***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

17.02.2021 18:45***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
30
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820964
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
HAYIR
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İLGİSİZ
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
YOKTUR
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
YOKTUR
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 82,42
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu TTK’nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL’nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu TTK’nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL’nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831715
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/03/2020 0 % 93,01 % 83,31 % 9,7 https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/genel-kurullar/genel-kurul-2019 - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831715


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 2 2
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 66 % 66 - -
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66 % 66 6 6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66 % 66 1 -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı
M. Sonay Gürgen
İcra başkanı / genel müdürün adı
M. Sonay Gürgen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 %11.11
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
M. Sonay Gürgen İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/1981 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Mehmet Yılmaz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
İ. Haluk Öğütçü İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Ali Akcan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
H. Kurtuluş Karpuzcu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/08/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Mustafa Keleş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/02/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Selma Feride Çeliktemur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
M. Emin Öztaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Nuri Güzveli İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
19
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
-
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
-


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/selcuk-ecza-deposu-hakkinda/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
T
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şİrket Aleyhine Açılan ve Şirketin Faaliyet Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nuri Güzveli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Selma F. Çeliktemur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selma F. Çeliktemur Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H. Kurtuluş Karpuzcu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslı Günel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Nuri Güzveli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Mehmet Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) M.Emin Öztaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) M.Emin Öztaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İ.Haluk Öğütçü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nuri Güzveli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) M.Emin Öztaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ali Akcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Selma F. Çeliktemur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910560


BIST18:051.411
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,02 3.779.640 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6910 8,6946 % -0,16  
Euro 10,3810 10,3930 % -0,12  
Sterlin 12,0693 12,1299 % -0,17  
Frank 9,4344 9,4912 % -0,15  
Riyal 2,3111 2,3227 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 3,74  
Altın Gr. 497 497 -0,20  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,14 26,18 0,22  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 0,05  
B. Petrol 75,64 75,64 0,08