JCR, Katmerciler'in Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A- (Trk)" görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etti

20.10.2017 15:30JCR Eurasia Rating, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide yapısı ile Mevcut ve
Planlanan Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını periyodik
gözden geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir
kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A- (Trk)"
görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etti.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"JCR Eurasia Rating, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide yapısı ile Mevcut ve
Planlanan Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden
geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride
değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü "A-
(Trk)/Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerli Para Not ve
görünümlerini ise "BBB-/Stabil" olarak teyit etti. Tüm notlar ve
detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Katmerciler Araç Üstü
Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ve ilerleyen dönemlerde
ihraç etmeyi planladığı tahvil/bonoların geri ödemeleri yönünde diğer
yükümlülüklerinden hukuksal ve/veya teminatlandırma yönlerinden bir
değişiklik veya ayrıcalık yaratılmamış olduğundan, Şirketin tüzel
kişiliği için verilen notlar tahvil ihraçlarını da temsil etmektedir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBB- / (Stabil
görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil
görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (Trk) / (Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : A- (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil
görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil
görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : A-1 (Trk)
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Her türlü araç üstü ekipman imalatı, boyama ve kaynak işçiliği
alanında faaliyet gösteren Katmerciler, 32 yıldır İzmir'de bulunan
merkezinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtelif itfaiye
araçları, damperli kamyon, tanker, yük taşıyıcıları, toplumsal
olaylara müdahale aracı (Toma), vidanjör, kurtarıcı, yol ve çevre
temizlik makineleri gibi özellikle yerel yönetimlerin ve kamu
kuruluşlarının kullanımına yönelik özelleştirilmiş araçlardan oluşan
ve 40'dan fazla çeşitte ürün gamına sahip olan Şirket, üretim
kapasitesini ve çeşitliliğini geliştirmek ve savunma sanayii alanında
büyümesini desteklemek amacıyla Ankara'da gerçekleştirdiği ilave
fabrika yatırımının ilk fazını 2016 yılı Ağustos Ayında tamamlamış ve
tesisi devreye almıştır. Ankara tesislerindeki ikinci ve üçüncü faz
yatırımlar halihazırda devam etmekte olup, 2017 yılı içerisinde
tamamlanması öngörülmektedir. Yurtiçinde kamu kuruluşları tarafından
açılan ihaleler vasıtasıyla Türkiye'de pazarının önemli oyuncularından
olan Şirket, yakın coğrafyayı kapsayan satış ağı etkinliğinde geçmiş
dönemlerde 50'den fazla ülkeye ihracat da gerçekleştirmiş, mevcut iş
imkanlarını ve üretim yetkinlerini artırmak amacıyla iş birliklerinden
faydalanmıştır. 2010 yılında halka açılan Firmanın sermayesinin
%36.29'unu temsil eden bölümü halen Borsa Istanbul (BIST)'da işlem
görmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen 'Güvenli Tesis' ve
'Üretim İzni' sertifikalarını sırasıyla 2013 ve 2015 yıllarında alan
Katmerciler, esas olarak Ankara tesislerinde sürdürmekte olduğu
güvenlik güçlerine yönelik zırhlı araç üretim faaliyetlerine
halihazırda "Khan", "Hızır" ve "Nefer" isimli üç adet zırhlı araç ile
devam etmektedir. Ankara'daki üretim tesisinin mevcut yıllık üretim
kapasitesi halihazırda yaklaşık 250 araç seviyesinde olup, devam eden
ikinci ve üçüncü faz yatırımlarının tamamlanması akabinde söz konusu
kapasite artış kaydedecektir. Firma, savunma sanayii alanındaki fırsat
ve iş birlikteliklerini değerlendirmek amacıyla 2017 yılında Limak
Holding A.Ş. ile Ankara merkezli bir ortak girişim şirketi tesis etmiş
olup, kurulan "Lika Savunma San. ve Tic. A.Ş." nin %20 sermayesi
Firmaya aittir. Katmercilerin mevcut ürün portföyünün çeşitliliği,
kazanmış olduğu ihalelerin büyüklüğü, üretim kapasitesinin
artırılmasına dönük yatırımları, yaygın ihracat ağı, katma değeri
yüksek araçların üretimine olanak sağlayan ve devlet teşviklerinden
yararlanan Ar-Ge tesisi ve yeni kurulan ortak girişim şirketinin
mevcut faaliyetlere yapması beklenen olumlu katkılar
değerlendirildiğinde, Firmanın karlılık odaklı büyüme planlarına
ilerleyen dönemlerde de devam etmesi, savunma sanayiine yönelik olarak
gerçekleştirilecek üretim ve satışların da Firma faaliyetlerine katkı
sağlaması neticesinde satış gelirlerinin önümüzdeki dönemlerde artış
kaydetmesi beklenmektedir.
2014 ve öncesi dönemlerde cirosunun önemli kısmını yurtdışı
satışlardan yaratan Firmanın yurt içi satış gelirleri 2015 yılında
alınan yüksek tutarlı yerli ihalelerin etkisiyle öne çıkmış, yurtiçi
satışların toplam satış gelirleri içerisindeki etkinliği 2016 yılında
da devam etmiştir. Bununla birlikte, iş hacmini 2015 yılında önemli
seviyede artıran Firmanın satış gelirleri 2016 yılında satış
adetlerinde gözlenen düşüşün etkisiyle bir önceki yıla kıyasla
gerilemiştir. Firma satış ve faaliyet gelirleri 2016 yılında her ne
kadar bir önceki yıla kıyasla gerilemişse de brüt, faaliyet ve net kar
marjları artış kaydetmiş ve geçmiş yıllardaki güçlü seyrini
sürdürmüştür. 2016 yıl ve 2017 Haziran sonları itibarıyla toplam
finansal borçların ve buna bağlı olarak kaldıraç oranının artış
kaydettiği de izlenmekte olup, bu durum borç ödeme gücünü nispeten
zayıflatmış, finansman giderlerini artırmıştır. Buna ek olarak, söz
konusu dönemde nakit döngü süresinde gözlenen artışların Firmanın kısa
vadeli finansal borç yükünü arttırdığı ve bu durumun Firma
likiditesini olumsuz etkilediği de gözlenmektedir. Bununla birlikte,
Firma izleme dönemlerinde finansal borçlarını tahvil ihraçları ve
ilave krediler ile uzun vadeye yayarak çeşitlendirmiş ve borç ödeme
gücünü korumuştur. Gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşlerinin
alınması ile birlikte artış kaydetmesi beklenen satış gelirlerine
bağlı olarak artacak içsel kaynak yaratma gücü de
değerlendirildiğinde, borç yükünün aktif toplam içerisindeki payının
ilerleyen dönemlerde gerilemesi beklenmektedir.
Araç üstü ekipman sektörü otomotiv yan sanayisi içerisinde
değerlendirilmekle birlikte, sektörün dinamikleri esas olarak kamu
kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişim
göstermektedir. Katmerciler'in ihracat kanalları içerisinde pay sahibi
olan Ortadoğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki siyasal, ekonomik ve
yasal riskler ile bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerindeki sorunlar,
talepte yaşanan dalgalanmalar ve uluslararası rekabetçi baskılar,
otomotiv sanayisinin alt dalı olan sektörün temel riskleri olarak
devam etmektedir. Buna ek olarak, ağırlıklı olarak yurtiçi ve
yurtdışındaki kamu kuruluşlarından oluşan müşteri portföyü, Şirket
gelirlerini kamu bütçe gelişmelerine, maliye politikalarına, kamunun
makine parkını değiştirme ve savunma sanayiine yönelik vereceği
kararlar ile ödeme alışkanlıklarına önemli ölçüde bağımlı kılmaktadır.
Öte yandan, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırma yönündeki
girişimlerinin yanı sıra Hükümetin özellikle savunma sanayisine
yönelik artan zırhlı araç ve eski araç ve ekipmanların yenilenmesi
ihtiyacı Firma için önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaktadır.
Katmerciler'in etkin ihracat kanalları ile çeşitlendirilmiş ve
karşı taraf riski nispeten sınırlı kamu ihaleleri ile desteklenen iş
hacmi, karlılık oranları gözeterek belirlenen büyüme stratejisi,
yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği
yatırımları, güçlü yurtiçi pazar payının yanı sıra özellikle savunma
sanayisine yönelik olarak geliştirilen ürünlerden ilerleyen dönemlerde
yaratılması beklenen satış gelirleri ve artan karlılık oranları,
Şirket'in "A- (Trk)" olarak teyit edilen Uzun Vadeli Ulusal Notunun
temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Grubun yurtiçi ve yurtdışından
temin ettiği hammaddelerin maliyetleri ve söz konusu maliyetlerin kur
hareketleri ile ilişkileri, bilançonun düşük döviz açık pozisyonu,
ihracat bazlı gelirlerin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ve
izleyen dönemlere ilişkin projeksiyonlar dikkate alınarak
Katmercilerin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları
ise ülke notu olan 'BBB-' düzeyinde belirlenmiştir. Bununla birlikte,
Şirketin savunma sanayisi alanındaki yatırımlarının geri dönüş
performansı, ihracat bazlı gelirlerinin sürdürülebilirliği, muhatap
ülkelere yönelik risklerin önümüzdeki dönemlerdeki gelişimi, ağırlıklı
olarak kamu etkinliğindeki yurtiçi talebin devamlılığı, halihazırda
yüksek seyreden toplam finansal borçların aktif toplam içerisindeki
payının ve yüksek kaldıraç oranının önümüzdeki dönemlerdeki gelişimi
ile mevcut karlılık oranlarında gözlenecek değişimler JCR-ER
tarafından ilerleyen dönemlerde not ve görünümlerin yeniden
değerlendirilmesi açısından yakından izlenecek önemli unsurlardır.
Katmerci Ailesi'nin mevcut finansal gücü hakkında tam bir
değerlendirme yapılamamakla birlikte, ailenin Firmaya olan bağlılığı,
Katmerciler 'in sektöründeki uzun faaliyet geçmişi, iş hacmi, sahip
olduğu kar yaratma kapasitesi ve gerçekleştirilen yatırımları
değerlendirildiğinde, kurucu ve hâkim hissedar konumundaki Katmerci
Ailesinin Grubu ihtiyaç halinde destekleme arzu ve yetkinliğine sahip
olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, Katmerciler Grubu'nun
'Desteklenme Notu', yeterli düzeyi işaret eden (2) seviyesinde
değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Katmerciler Grubu'nun üstlendiği
yükümlülükleri kendi kaynaklarıyla karşılama yeteneğini gösteren
'Ortaklardan Bağımsızlık Notu' ise içsel kaynak yaratma gücü, ilave
yabancı kaynak temin kapasitesinin mevcudiyeti ve izleyen dönemlere
ilişkin olumlu beklentiler de dikkate alınarak kategorisinde 'yeterli'
düzeyi işaret eden (B) seviyesinde teyit edilmiştir."Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

11:151.386
Değişim :  -0,36% |  -5,00
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:15
TUREX 11,57 9.888.370 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
PINSU 7,50 4.296.131 % 6,69  
MAKTK 2,92 36.857.677 % 6,57  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
11:15 Alış Satış %  
Dolar 8,7144 8,7195 % 0,39  
Euro 10,2891 10,3174 % 0,65  
Sterlin 11,9697 12,0298 % 0,15  
Frank 9,4363 9,4931 % 0,99  
Riyal 2,3162 2,3278 % 0,31  
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 4,04  
Altın Gr. 506 506 2,40  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,09  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,34 72,34 -1,09