***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 18:12***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 41.247.788 -22.850.916 -5.515.500 36.674.580 420.252.091 -14.777.958 680.030.085 9 680.030.094
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 0 0 0 0 -14.777.958 14.777.958 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -29.377.917 -29.377.917 566 -29.377.351
Sermaye Arttırımı
45.000.000 0 0 0 0 -45.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -12.303.229 0 -12.303.229 0 -12.303.229
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.411 -5.411
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -5.515.500 36.674.580 348.170.904 -29.377.917 638.348.939 -4.836 638.344.103
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
0 0 0 0 0 -36.421.614 36.421.614 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 219.675 0 0 23.445.296 23.664.971 -147.809 23.517.162
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 23.445.296 23.445.296 -147.809 23.297.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 219.675 0 0 0 219.675 0 219.675
Kar Payları
0 0 0 0 658.545 -14.192.093 0 -13.533.548 0 -13.533.548
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
20 0 0 0 0 0 0 0 0 1.690.783 1.690.783
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.713.625 37.333.125 297.557.197 23.445.296 643.558.865 1.537.896 645.096.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.799.359 2.813.368
Dönem Karı (Zararı)
23.297.487 -29.377.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.552.214 105.041.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.626.450 1.067.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-205.796 -55.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.653 -55.181
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-230.449 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.814.344 -24.507.540
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 14.031.426 10.702.649
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -26.845.770 -35.210.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.908.294 101.693.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.098.465 27.296.702
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 0 -574.437
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.098.465 27.871.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.903.492 -939.887
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.368.039 487.093
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13,20 -4.135.456 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.455.653 -68.721.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.549 4.971.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.549 4.971.631
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.608.977 -47.728.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.224.087 -5.786.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.224.087 -5.786.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.722.138 -20.178.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.421.659 -16.585.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.699.521 -3.593.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.305.354 6.941.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-82.711 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.423.284 -4.128.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.767.666 28.944.264
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -5.428.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.199 160.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.336.377 -671.618
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -186.887
Alınan Faiz
4.564.512 35.070.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.660.102 -36.134.850
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.565.824 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.565.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.085.474 14.888.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.294.432 -30.795.014
Ödenen Temettüler
-13.533.548 -12.303.229
Ödenen Faiz
-11.180.824 -7.919.696
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.628.409 -4.377.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.628.409 -4.377.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 168.448.589 193.559.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 160.820.180 189.182.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 160.875.175 168.562.550
Finansal Yatırımlar
5 0 10.368.039
Ticari Alacaklar
611.622 512.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 154.957 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
456.665 512.073
Diğer Alacaklar
35.696.141 47.010.265
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 35.556.114 46.555.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
140.027 454.851
Peşin Ödenmiş Giderler
1.757.517 1.526.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.757.517 1.526.650
Diğer Dönen Varlıklar
307.681 2.000.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
307.681 2.000.901
ARA TOPLAM
199.248.136 229.980.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.248.136 229.980.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
184.771.540 183.329.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 184.746.316 183.304.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.224 25.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 628.212.148 617.944.470
Maddi Duran Varlıklar
20 66.595.555 19.702.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 12.890.438 6.247
Peşin Ödenmiş Giderler
2.842.744 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.842.744 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 18.160.496 18.985.199
Diğer Duran Varlıklar
11.171.932 1.724.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
924.708.093 841.755.975
TOPLAM VARLIKLAR
1.123.956.229 1.071.736.453
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.851.733 78.299.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.851.733 78.299.317
Ticari Borçlar
1.721.547 497.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.721.547 497.460
Diğer Borçlar
3.075.873 5.234.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.422.698 552.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.653.175 4.682.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 291.734 5.630.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.964 497.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
181.964 267.086
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.449 287
ARA TOPLAM
63.125.300 90.160.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.125.300 90.160.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 414.351.881 346.508.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
411.902 626.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
411.902 626.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 21.943
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
970.385 996.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.734.168 348.153.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
478.859.468 438.314.089
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
643.558.865 633.427.442
Ödenmiş Sermaye
9 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
9 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.173.625 -3.393.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.173.625 -3.393.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.173.625 -3.393.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 37.333.125 36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.557.197 348.170.904
Net Dönem Karı veya Zararı
23.445.296 -36.421.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.537.896 -5.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
645.096.761 633.422.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.123.956.229 1.071.736.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 0 755.886 0 66.195
Satışların Maliyeti
10,11 0 -621.436 0 -59.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 134.450 0 6.426
BRÜT KAR (ZARAR)
0 134.450 0 6.426
Genel Yönetim Giderleri
11 -16.442.527 -16.161.417 -5.741.380 -4.844.700
Pazarlama Giderleri
11 -602 -612.627 0 -196.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 26.341.028 44.682.281 1.729.050 11.975.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.760.519 -409.395 -1.453.383 -137.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.137.380 27.633.292 -5.465.713 6.803.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 4.278.885 433.840 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 19.098.465 -27.871.139 14.743.017 -5.449.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.514.730 195.993 9.277.304 1.353.088
Finansman Gelirleri
12 63.057.862 93.006.422 14.003.908 30.084.135
Finansman Giderleri
13 -66.371.613 -123.519.653 -22.544.089 -67.931.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.200.979 -30.317.238 737.123 -36.494.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.903.492 939.887 1.908.431 6.261.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.084.127 -6.926.524 -263.730 -3.222.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -819.365 7.866.411 2.172.161 9.484.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.297.487 -29.377.351 2.645.554 -30.232.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.297.487 -29.377.351 2.645.554 -30.232.607
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.809 566 -147.776 368
Ana Ortaklık Payları
23.445.296 -29.377.917 2.793.330 -30.232.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
219.675 0 -162.257 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219.675 0 -162.257 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.919 0 40.564 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
274.594 0 -202.821 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.675 0 -162.257 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.517.162 -29.377.351 2.483.297 -30.232.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.809 566 -147.776 368
Ana Ortaklık Payları
23.664.971 -29.377.917 2.631.073 -30.232.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567411


BIST18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5314 7,5377 % 0,35  
Euro 9,0036 9,0173 % 0,01  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 -7,09  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,18  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,00  
B. Petrol 66,97 66,97 2,90