***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.11.2018 14:09***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.10.2018
Genel Kurul Tarihi 01.11.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.10.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
5 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
7 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
8 - .Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZTAR Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/11/2018 tarihinde saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/10/2018 tarih ve 38435407 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/10/2018 tarih ve 9678 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.com adresindeki internet sitesinde, 04/10/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.397.250 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.397.250 adet paydan 3.735.127 TL nominal değerindeki 3.735.127 adetpayın asaletentoplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aynur Özcan,toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sinan Araç oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına Aynur Özcan, tutanak yazmanlığına Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yetki almış olan Kadir Abay görevlendirildi.
2-
2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2017 yılına ait bilanço,kar zarar hesapları,yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Birleşim Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç bilgileri verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6-
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç'a aylık 8.000TL Net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7-
Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2017 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2017 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak, gerek mevzuat gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi.
9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2017 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
11-
Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde Toplanarak
Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 01/11/2018 tarih ve saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına,pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformundailan edilmesine oybirliği ile karar verildi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716952


BIST
18:051.557
Değişim :  2,12% |  32,28
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.559
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
EPLAS 37,40 4.482.367 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4762 7,4828 % 0,32  
Euro 9,0333 9,0405 % 0,32  
Sterlin 10,1228 10,1735 % 0,21  
Frank 8,3640 8,4144 % 0,34  
Riyal 1,9878 1,9978 % 0,28  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 12,80  
Altın Gr. 442 442 4,07  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 0,29  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,09  
B. Petrol 54,98 54,98 -0,12