***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2016 16:12***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 07.12.2016
Genel Kurul Tarihi 30.12.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe, Kore Şehitleri Cad. No:51, 34394 Şişli/İstanbul (Milport Otel)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında ekte sunulan gündemde yer alan şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
10 - 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam (azami) maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2016 tarih ve E.12020 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.12.016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 9. Ve 10. Maddelerinde pay sahiplerine açıklandığı üzere anılan Tebliğ'in 9. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, 10 nolu gündem maddesi genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
12 - 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEMİNDE YER ALDIĞI TOPLANTIYA ÇAĞRI İLAN METNİ OLAĞAN 2015 MMC.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME NOTU 2015 YILI OLAĞAN - MMC.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nurettin Türkoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Tayfun Bora Kumru'yu, Tutanak Yazmanlığı'na ise Zuhal Tılhaslı ve Cantay Aktura'yı görevlendirildiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, Tayfun Bora Kumru'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Cihad Şuvak'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.
2. Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, 2015 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
5. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, pay sahibi Veysel Malkoç söz aldı, yasal kayıtlar ile SPK mevzuatına göre tutulan kayıtlar arasındaki kârın farklılığının nedenini ve hangi kârın bu genel kurulda dikkate alınacağını sordu. Kendisine bu konularda bilgi verildi. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde yıl içinde istifa eden
- Selim Sayılgan'ın istifasının kabulüne ve yerine Nurettin Türkoğlu'nun atanmasının,
- Çetin Tümer'in istifasının kabulüne ve yerine Selahattin Bolat'ın atanmasının,
- Sanlı Baş'ın istifalarının kabulüne ve yerine Mehmet Özbey'in atanmasının,
onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 3.003.608,77 adet olumlu oyla ayrı ayrı ibra edildiler. Ret oyu kullanılmadı. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında bilgi verildi.
Gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Esas Sözleşme tadil tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket 'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi 48.000 adet ret, oyuyla 12.868.610,42 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam (azami) maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2016 tarih ve E.12020 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.12.016 tarih ve 50035491-431.02-E-00020681568 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunuldu.
40.000 adet pay sahibi Hasan Aydın söz aldı. "Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket'i olumsuz etkileyeceğini düşünerek Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanıyorum. Bu hususa ilişkin muhalefet şerhimin toplantı tutanağına yazılmasını talep ediyorum." dedi. Talebe dayanarak Hasan Aydın'ın muhalefet şerhi toplantı tutanağına işlendi.
127.800 adet pay sahibi Burak Tahan söz aldı. "Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket'i olumsuz etkileyeceğini düşünerek Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanıyorum. Bu hususa ilişkin muhalefet şerhimin toplantı tutanağına yazılmasını talep ediyorum." dedi. Talebe dayanarak Burak Tahan'ın muhalefet şerhi toplantı tutanağına işlendi.
Elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılıp Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet beyanlı ret oyu gönderen pay sahiplerimizin listesi Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (E-GKS) alınarak işbu toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek:1) Söz konusu listede yer alan pay sahiplerimizin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına işlenmiş hükmündedir.
Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadil edilmesine 215.800 adet ret oyuna karşılık 12.700.810,42 adet olumlu oy olmak üzere oy çokluğu karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 9. Ve 10. Maddelerinde pay sahiplerine açıklandığı üzere anılan Tebliğ'in 9. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, 10 nolu gündem maddesi genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kaldığı toplam maliyet 252.000 TL'nin altında kalması nedeniyle iş bu gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya açılmamıştır.
12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde
Şirketin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre, "Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı / Zararı" 3.093.321 TL Net Dönem Kârı oluştuğu,
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise - 1.952.062 TL Net Dönem Zararı oluştuğu görüldü.
Bu nedenle, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre yapılan hesaplamalarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı da dikkate alınarak 2015 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına, net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Bağış ve Yardımlara ilişkin Politika kapsamında 2015 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
Bu gündemin devamında 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi yer almaktadır. Ancak, 2016 yılının bitmesine sadece 1 gün kalması nedeniyle bu husus oylamaya açılmamıştır.
Pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru söz alarak 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesinin uygun olacağı şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 567.128 adet red oyuna karşılık 12.349.482,42 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
15. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Dilekler faslında, pay sahibi Veysel Malkoç söz alarak internet üzeriden arama yaparken MMC group adında bir başka grup ile karşılaştığını şirketin internet sitesini bulmakta güçlük çektiğini MMC'den oluşan harflerin telaffuzunun zor olduğunu belirtelerek, Şirket'in bundan sonraki piyasa algısının da dikkate alınarak ticaret unvanının değiştirilmesinin Şirket menfaatleri açısından gerekli olduğunu ve bu konuda Şirket yönetiminin çalışmalara başlamasını istediğini belirtti. Toplantı Başkanı Nurettin Türkoğlu, unvan değişikliği konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu bu konuda SPK'dan uygun görüş alınamadığını ancak pay sahiplerimizden gelen uygun taleplerin yeniden değerlendirilerek yeniden gerekli girişimlerde bulunulabileceği konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Pay sahiplerinden Hamza İnan "Yeni yönetimin ve iyi niyetini gördüm şirketimize ülkemize diğer pay sahiplerine başarılı ve mutlu bir yıl temenni ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Bunun dışında söz alan olmadı.
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 30 Aralık 2016
EK:
Elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılıp Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet beyanlı ret oyu gönderen pay sahiplerimizin listesi.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN (GENEL - KAP) 30 12 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI (2015 YILI OLAĞAN) (GENEL) 30 12 2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Aralık 2016 (bugün) yaptığı 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) ektedir. Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur. MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574908


BIST
16:14117.823
Değişim :  1,79% |  2.074,04
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.015
En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
SKTAS 3,41 26.110.969 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.097.426 % 10,00  
PKENT 189,20 2.803.449 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.879.888 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5590 8,6019 % 0,25  
Frank 7,2784 7,3222 % 0,75  
Riyal 1,8244 1,8335 % 0,05  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 9,44  
Altın Gr. 394 394 1,96  
Cumhuriyet 2.553 2.572 17,70  
Tam 2.628 2.639 18,20  
Yarım 1.277 1.291 8,90  
Çeyrek 638 646 4,40  
Gümüş.Ons 18,32 18,35 0,33  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,08  
B. Petrol 43,19 43,19 0,39