***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2017 19:11***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GÜNDEMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CADDESİ 700.SOKAK GEBZE/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2016 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2016 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2016 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2016 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2016 yılı Hesap Dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
14 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılı hesap dönemi bağışların sınırının karara bağlanması
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 4_GK2016_1_3_KAP_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 4_GK2016_1_3_KAP_Ana_sözleşme_tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 1_2016 Genel Kurul_İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 80122446-431.03-E-00023574502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA 'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 08.03.2017 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK'ün ve Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Şafak GÜMÜŞEL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesinden 43.703.896,66 TL (Yalnız/KırküçmilyonyediyüzüçbinsekizyüzdoksandokuzTL altmışaltıKuruş)'luk sermayenin toplantıda vekaleten, 3 TL (Yalnız/ÜçTL)'lik sermayenin asaleten temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK seçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Nuray GÜNDEZ Tutanak Yazmanlığına Ahmet BALCI görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
Gündemin 2 nci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
3- 2016 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Gündemin 3 ncü maddesine geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4- 2016 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Ahmet BALCI tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 5 nci maddesine geçildi. 2016 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oya sunuldu, 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilerek onaylandı.
6- 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) ibra edildi.
7- 2016 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
2016 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2016 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Ahmet BALCI tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu.
"2016 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 37.230.066,97 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise 36.696.241,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 27.912.185,17 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 27.872.845,62 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 1. ve 2. Temettü toplamı ile diğer nakdi temettü toplamı olan 28.865.766,85 TL'nin ortaklarımıza brüt % 38,05 net % 32,34 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 696.821,14 TL'nin bir hisse başına brüt 2.322,74 TL nakit olarak dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) tek seferde 01 Aralık 2017 tarihinde dağıtılmasına,
Bu şekliyle Kâr Dağıtım teklifinin 31 Mart 2017 tarihinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Yapılan oylama sonucunda 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ile Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Adaylarının adına hareket eden temsilcilerinin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda
2 (iki) adedinin bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesine,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.,'nin 2020 yılında yapılacak olan 2019 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise adaylık beyanları bulunan Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,
seçilmelerine 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliği ile) karar verildi.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Gebze 16.Noteri'nin 3478 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Oktay DEMİRAY (T.C. Kimlik No: 11525170192), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen Gebze 16.Noteri'nin 3474 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Ahmet Türker ANAYURT (T.C. Kimlik No: 11146088302), Omsan Lojistik A.Ş.'yi temsilen Gebze 16.Noteri'nin 3476 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Çiğdem KÖKER ALPAYDIN (T.C. Kimlik No: 12047593674), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'yi temsilen Gebze 16.Noteri'nin 3475 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Ali KOCATÜRK (T.C. Kimlik No: 57190141266), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'yi temsilen Gebze 16.Noteri'nin 3477 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Serpil Güngör ERDOĞAN (T.C. Kimlik No: 28171448780)'ın temsilci olarak seçilmelerine 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) karar verildi.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2017 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 4.650 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemin 10 ncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
11-Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması,
Gündemin 11 nci maddesine geçilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi'nin tadil tasarısı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olması nedeni ile okunmaması oya sunuldu ve 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00020786652 sayılı yazısı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.12644 sayılı ön izinlerine istinaden Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin Ek:1'deki şekliyle değiştirilmesi 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
12-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
13-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 13 ncü maddesine geçilerek, 2016 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.
14-2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
2017 yılında yapılacak olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 43.703.899,66 TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
15-Kapanış
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 14:38'de kapatmıştır.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı

Veysi UZUNKAYA
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Ali KOCATÜRK)

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Nuray GÜNDEZ
Ahmet BALCI

EK-1
HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ
ESKİ ŞEKLİ
YENİ ŞEKLİ
GEREKÇE

Sermaye:
Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye:
Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye:
Madde 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" nin hükümleri çerçevesinde, ana sözleşmemizin 7'nci maddesinde 100.000.000 TL lik Kayıtlı Sermaye Tavanı 2012-2016 yıllarını kapsayacak 5 yıllık dönem için geçerli olacak şekilde idi. Bu defa alınacak ana sözleşmenin 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar ile kayıtlı sermayenin 2016-2020 dönemini kapsayan 5 (beş) yıllık dönem için geçerli olması amaçlanmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hektas_toplantı_tutanağı_31032017.pdf - Tutanak
EK: 2 hektas_hazırda_bulunanları_31032017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 01_GK2016_KarDagitim..pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni Eklenmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı eklenmiştir.
Hazırda Bulunanlar Listesi eklenmiştir.
2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601462


BIST
17:181.522
Değişim :  -1,62% |  -25,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler17:18
PKENT 1.076,90 2.253.129 % 10,00  
SODSN 35,20 769.261 % 10,00  
MAALT 189,40 182.816.147 % 9,99  
BURVA 54,60 16.154.883 % 9,99  
POLTK 481,10 3.658.284 % 9,99  
17:18 Alış Satış %  
Dolar 7,4855 7,4878 % 1,72  
Euro 9,0690 9,0767 % 1,21  
Sterlin 10,1806 10,2316 % 1,29  
Frank 8,4119 8,4626 % 1,78  
Riyal 1,9942 2,0042 % 1,92  
17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -3,93  
Altın Gr. 443 444 6,00  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.917 2.994 26,05  
Yarım 1.410 1.448 12,60  
Çeyrek 707 724 6,31  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 -0,60  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,05  
B. Petrol 55,51 55,51 -0,91  
Seans Raporu 17:18
daha fazla