***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2019 14:32
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 05.04.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mah.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler uyarınca Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
6 - Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,
10 - 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11 - 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerinine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
4- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.3847 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2019 tarih 50035491-431.02-E-00042605314 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas sözleşmenin "8 nolu Yönetim Kurulu" başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.
Eski Şekli
Yeni Şekli

Madde 8 - Yönetim Kurulu :
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.
Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.
Madde 8 - Yönetim Kurulu :
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir.
Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.

6- Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
7- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı denetimi için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.
9- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 06.03.2019 tarihinde istifa eden Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda bulunmayan ve Eyüp Sultan 11.Noterliğinin 28.03.2019 tarih ve 4544 yevmiye no.lu yazısı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
10-Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliğiyle kabul edildi.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.
12- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.
13- Genel Kurul'a Mustafa GÜREL tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu.Toplantı Başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.
14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
15- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:10'da kapatıldı.
Kayseri, 05.04.2019


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 05.04.2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 05.04.2019 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2019 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2019 tarih ve 43083723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753238


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4656 13,5055 % 0,11  
Euro 15,1492 15,2639 % 0,31  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -1,12  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,50 22,54 0,00  
Gümüş Gr. 9,75 9,76 -0,01  
B. Petrol 75,24 75,24 2,16