***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 18:29***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.629.590
Transferler
138.077 2.491.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426 4.805.101 4.778.675 4.778.675
Dönem Karı (Zararı)
4.805.101 4.805.101 4.805.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426 -26.426 -26.426
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler
184.094 4.621.007 -4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.377 20.196.676 20.251.053 20.251.053
Dönem Karı (Zararı)
20.196.676 20.196.676 20.196.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.377 54.377 54.377
Sermaye Arttırımı
6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
z -16.287.642 4.754.197
Dönem Karı (Zararı)
20.196.676 4.805.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 20.196.676 4.805.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.166.244 1.277.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.113.791 797.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 735.239 1.154.826
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 526.366 1.154.826
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
208.873 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 383.012 551.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 246.033 550.340
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 136.979 1.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37 444.649 212.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -517.421 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 807.505 275.508
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 557.178 478.331
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -402.613 -541.384
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 74.816 -995.166
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 74.816 -995.166
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 69.582 46.883
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -469.190 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -469.190 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -11.518.143 -510.019
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 19.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47 -25.985.212 -1.059.119
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -17.981.905 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.976.578 -1.934.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.976.578 -1.934.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 578.724 -399.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 578.724 -399.604
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.429.538 -2.706.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.362.153 -956.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.083.043 870.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.183 -24.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.062.860 894.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 130.356 46.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.001 139.868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 50.001 139.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 3.599.655 4.189.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-676.817 -309.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -676.817 -308.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.954.780 5.023.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-390.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -901.025 121.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.325.289 -2.959.994
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 13.476.862 1.085.997
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.142.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.012 33.545
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 472.012 33.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -5.623.585 -1.937.057
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.616.233 -1.889.011
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.352 -48.046
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.346.526 -287.387
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.773.448 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 10.773.448
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-136.838 -11.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -136.838 -11.879
Ödenen Faiz
37 -807.505 -275.508
Alınan Faiz
37 517.421 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.384.173 1.506.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.384.173 1.506.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.723.254 2.339.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.723.253 2.339.081
Finansal Yatırımlar
47 21.044.734 3.137.645
Ticari Alacaklar
10.355.537 6.462.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.355.537 6.462.503
Diğer Alacaklar
409.528 988.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 409.528 988.252
Stoklar
10 9.441.869 8.221.204
Peşin Ödenmiş Giderler
8.256.200 1.894.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.256.200 1.894.047
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 553.386 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.632.689 2.905.360
ARA TOPLAM
58.417.196 25.948.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.417.196 25.948.092
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 768.978 2.727.697
Maddi Duran Varlıklar
14 12.598.181 8.135.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.164 55.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 49.164 55.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 123.169 192.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.539.492 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR
71.956.688 37.059.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 45.014 14.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 45.014 14.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.974.650 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.974.650 0
Ticari Borçlar
2.836.664 2.156.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 26.594 6.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.810.070 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 627.069 496.713
Diğer Borçlar
8 284.431 234.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 284.431 234.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.617.212 5.017.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.617.212 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
428.218 307.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 266.077 282.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 25.162
ARA TOPLAM
14.813.258 8.573.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.813.258 8.573.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.631.028 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.631.028 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
626.824 851.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 626.824 851.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.257.852 851.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.071.110 9.424.899
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.885.578 27.634.525
Ödenmiş Sermaye
30 22.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
257.634 203.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 203.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.297.584 1.113.490
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.056.752 2.435.745
Net Dönem Karı veya Zararı
30 20.196.676 4.805.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.885.578 27.634.525
TOPLAM KAYNAKLAR
71.956.688 37.059.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 52.900.792 33.044.171
Satışların Maliyeti
31 -34.718.459 -23.175.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.182.333 9.868.437
BRÜT KAR (ZARAR)
18.182.333 9.868.437
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.458.290 -2.312.579
Pazarlama Giderleri
28 -3.513.113 -2.858.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.608.725 1.451.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.545.153 -2.067.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.274.502 4.081.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 11.987.333 1.510.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -74.816 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -169.360 8.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.017.659 5.599.714
Finansman Gelirleri
37 1.322.106 328.068
Finansman Giderleri
37 -1.087.102 -275.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.252.663 5.652.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.987 -847.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 -793.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -55.987 -53.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.196.676 4.805.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.196.676 4.805.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.196.676 4.805.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.377 -26.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 67.971 -33.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -13.594 6.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -13.594 6.607
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.377 -26.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.251.053 4.778.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.251.053 4.778.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911947


BIST
18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75