***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.10.2019 18:21***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.09.2019
Genel Kurul Tarihi 08.10.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.10.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT Hotel 100. Yıl Mahallesi 1427. Cadde No:11 Balgat

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
3 - Gündemin 4'üncü ve 5'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın alma bedelinin belirlenmesi için hazırlanan değerleme raporu sonucunda tespit edilen değer dikkate alınarak 37.000.000 TL bedel üzerinden satın alınması hususunun önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, satın alma kararının pay sahiplerinin onayına sunulması ve işbu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması,
5 - Ral Yapı'nın satın alma bedeli 37.000.000 TL'nin ödenmesi amacıyla şirket sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılması kararı ile birlikte sermaye artırımından elde edilecek fonun 37.000.000 TL'lik kısmının Ral Yapı paylarının satın alma bedelinin ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle, SPK'nın VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 12. mad. 6. fıkrası gereği yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması, söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu sermaye artırım kararı ile fonun kullanım yerleri hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması ve işbu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması,
6 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Semaye Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 08/10/2019 tarihinde, saat 11:00'de POINT Hotel 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2019 tarihli 48267355 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'nın gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/10/2018 tarih ve 1356 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 21.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet paydan 15.203.354.521-TL sermayesine tekabül eden 1.520.335.452.100 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantı saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir Tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalatmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2019 tarih ve 29833736-110.04-E.8161 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.06.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00045310129 sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği katılanların oy birliği ile kabul edildi. (EK- Tadil Tasarısı)
3. Gündemin 4'üncü ve 5'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,3265 TL olduğu, bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip oldukları, ayrılma hakkı kullanımı E-Genel Kurul tarihinden itibaren 6 (altı) işgünü içinde başlayıp, ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (On) işgününde biteceği ve aracı kurumun INFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olduğu bilgisi verilmiştir.
4. Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın alma bedelinin belirlenmesi için hazırlanan değerleme raporu sonucunda tespit edilen değer dikkate alınarak 37.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına, önemli nitelikte işlem olması sebebiyle olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 15.163.419,521 kabul oyuna karşılık 39.935 red oy almıştır. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan 30610698564 TC kimlik numaralı Nermin DEMİR ayrılma hakkını kullandığı belirtti.
5. Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alma bedeli olan 37.000.000 TL'nin ödenmesi amacıyla şirket sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılması kararı ile birlikte sermaye artırımından elde edilecek fonun 37.000.000 TL'lik kısmının Ral Yapı Mühendislik A.Ş. paylarının satın alma bedelinin ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu sermaye artırım kararı ile fonun kullanım yerleri hususu ve işbu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 15.163.419,521 kabul oyuna karşılık 39.935 red oy almıştır. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan 30610698564 TC kimlik numaralı Nermin DEMİR ayrılma hakkını kullandığı belirtti.
6. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:16 de kapattı. Tarih: 08.10.2019 ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İBRAHİM ÖZYURT SATILMIŞ BATUR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazurin..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kuru Toplantı Tutanak..pdf - Tutanak
EK: 3 RALYH 2019 TADİL METNİ..pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapımıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791643


BIST
18:051.392
Değişim :  -1,94% |  -27,52
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6722 8,6745 % 0,32  
Euro 10,1717 10,1846 % 0,44  
Sterlin 11,7983 11,8575 % -0,34  
Frank 9,3073 9,3633 % 0,75  
Riyal 2,3056 2,3172 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 7,39  
Altın Gr. 491 491 3,31  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,19 22,22 -0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,05  
B. Petrol 74,00 74,00 -1,34