***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2017 15:53***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Darphane

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun, 2016 yılı mali tablolarının ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul' un onayına sunulması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
7 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Dilek ve öneriler,
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Vekalet Örneği-2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Gündem-2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Davet-2016.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
13 Nisan 2017 Tarih, Saat 11:00'da Yapılan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2017 tarih ve 24183167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. F. Dilek Cengiz gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2017 Tarih ve 9289 sayılı nüshasında ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 52.000.000 adet hisseden, 12.301 TL' lik sermayeye karşılık 12.301 adet hissenin asaleten, 41.701.259 TL'lik sermayeye karşılık 41.701.259 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 41.713.560 TL'lik sermayenin temsil edildiğinin, elektronik katılımın olmadığı ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 14269595214 TC kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Haluk Öztürk'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına, Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Mehmet Haluk Öztürk, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Serkan Balaban atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2016 yılı Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okunmak suretiyle tamamının okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ve okunmuş raporlar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul, 2016 yılı içinde yapılan kiralama işlemleri konusunda bilgilendirildi. Buna göre kiralama işlemlerinden birinde, kiralama alanının büyüklüğü ve kiracının AVM ye katacağı değer göz önüne alınarak, ekspertiz değerine çok yakın olmak kaydıyla bu değerin altında kiralama yapıldığı bilgisi toplantıya katılanlarla paylaşıldı.
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5) Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili kararı müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Ek/1'de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre 40.102.331,00 TL, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre 5.555.575,43 TL net dönem karından 277.778,77 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayırılarak, TMS' na göre kalan 39.824,552,23 TL, VUK' na göre kalan 5.277.796,66 TL' nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler olarak ayrılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih KIVANÇ, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK' ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Bahçelievler Mh. Mehtap Sk. Kayacan Sitesi B/6 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden 31177439140 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Fatih KERESTECİ ve Nişantaşı Ihlamur Yolu İyigün Apt. No:52 D:2 Teşvikiye adresinde ikamet eden 37411664552 T.C. Kimlik numaralı Sn. Kerem ALKİN' in yine 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yıl olduğu gibi net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3,500 TL olarak devamı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7) 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verildi. 2017 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2016 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10) Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
11) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
12) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
Toplantı Başkanı

Mehmet Haluk Öztürk

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

F. Dilek CengizHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı-2016.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi-2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600655


BIST
18:0588.059
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.620 -3,07  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,15 14,21 0,13  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 27,09 27,09 0,67