***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

17.02.2021 18:44***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EGKS’den canlı olarak yayınlanmaktadır. Sözkonusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grubu pay sahibi ortakların 10 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun 6 üyesi bu paysahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz ilgili Tebliğ’in 1.4.2 sayılı ilkesine uyum sağlamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Sözkonusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kurallara tabidir. Dolaylı olarak adı geçen vakfa ait olan imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi sözkonusu değildir. Yirmidebirlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzuat ve mevcut ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlanmıştır. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. A grubu nama yazılı paylara sahip ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Sözkonusu Vakfın malvarlığına ilişkin işlemler Vakıflar mevzuatına ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kurallara tabidir. Şu aşamada sözkonusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulana gelmektedir. Önümüzdeki dönemde sözkonusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan yatırımcılardan gelen sorulara ilişkin cevaplar sunumlarda yer almakta olup, sıkça sorulan sorular başlığı altında ayrıca yer verilmemektedir.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakla birlikte, özellikle hukuki metinler içerikte Türkçe olarak yer almaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu tüm komiteler kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş ayrıca web sitemize konulmuştur. Bu çerçevede sözkonusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında yer verilmemektedir. Faaliyet raporlarımızda yönetim kurulunun yıl içindeki toplantı sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye bazında katılım durumu ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kurulu karar yeter sayısı 6 üye olup, üyelerimiz toplantıya katılım için azami gayreti göstermekte, toplantılara katılım oranı yüksek seyretmektedir. Bu çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin oldukça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet göstermekte olup, genel hükümler yanında sözkonusu düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri açısından önem arzetmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı olmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti önleyici politikaları uzun yıllardır uygulayagelmiş, bu manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bu açıdan kurum kültürü ile vücut bulan uygulamalara ilişkin ilave yazılı kurallara ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Şirketimizin ana ortağı Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. olup (Holding), Holding’in en büyük ortağı ise Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı’dır. Vakıf senedi gereği, grup çalışanları Vakıf yönetiminde yer almakta olup, doğrudan olmamakla birlikte Şİrket yönetimine bu şekilde katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak Şirketimiz yönetimine diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermekte olup, çalışan sayımız bu çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın şirket sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Şirketimizin müşterisi olan eczacılarımız ile birebir iletişim içinde olup, her türlü memnuniyetsizliğin hızlıca çözümü sağlanmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Şirketimiz tarafından uygulanan etik kurallar yazılı olmayıp, kurum kültürü içinde uygulana gelmektedir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X Şirketimiz kurucusu Ahmet Keleşoğlu’nun vefatından önce, kendisi yönetim kurulu başkanı olarak görev yaparken, genel müdürlük görevi M. Sonay Gürgen tarafından yürütülmekte idi. Ahmet Keleşoğlu’nun vefatı ile M.Sonay Gürgen aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup, Şirket faaliyetlerinin herhangi bir kesintiye uğramaması ve yönetimin devamlılığı açısından bu tip bir uygulama tercih edilmiştir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik sigorta ana ortaklık tarafından yaptırılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bulunmamaktadır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bu konuda özel bir çalışmamız bulunmayıp, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde sözkonusu sayıya ulaşılabilecektir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X 2020 yılında ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla fiziksel katılımla düzenlenen toplantı sayısı azalmıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile ortumuş prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda şirket yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirket’e önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kurulda üye adaylarının grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin i? deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Yönetim kurulumuz nezdinde 5 ayrı komite oluşturulmuş olduğundan ve yönetim kurulu üye sayımız 9 olduğundan Yönetim kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları sözkonusu olmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Şu aşamada yönetim kurulu performans değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910553


BIST18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4618 8,4737 % 0,05  
Euro 10,2575 10,2762 % 0,09  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 1,27  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,86 27,89 0,02  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,00  
B. Petrol 73,34 73,34 0,22