***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2017 17:33***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.03.2017
Genel Kurul Tarihi 07.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Akdağ Turizm ve İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2017 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Şirket kurucularımızdan ve eski hissedarımız Sayın, Hüseyin Nami Özerden' in Onursal Başkan seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
10 - 2017 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
13 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2017 tarihinde, saat 14:00' de, Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/04/2017 tarih ve 24013809 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.Mart.2017 Tarihli ve 9288 sayılı nüshasında, şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 15.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 15.000.000 adet paydan, itibari değeri 6.357.391,804 TL sermayesine tekabül eden 6.357.391,804 adet payın asaleten, 6.320.514,28 TL sermayesine tekabül eden 6.320.514,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince Şirket ‘ in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul' u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nadi Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.
1- Toplantı Başkanlığı' nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Canan Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin Akgül' ü görevlendirmiştir.
2- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve şirketin www.ozerden.com indernet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
3- Şirketin 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
4- 2016 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ‘nin 01.Mart.2017 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
5- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ayrı ayrı ibra edildiler.
6- 08.Nisan.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmadığından Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. 2016 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen2017 ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2017 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 35.000,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.750,00 TL ücret ödenmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
7- Şirketin 2016 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017 Tarih ve 2017/05 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2016-31.Aralık.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.770.723 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.570.207,52 TL net dönem karı oluşmuştur.
Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 1.991.690,32 TL vergi öncesi dönem karından, 421.482,80 TL ödenenen vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 78.510,38 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.491.697,14 TL net dağıtılabilir karın oluştuğu, bu tutardan 600.000,00 TL' nin nakit olarak 29.Eylül.2017 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına, bakiye 891.697,14 TL' den 22.294,37 TL' nin ise şirkette olağanüstü yedek olarak bırakılmasına ve kalan 869.402,77 TL ile 2014 Yılı dönem karından kalan 73.711,63 TL ve 2015 Yılı dönem karından kalan 56.885,60 TL' nin birlikte toplam da 1.000.000 TL olarak mevcut sermayeye ilave edilmesine 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
8- Yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Kurucularımızdan ve eski hissedarımız Hüseyin Nami Özerden' in Onursal başkan seçilmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17'nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtıma en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır."
10- 2017 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12- 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2016 yılı içerisinde Amatör Spor Kulübüne 3.300 TL sponsor olarak bağış yaptığı bilgisi verildi.
Ayrıca 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 75.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunularak 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
13- Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Hüseyin Nami Özerden' den kiralanmış olup, 2016 yılında toplam brüt 555.878 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 12.677.906,084 TL kabül oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
15- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601966


BIST
18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5343 9,5362 % -0,50  
Euro 11,0630 11,0733 % -0,57  
Sterlin 13,0861 13,1517 % -0,49  
Frank 10,3263 10,3885 % -0,48  
Riyal 2,5347 2,5474 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -14,84  
Altın Gr. 549 550 -7,35  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,04 24,06 -0,52  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,20  
B. Petrol 85,68 85,68 0,51