***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2019 15:29***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 16.04.2019
Genel Kurul Tarihi 09.05.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
5 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metnin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/05/2019 tarihinde saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/05/2019 tarih ve 44181441.sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın GÜNER KAKI gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19/04/2019 tarih ve 9813sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.comadresindeki internet sitesinde, 16/04/2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.397.250Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.397.250 adet paydan 3.586.000TL nominal değerindeki 3.586.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aynur Özcan,toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sinan Araç oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına Aynur Özcan, tutanak yazmanlığına Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yetki almış olan Kadir Abay görevlendirildi.
2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2018 yılına ait bilanço,kar zarar hesapları,yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Birleşim Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç bilgileri verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından 17618433700 T.C.kimlik numaralı Sinan Araç'ın Yönetim Kurulu Başkanı, 17459439046 T.C.kimlik numaralı Aynur Özcan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na, T.C.kimlik numaralı 17447439492 Aslıhan Kanlıdağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise görevi kabul ettiklerine dair 09.05.2019 tarihli yazılı beyanları bulunan 59320372618 T.C. kimlik numaralı Veli Cengiz ve 18118149610 T.C.kimlik numaralı Emel Batuman oy birliği ile seçildiler.
7- Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç'a aylık 10.000TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Bağışlarla ilgili gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2018 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda 1.278.868 TL ana ortaklık karı olmasına karşılık, yasal kayıtlarda 274.019,44 TL zarar edilmesi sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2018 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlandığı sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Araç üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
12- Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması kapsamında, Şirketin merkez adresinin değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin olarak SPK'nın 06.02.2019 Tarih 29833736-110.03.03-E.1847 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 13.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00042515095 sayılı yazısı ile izin alınmış durumdaki esas sözleşme tadil metinlerinin oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
YENİ ŞEKLİ
Madde-4
Şirket'in merkezi İstanbul İli,Eyüp ilçesidir.Adresi:Otakçılar Cad.No:78 1. Kat D Blok No:38/3'tür.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket internet sitesinde ilan ettirilir.Adres değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
Şirket,yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak,Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir,acente,irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.
Madde-6
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.397.250 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1(Bir)TL nominal değerde 1.075.000(Birmilyonyetmişbeşbin) adet A grubu, 6.322.250 (Altımilyonüçyüzyirmiikibinikiyüzelli) adet B grubu olmak üzere toplam 7.397.250 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.
A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaztanınmamıştır.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YönetimKurulu,2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
13- Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 09/05/2019 tarih ve saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766124


BIST
17:231.487
Değişim :  1,37% |  20,15
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
1.492
En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler17:23
TURGG 181,50 91.068.396 % 10,00  
OTKAR 386,20 610.319.677 % 10,00  
FADE 7,59 90.723.297 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.498.149 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.854.086 % 10,00  
17:23 Alış Satış %  
Dolar 7,3628 7,3663 % -0,64  
Euro 8,9436 8,9503 % -0,31  
Sterlin 10,0578 10,1083 % -0,53  
Frank 8,2555 8,3053 % -0,60  
Riyal 1,9590 1,9689 % -0,57  
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 16,00  
Altın Gr. 440 440 0,98  
Cumhuriyet 2.919 2.963 13,00  
Tam 2.904 2.977 13,19  
Yarım 1.404 1.440 6,38  
Çeyrek 704 720 3,19  
Gümüş.Ons 26,22 26,25 1,03  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,22  
B. Petrol 56,19 56,19 0,66