645
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 2,94 14.636.860 % 14,84  
BRYAT 69,35 8.322.930 % 14,16  
SONME 7,16 11.378.290 % 13,83  
ALGYO 19,76 291.396.735 % 11,89  
HATEK 11,14 39.831.859 % 10,08  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9440 7,9839 % -0,22  
Frank 6,2924 6,3303 % 0,38  
Riyal 1,6365 1,6447 % 0,25  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 18,25  
Altın Gr. 326 326 3,13  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -1,00  
Tam 2.152 2.205 8,36  
Yarım 1.040 1.067 4,05  
Çeyrek 522 533 2,02  
Gümüş.Ons 18,07 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,04  
B. Petrol 53,55 53,55 -0,71