***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2020 18:22***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GUNDEM ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.03.2020 günü, saat 12:00 da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53493224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer' in gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 25.02.2020 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 27.02.2020 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 27.257.746,092 TL.lik sermayeye karşılık 27.257.746,092 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 27.257.746,092 TL.lik sermayeye karşı 27.257.746,092 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdi Acet' in hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere ye açıldı söz alan olmadı.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2019 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) 12.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul‘ un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Meltem Akol‘ un Yönetim Kurulu Üyeliği onaylandı.
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ...... adresinde muhkim ...... TC Kimlik Numaralı Meltem Akol' un seçilmesine 66.419 oya karşılık 27.191.327,092 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerinden Meltem Akol ile Ülkü Feyyaz Taktak' a 2020 yılı için aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 66.419 oya karşılık 27.191.327,092 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
9-) 26.02.2020 tarih 505 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlenmektedir.
Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakitve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.
Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır." şeklindeki 2020 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda 83.763.532,00 TL net dönem karı hesaplanmıştır.
9.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 99.640.256,13 TL net dönem karından kardan %5 oranında 4.982.012,81 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
9.3. 2019 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda kalan tutar olan 78.781.519,19 TL nin ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine kalan tutar olan 94.658.243,32 TL nin şirketin faaliyet döneminde yaptığı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
10-) 25.03.2020 tarih ve 508 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin 2020 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına 66.419 oya karşılık 27.191.327,092 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
11-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) 2019 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI GYHOL.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELI GYHOL.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832449


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 1,16  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,00  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
B. Petrol 37,73 37,73 1,70