***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

12.03.2020 18:12***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılında Polisan Holding merkezinde 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı İlişkilerine yönlendirilen soru ve yorumlara, telefon ve email yoluyla dönüş yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yok
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yok
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751048
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Kısmen
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758330
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket, her yıl Genel Kurul Toplantısında bağış üst sınırını ve hangi amaçlar ile bağış yapacağını kararlaştırır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758330
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 20
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri - Polisan Holding Denetçisi - Polisan Holding Üst Yönetimi - Genel Kurul Hazırlığı Yapan Personel - Pay sahipleri
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 23,32
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yok
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yok - Kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
01/04/2020 0 % 68,39 % 63,65 % 4,74 Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Soru yöneltilmemiştir. Madde 12 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751048


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 yılı değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Diğer Bilgiler - Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Denetim Komitesi % 100 % 67 6 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi % 67 % 33 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi % 67 % 67 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yo¨netim Kurulunda murahhas u¨yelik bulunmamakta olup yo¨netim kurulu u¨yelerinin imza yetkisi vardır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Polisan Holding İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Emin Bitlis / Murat Yıldıran
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet Emin Bitlis / Murat Yıldıran
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
İki adet. Oran 2/9
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet Emin Bitlis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2018 Hayır (No) Hayır (No)
Ahmet Ertuğrul Bitlis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2018 Hayır (No) Hayır (No)
Ahmet Faik Bitlis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2018 Hayır (No) Hayır (No)
Fatma Nilgün Kasrat İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2018 Hayır (No) Hayır (No)
Murat Yıldıran İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/09/2019 Hayır (No) Evet (Yes)
Zafer Kurtul İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 Hayır (No) Evet (Yes)
Esra Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2019 https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Şeref Taşkın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/06/2018 https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Arif Başer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/06/2018 https://polisanholding.com/faaliyet-raporlari.html Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yok
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yok
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Polisan Holding Üst Yönetimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
polisan_icra_kurulu@polisan.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yok. Katılım desteklenmekte olup, sistematik bir çalışma bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İK ve Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yetenek havuzunun güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar YK nezdinde sürdürülmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Polisan Holding yetkinliklerine uygun ve gelişim potansiyeli olan personeller seçilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Polisan Holding, tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve diğer insan kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit davranmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yok
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İnsan Kaynakları - Etik İlkeler - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Prosedürü - Programı


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri Başlığı altındaki Halka Arz - Kurumsal Yönetim - Finansal Raporlar - Sunumlar - Özel Durum Açıklamaları - Ticaret Sicil Bilgileri - Hisse Bilgisi - Sıkça Sorulan Sorular - İletişim Bilgileri - Bilgi Toplumu Hizmetleri alt başlıkları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Hisse Bilgisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Diğer Bilgiler ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Polisan Holding Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Grup Şirketlerine dair gelişmelerinin anlatıldığı bölümler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek büyüklükte dava konusu meydana gelmesi durumunda, gerekli bilgilendirmelere Denetçi Raporlarında yer verilecektir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yok
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yok
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik konu başlıkları


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
-
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Makul bir sürede sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794700
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Denetim Komitesi Şeref Taşkın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Denetim Komitesi Arif Başer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Denetim Komitesi Zafer Kurtul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yo¨netim Komitesi Arif Başer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yo¨netim Komitesi Mehmet Emin Bitlis Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurumsal Yo¨netim Komitesi Varol Ürel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi Şeref Taşkın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi Esra Yazıcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet Çağaşan Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827696


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10