***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

02.05.2016 17:41***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 240,150,941 226,401,451
Kasa 14 72,377 45,712
Alınan Çekler 14 12 12
Bankalar 14 182,810,822 173,504,035
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 57,267,730 52,851,692
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11 25,891,540 21,901,340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 25,891,540 21,901,340
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 148,743,947 109,625,813
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 149,205,508 108,839,915
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 -1,527,019 -343,922
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 9,213 9,213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 53,630,617 53,173,661
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 -52,574,372 -52,053,054
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 15,809 579
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar 12 15,809 579
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 4,607,292 1,839,825
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 487,211 477,741
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 4,120,081 1,362,084
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 17 45,529,589 41,417,470
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 42,052,621 39,496,130
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 3,476,968 1,921,340
DİĞER CARİ VARLIKLAR 3,434,775 2,699,951
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 19 3,434,775 2,699,951
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 468,373,893 403,886,429
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan ŞüpheliDİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 951,494 749,580
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 951,494 749,580
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 46,049,142 46,515,476
TOPLAM VARLIKLAR 514,423,035 450,401,905

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 91,255,836 47,144,799
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 52,639,043 14,335,804
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 38,616,793 32,808,995
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 8,703,025 8,260,792
Alınan Depozito ve Teminatlar 1,986,880 1,862,044
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4,165,402 3,095,409
Diğer Çeşitli Borçlar 2,550,743 3,303,339
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 242,422,333 236,713,281
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 116,569,402 112,506,403
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.25,17 6,950,994 8,891,803
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 118,901,937 115,315,075
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 6,399,893 6,379,617
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 6,018,863 6,016,634
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 381,030 362,983
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 5,056,624 3,729,125
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 5,056,624 3,729,125
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19 35,087,449 30,347,388
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 35,087,449 30,347,388
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 388,925,160 332,575,002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 22,675,750 20,870,081
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 14,786,874 13,599,115
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 7,888,876 7,270,966
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 3,245,015 2,942,377
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 3,245,015 2,942,377
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 25,920,765 23,812,458
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 163,069,856 163,069,856
(Nominal) Sermaye 2.13,15 163,069,856 163,069,856
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 15 2,070,152 2,070,152
Hisse Senedi İhraç Primleri 15 2,070,152 2,070,152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ 15 30,093,955 30,594,119
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Diğer Kar Yedekleri 15 30,093,955 30,594,119
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -101,527,448 -86,905,844
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -101,527,448 -86,905,844
Net Dönem Karı/Zararı 5,870,595 -14,813,838
Dönem Net Karı 5,870,595
Dönem Net Zararı (-) -14,813,838
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 99,577,110 94,014,445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 514,423,035 450,401,905http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528396


BIST18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,85 18.249.970 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
LINK 29,32 8.506.056 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.471.869 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3213 7,3331 % -0,01  
Euro 8,6482 8,6652 % 0,27  
Sterlin 9,5231 9,5709 % 1,62  
Frank 8,0060 8,0542 % 2,30  
Riyal 1,9492 1,9590 % 1,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 14,83  
Altın Gr. 452 452 9,48  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,82 25,87 0,34  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,01  
B. Petrol 45,33 45,33 0,02