***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

01.03.2018 18:11***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 410.129.914 351.892.847 226.401.451
Kasa
14 52.870 40.872 45.712
Alınan Çekler
14 12 12 12
Bankalar
14 336.769.731 286.268.099 173.504.035
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 73.307.301 65.583.864 52.851.692
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 36.478.564 18.818.766 21.901.340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 36.478.564 18.818.766 21.901.340
Krediler
0 0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Şirket Hissesi
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 157.637.144 119.660.608 109.625.813
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 157.353.925 119.664.801 108.839.915
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -564.267 -971.270 -343.922
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 0 9.213 9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 72.012.327 59.546.899 53.173.661
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -71.164.841 -58.589.035 -52.053.054
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 0 8.835 579
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
12 0 8.835 579
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 229.944 380.344 1.839.825
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 530.922 501.911 477.741
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 -300.978 -121.567 1.362.084
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 54.596.107 49.221.306 41.417.470
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 53.024.045 45.014.801 39.496.130
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 1.572.062 4.206.505 1.921.340
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12 ve 19 1.270.122 0 2.699.951
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 ve19 1.270.122 0 2.699.951
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0 0
İş Avansları
0 0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
660.341.795 539.982.706 403.886.429
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 361.210 235.125 235.125
Bağlı Menkul Kıymetler
9 361.210 235.125 235.125
İştirakler
0 0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 66.668.456 40.862.348 42.750.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 62.260.701 41.950.701 41.950.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 4.028.470 3.927.700 3.762.258
Motorlu Taşıtlar
6 3.756.937 2.316.042 2.395.992
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.200.777 2.308.660 2.293.440
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 140.695 536.916 536.916
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -5.719.124 -10.177.671 -8.188.776
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 5.033.239 3.252.823 2.096.089
Haklar
8 11.798.498 9.380.700 7.476.042
Şerefiye
0 0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -6.765.259 -6.127.877 -5.379.953
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 2.948.958 712.561 684.151
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 2.948.958 712.561 684.151
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0 0
Döviz Hesapları
0 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
75.011.863 45.062.857 45.765.896
TOPLAM VARLIKLAR
735.353.658 585.045.563 449.652.325
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 108.883.783 86.655.874 47.144.799
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 38.158.302 31.488.489 14.335.804
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 70.725.481 55.167.385 32.808.995
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 216.338 0 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
19 216.338 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
19 18.320.071 12.332.889 8.260.792
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 2.642.793 2.267.286 1.862.044
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 5.666.146 4.926.641 3.095.409
Diğer Çeşitli Borçlar
19 10.011.132 5.138.962 3.303.339
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 322.000.643 251.853.832 219.605.030
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 152.097.818 136.444.682 112.506.403
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 473.625 0 2.846.131
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 169.429.200 115.409.150 104.252.496
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 9.646.672 9.910.696 6.379.617
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 9.140.397 7.804.281 6.016.634
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 506.275 419.440 362.983
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 9.875.432 7.086.896 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -9.875.432 -5.399.921 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 8.837.999 8.053.352 3.729.125
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 8.837.999 8.053.352 3.729.125
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 45.696.625 35.359.184 30.347.388
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 45.696.625 35.359.184 30.347.388
Gider Tahahkkukları
0 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
513.602.131 404.165.827 315.466.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 29.083.695 27.177.531 20.870.081
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 17.246.128 17.610.803 13.599.115
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 11.837.567 9.566.728 7.270.966
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.373.068 3.733.919 2.942.377
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 3.373.068 3.733.919 2.942.377
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0 0
Gider Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 4.369.097 5.476.433 2.672.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.369.097 5.476.433 2.672.070
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.825.860 36.387.883 26.484.528
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
KAR YEDEKLERİ
15 47.761.348 29.430.620 30.594.119
Yasal Yedekler
0 0 0
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 47.761.348 29.430.620 30.594.119
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-49.253.552 -87.437.152 -73.219.243
NET DÖNEM KARI/ZARARI
21.277.863 37.358.377 -14.813.838
Dönem Net Karı
21.277.863 37.358.377 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 0 -14.813.838
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
184.925.667 144.491.853 107.701.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
735.353.658 585.045.563 449.652.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
306.334.748 252.081.841
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
275.128.192 235.623.635
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 290.890.278 260.727.471
Brüt Yazılan Primler (+)
17 706.217.663 568.717.688
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -397.142.047 -290.268.658
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -18.185.338 -17.721.559
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -15.288.461 -27.949.967
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -72.542.162 -64.627.635
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 57.508.196 33.064.091
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 -254.495 3.613.577
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -473.625 2.846.131
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-4.293.259 4.483.648
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.819.634 -1.637.517
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
29.418.740 20.778.791
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-8.172.138 -7.601.919
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-8.172.138 -7.601.919
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
9.959.954 3.281.334
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-280.651.225 -198.313.697
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -218.317.243 -152.915.268
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -164.297.193 -141.758.613
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -326.922.264 -245.120.935
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 162.625.071 103.362.322
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -54.020.050 -11.156.655
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -155.494.614 -44.835.732
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 101.474.564 33.679.077
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -2.270.839 -2.295.762
Faaliyet Giderleri (-)
32 -60.063.143 -43.102.667
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
25.683.523 53.768.144
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
25.683.523 53.768.144
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
25.683.523 53.768.144
YATIRIM GELİRLERİ
58.621.439 44.021.442
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 39.037.563 26.492.383
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 220.010 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 0 976.289
Kambiyo Karları
4.2 19.363.866 16.552.770
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-46.795.747 -35.961.704
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.069.842 -2.902.062
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -159.103 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 -788.358
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-29.418.740 -20.778.791
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -11.290.074 -8.602.445
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -2.857.988 -2.890.048
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-6.355.920 -17.382.609
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -12.615.593 -11.099.798
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 5.896.323 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 -2.946.255
Diğer Gelir ve Karlar
1.301.594 111.779
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-938.244 -3.448.335
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
21.277.863 37.358.377
Dönem Karı veya Zararı
31.153.295 44.445.273
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -9.875.432 -7.086.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
21.277.863 37.358.377
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
656.338.746 545.024.292
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
27.369.962 33.939.645
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-352.740.093 -267.384.538
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-150.275.048 -96.488.792
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
180.693.567 215.090.607
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-5.806.084 -4.568.104
Diğer Nakit Girişleri
5.038.185 5.411.394
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-139.925.651 -118.810.145
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
40.000.017 97.123.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.037.440 75.681
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -6.505.074 -2.219.163
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -75.727.510 -157.264.054
Mali Varlıkların Satışı
11 57.908.609 161.322.200
Alınan Faiz
24.117.647 18.242.541
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.831.112 20.157.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
2.091.620 1.025.519
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
43.922.749 118.306.476
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 301.664.713 183.358.237
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 345.587.462 301.664.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -86.905.844 94.014.445 0 94.014.445
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.686.601 13.686.601 0 13.686.601
Yeni Bakiye
163.069.856 0 23.338.181 0 0 0 0 9.326.090 -14.813.838 -73.219.243 107.701.046 0 107.701.046
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -567.570 0 0 -567.570 0 -567.570
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 37.358.377 0 37.358.377 0 37.358.377
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -595.929 0 0 0 0 0 14.813.838 -14.217.909 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 37.358.377 -87.437.152 144.491.853 0 144.491.853
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 37.358.377 -87.437.152 144.491.853 0 144.491.853
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 37.358.377 -87.437.152 144.491.853 0 144.491.853
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -238.807 0 0 -238.807 0 -238.807
Varlıklarda Değer Artışı
6 0 0 19.394.758 0 0 0 0 0 0 0 19.394.758 0 19.394.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 21.277.863 0 21.277.863 0 21.277.863
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -825.223 0 0 0 0 0 -37.358.377 38.183.600 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664763


BIST
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0611 9,1065 % -0,46  
Frank 7,5453 7,5907 % -0,85  
Riyal 1,8477 1,8569 % -0,39  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.977 -0,30  
Altın Gr. 441 441 -2,01  
Cumhuriyet 2.896 2.949 -0,10  
Tam 2.984 3.035 0,00  
Yarım 1.448 1.479 0,00  
Çeyrek 726 742 0,00  
Gümüş.Ons 24,41 24,45 0,12  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,01  
B. Petrol 43,83 43,83 -0,32