***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 13:12
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.02.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
5 - Şirketin 2020 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhraç yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması hususun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler üzerine Esas Sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin tadil edilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi hususunun görüşülüp onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11 - 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 ğrı Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılışe Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
4- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5- Şirketin 2020 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması konusunda, Şirket'in 10.02.2021 tarihli ve 2021/03 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Gamze İÇÖZ'ün istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU'nun seçimi oy birliği ile kabul edildi.
7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhraç yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması hususun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması ile ilgili olarak Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlanma araçları tebliği kapsamında Her Türlü Tahvil ve Sair Menkul Kıymet türünde borçlanma araçlarını çıkarma ve söz konusu Sermaye Piyasası araçlarının tüm hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin, 15 (onbeş) ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılmasına, süre başlangıç tarihi olarak genel kurul tescil tarihinin esas alınması konusunun oylanması sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-2575 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00062281809 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin tadil edilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değişitrilmesi konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 10
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 10

Eski Şekli
Yeni Şekli

Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.
Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.
"Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı
Madde 36

Yeni Madde İlavesi

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kıymetli maden bonoları, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve İhraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda iş bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

9- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Kavaklı Vergi Dairesi-7340055266 vergi nolu, İran Caddesi No:21 Karum İş Merkezi D Blok Kat:4 Daire 398-399 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi oy birliği ile kabul edildi.
10-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.900 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2020 yılı içerisinde yapılan 28.132 TL bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.
13- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.
14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
15- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 virüsünün bir an önce bitmesini temenni etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:05'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 26.03.2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı 26.03.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun 26.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği SPK ve BAKANLIK ONAYLI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2021 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2021 tarih ve 62512104 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alparslan Ziya ATLI'ın gözetiminde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920845


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4741 13,4838 % -2,27  
Euro 15,1692 15,2631 % -2,03  
Sterlin 17,8285 17,9180 % -2,23  
Frank 14,5485 14,6362 % -2,02  
Riyal 3,5901 3,6081 % -2,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 6,97  
Altın Gr. 775 775 -14,35  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 0,12  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 -0,16  
B. Petrol 75,15 75,15 2,07