***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 20:35***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.094.923 10.934.142
Satışların Maliyeti
28 -9.687.624 -7.467.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.407.299 3.466.874
BRÜT KAR (ZARAR)
3.407.299 3.466.874
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -922.729 -587.258
Pazarlama Giderleri
29-30 -243.217 -138.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.691.991 3.554.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.065.677 -1.944.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.132.333 4.350.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.258.709 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -9.108.482
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.863.513 1.186.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
881.407 5.536.891
Finansman Gelirleri
33 430.518 0
Finansman Giderleri
33 -477.488 -9.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
834.437 5.527.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 314.978 -741.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -857.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
314.978 116.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.149.415 4.786.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.149.415 4.786.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.149.415 4.786.562
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.653.580 4.660.072
Dönem Karı (Zararı)
1.149.415 4.786.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.149.415 4.786.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.682.351 -216.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.683.694 348.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-283.172 2.655
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43749 -283.172 2.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.963 141.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 104.745 76.730
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 14.083 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.135 64.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
278.745 -263.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -70.359 -31.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 409.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 205.749 106.514
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -266.294 -338.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.008.767 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.008.767 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.863.513 -1.186.187
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.863.513 -1.186.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-314.977 741.233
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 46.844 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 46.844 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.899.441 342.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.413.813 -3.051.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 1.096.824 -693.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 2.316.989 -2.357.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 524.306 32.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 524.306 32.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 610.807 4.105.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.782.993 -269.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.214.476 -98.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -383.157 367.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -1.831.319 -466.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -541.553 -42.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 884.356 -506.762
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 884.356 -506.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -193.069 107.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -600.632 65.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -600.632 65.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.932.325 4.912.611
Alınan Faiz
-278.745 263.718
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -516.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.264.158 -467.895
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -1.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 -46.844 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.193.534 -450.766
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -17.129
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 93.341 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.021.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -94.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-367.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-367.046
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -367.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.977.624 4.192.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.977.624 4.192.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.369 1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.656.745 5.278.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.656.745 7.634.369
Finansal Yatırımlar
7 47.593 45.828
Ticari Alacaklar
10 12.369.280 15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.126.710 13.160.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 1.242.570 2.339.394
Diğer Alacaklar
11 4.091.367 4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.091.367 4.012.045
Stoklar
13 8.929.912 9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler
3.993.176 169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.993.176 169.990
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.106 0
Diğer Dönen Varlıklar
591.526 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 591.526 0
ARA TOPLAM
32.688.705 37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.688.705 37.477.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.764.736 5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar
7 5.764.736 5.752.488
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 37.524.110 34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.788.860 2.863.332
Maddi Duran Varlıklar
14.975.307 13.200.803
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.129.892 1.158.981
Binalar
18 816.295 829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 8.355.169 8.455.291
Taşıtlar
18 511.952 542.108
Mobilya ve Demirbaşlar
18 460.822 416.816
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 3.306.659 1.403.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.918.673 48.108.864
Diğer Haklar
19 46.918.673 48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler
21.519 61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.519 61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.853.231 7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.846.436 112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR
148.535.141 149.770.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.177.526 9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.177.526 9.047.805
Ticari Borçlar
10 2.548.371 4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 135.336 518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.413.035 4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 642.557 1.184.110
Diğer Borçlar
11 1.535.268 650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.535.268 650.911
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
220.734 413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 220.734 413.803
Kısa Vadeli Karşılıklar
339.896 318.677
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 339.896 318.677
ARA TOPLAM
14.464.352 16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.464.352 16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.807.248 38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.807.248 38.304.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.590.327 1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.590.327 1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.397.575 39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.861.927 56.097.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 94.673.214 93.672.678
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-399.761 -250.882
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -399.761 -250.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -9.909.684 -18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.149.415 8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.673.214 93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR
148.535.141 149.770.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.024 124.415.024
Transferler
27 12.699.247 -12.699.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.254 -912 4.786.562 4.729.396 4.729.396
Dönem Karı (Zararı)
4.786.562 4.786.562 4.786.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.254 -912 -57.166 -57.166
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -271.040 -17.298 1.935.408 20.812.952 4.786.562 129.144.420 129.144.420
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 93.672.678
Transferler
8.389.904 -8.389.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.538 -94.341 1.149.415 1.000.536 1.000.536
Dönem Karı (Zararı)
27 1.419.415 1.149.415 1.149.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.538 -94.341 -148.879 -148.879
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -269.551 -130.210 1.935.408 -9.909.684 1.419.415 94.673.214 94.673.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.149.415 4.786.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-148.880 -57.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.921 -72.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-94.341 -912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.382 15.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.382 15.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.880 -57.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.000.535 4.729.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.000.535 4.729.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760018


BIST18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10