***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.01.2020 13:11
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2019
Karar Tarihi 16.12.2019
Genel Kurul Tarihi 14.01.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.01.2020 tarihinde, saat 10:30'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.01.2020 tarih ve 51313699 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.12.2019 tarih, 9976 sayı ve 878 numaralı sayfasında, 18.12.2019 tarihli Star Gazetesi'nin 14 numaralı sayfasında ve 18.12.2019 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nde ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan http://www.pm.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi ve vekaletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 8.685,00'nin asaleten, 3.326.722,00'sinin vekâleten olmak üzere toplam 3.335.407,00 adet payın toplantıda temsil edildiği (elektronik ortamda katılım olmamıştır), böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi ve Şirket'in murahhas yönetim kurulu üyesi Thomas Leonhard Costa ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Tayfur Aykanat'ın ve Beyoğlu 17.Noterliği'nin 26.05.2017 tarihli yeminli tercüman belgesini haiz Almanca dilinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Nesrin Şahin'in toplantıda hazır bulunduğunun, Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye Aksoy tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Thomas Leonhard Costa tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandıoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.326.727 kabul oyuna karşılık 8.680 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandıoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Adem Aydın'ı, ayrıca
Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.335.407 oy içerisinden 3.326.727 kabul oyuna karşılık 8.680 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.371 kabul oyu ve 3.036 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
Sn. Tayfur Aykanat tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Sn. Hasan Saltekin tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda geçen Yönetim Kurulu beyanı okundu ve müzakere edildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, http://www.pm.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle özetinin okunması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) özetinin okunması ile yetinilmesine toplamda 3.335.407 oy içerisinden 3.326.727 kabul oyu ve 8.680 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
Sn. Hasan Saltekin tarafından 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların özeti okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.
Mehmet Nihat Bey söz aldı: Pay başına düşen kazançta düşüş yaşandı. Kur atağının Politeknik için bu kadar etkili olduğunu düşünmedim. Bunun sebebini öğrenmek isterim." dedi.
Sn. Thomas Leonhard Costa söze başlayarak "2018 ve 2019 yılında sadece Türkiye bazında değil genel sorunlar yaşanmaktadır. Sadece kur sorunlarında değil, satışların %25 düştüğünü bunun da sebep olabileceğini" söyledi.
Can Akyıl Politeknik adına söz alarak %30 daralmaya girilmiştir ayrıca satışlardaki düşüş de bunu takip etti. Sadece yavaşlamadan değil, piyasa daralması da söz konusudur. Öncelikle pazarlar olan Orta Doğu'da istenilen satışlar yapılmamıştır. Temel sebep kur farkı değil inşaat sektöründeki daralmada da vardır.
Mehmet Nihat Bey söz aldı "Politeknik kârlı çalışan bir firma ama buna rağmen düşüş var ama acaba yönetimde bir problem mi var merak ediyorum "dedi.
Sn. Thomas Leonhard Costa söze başlayarak "Biz 3 yıldır çok iyi bir yönetim var. Doğal olarak başta beklenmedik tedbirler aldık eğitim personel gibi… İnşaat sektörü iyi olmamasına rağmen iyi şekilde gelişeceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyu ve 3.031 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Thorsten Kühler, Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonhard Costa ve Mesut Akkaya'nın 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyu ve 3.031 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6- Yönetim Kurulunun 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminin faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 16.12.2019 tarihinde almış olduğu 2 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Hasan Saltekin tarafından bilgi verildi.
Müzakerelere geçildi.
Bunun üzerine Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz isteyerek, Yönetim Kurulu'nın kâr dağıtımına ilişkin kararının değiştirilerek kabulü için önerge vermek istediğini belirtti. Önergesini sunmak üzere söz istedi.
"Paydaşlardan olan Coventya Beteiligungs GmbH'nin bu toplantıdaki temsilcisi bulunmam sebebiyle, bu madde kapsamda bazı açıklamalar yapmam gerekmektedir. Coventya Beteiligungs GmbH'nin, Politeknik'in büyük hissedarı olarak Türkiye'deki ticari faaliyetlerinden ve piyasadaki pozisyonundan memnun olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'deki hedeflerimizi daha da büyütmek hevesimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Ancak hem küresel ekonomik daralma hem de Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle çevresinde yaşanan siyasi gelişmelerin pazara mevcut ve olası olumsuz etkileri dikkate alındığında, Politeknik'in pozisyonun sağlam bir şekilde konumlandırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Özetle, Politeknik'in faaliyet gösterdiği pazarların özellikle Rusya-Ukrayna, ABD-İran arasında yaşanan çekişmeler, Suriye'de ve Orta Doğuda yaşanan olumsuzluklar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomi için üzerine olan negatif etkisi ve Türk ekonomisindeki durgunluk göz önüne alındığında Politeknik'in nakit akışında sorun yaşamaması adına biraz daha tedbirli olunması gerektiği kanaatindeyiz.
Bu bakımdan, bu dönem kârından net 2.800.000-TL kârın, 31 Mart 2020 tarihine kadar tek seferde dağıtılmasını teklif ediyorum." dedi.
Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Sn. Thomas Leonhard Costa önerisinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyuna karşı, 3.031 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile dönem kârının, net 2.800.000 TL'sinin 31 Mart 2020 tarihine kadar tek seferde dağıtılması önergesinin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyuna karşı, 3.031 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.
SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve 3 sayılı kararı uyarınca 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin, 16.12.2019 tarih ve 3 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Hasan Saltekin tarafından okundu.
1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmesi hususunda Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368 numarasıyla kayıtlı, 0291001299500019 Mersis numaralı, 2910012995 Vergi Numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:1-2 Kağıthane-İstanbul adresinde mukim DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 1 yıl süreyle seçilmesine, toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyu ve 3.031 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Konuya ilişkin olarak paydaş Coventya Beteiligungs GmbH'nin temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın Sn. Mesut Akkaya, Sn. Torsten Thomas Becker ve Thomas Leonhard Costa'nın 2 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi seçilmelerine ilişkin önergesi okundu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda hazır olan ve aday olduğunu beyan eden, 3130628506 Potansiyel Vergi Numaralı, Almanya uyruklu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villennes sur Seine, Fransa adresinde mukim Thomas Leonhard Costa'nın, aday kabul beyanı görülen 48751239010 T.C. Kimlik numaralı, Türkiye uyruklu, Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı, Gardenya 11/A D:14 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Sn. Mesut Akkaya'nın ve aday kabul beyanı görülen 1600718062 Potansiyel Vergi Numaralı, Almanya uyruklu, 58 B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde mukim Torsten Thomas Becker'in, 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi seçilmelerine, toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyu ve 3.031 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul karar verildi.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Hasan Saltekin tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılan bağışlara ilişkin Hasan Saltekin tarafından bilgi verildi ve takiben 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemi hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Thomas Leonhard Costa söz alarak 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap döneminde bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu.
Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemi için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.335.407 oy içerisinden 3.332.376 kabul oyu ve 3.031 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul kararı verildi.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Böylece Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu
Hüseyin Çelik söz aldı:" Şirket yoğun çalışıyor. Kamuoyuna bildirme gereği duymadık diye cevaplar alıyorduk. Yine problem yok. Ama geleceğe yönelik işlemler, ciro artışı vs. konularında yatırımcıya bilgilendirme amaçlı ve açıklayıcı somut bilgiler talep ediyoruz. Amerika'daki dava ile ilgili bir ilişkimiz var mıdır? Amerika'da dava açan kişiler ile Politeknik arasındaki ilişkiyi öğrenmek istiyorum"
Sayın Thomas Leonhard Costa söze başlayarak "Politeknik'in hiçbir kusuru yok. Amerika'da ne olacağı belli olmaz. Şu an bekliyoruz.
Hüseyin Çelik söz aldı:" Politeknik'i bir Ar-GE merkezine dönüştürme hedefi vardı. Bir de şirketin gizli bir projesi vardı onunla ilgili bilgi alabilir miyim?
Can Akyıl söz aldı: "Alüminyum konusunda Ar-Ge merkezi olup olmadığı konusundaki karar alındı ve faaliyetler devam ediyor. Otomotiv ve inşaat sektörüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca bir gelişme yok.
Projemiz ile ilgili bazı gecikmeler yaşanıyor. Proje devam ediyor. İlk faz sonuçlandığında bununla ilgili bilgi verilecektir.
Mehmet Nihat Bey söz aldı: "2014 yılından beri hissedarım. Coventya'da önce hissedardım. Coventya satın aldığında memnun olduk. Bu grup içerisinde kuvvetleneceğini düşünüyorum. Uzun yıllar hisselerimi tutacağımı düşünüyorum. SPK bir kural değiştirdi. A Grubu hisselerini gelişen işletmeler piyasasına düşürdü. Tek işlem tek fiyat şeklinde işletilmektedir."
Can Akyıl söz aldı: Avukatlarımız aracılığıyla yazılı olarak başvuru yaptık. Henüz bir cevap verilmedi. Verildiğinde paylaşacağız.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 12.05'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Saat: 12.05


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.01.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814114


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8980 17,9339 % 0,20  
Euro 18,2886 18,3184 % 0,22  
Sterlin 21,5614 21,6695 % -0,03  
Frank 18,6962 18,8088 % -0,08  
Riyal 4,7483 4,7721 % -0,05  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -4,68  
Altın Gr. 1.030 1.030 -3,34  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.890 6.984 -13,00  
Yarım 3.357 3.414 -7,00  
Çeyrek 1.684 1.707 -3,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,41 -0,13  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 -0,09  
B. Petrol 95,77 95,77 -0,54