***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 20:57***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 0 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
371.176 0 -20.169.887 -19.798.711 28.175 -19.770.536
Dönem Karı (Zararı)
-20.169.887 -20.169.887 26.860 -20.143.027
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
371.176 0 371.176 1.315 372.491
Sermaye Arttırımı
1.437.412 1.437.412
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.360.947 0 39.311.954 296.549.440 -20.169.887 600.727.432 4.476.079 605.203.511
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -4.577.769 0 0 39.311.954 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
56.036.265 56.036.265 56.036.265
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
270.000.000 41.247.798 -22.850.916 -4.577.769 39.311.954 352.585.705 741.230.499 3.757.225 744.987.724
Transferler
65.513.737 -65.513.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.843 0 -18.381.237 -18.419.080 -1.422.345 -19.841.425
Dönem Karı (Zararı)
-18.381.237 -18.381.237 -1.420.290 -19.801.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.843 0 -37.843 -2.055 -39.898
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -4.615.612 0 39.311.954 418.099.442 -18.381.237 722.811.419 2.334.880 725.146.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.905.020 43.904.075
Dönem Karı (Zararı)
-19.801.527 -20.143.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.654.682 11.402.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 4.061.358 905.245
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
245.716 365.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.716 365.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.020.514 -335.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.060.211 -7.499.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 11.080.725 7.164.226
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.121.020 30.071.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-46.233.888 -25.153.450
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -46.233.888 -25.153.450
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.758.928 5.818.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -268.927
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -268.927
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.801.110 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.114.141 53.944.579
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.909 57.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.909 57.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-428.796 -2.261.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.924 48.438.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-279.924 48.438.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.649.200 9.319.831
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.649.200 9.319.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.570 -1.609.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
251.570 -1.609.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.967.296 45.203.614
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.276 -644.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -654.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.020.644 -80.177.291
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 268.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 268.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.034.444 -87.873.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -16.034.444 -87.873.320
Alınan Temettüler
3.826 4.258
Alınan Faiz
9.009.974 7.422.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.605.675 -12.165.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 25.890.578 25.413.985
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -50.289.867 -30.932.413
Ödenen Faiz
6 -11.206.386 -6.647.452
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.278.701 -48.439.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.278.701 -48.439.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.317.550 143.260.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.596.251 94.821.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.693.718 126.364.153
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
512.928 435.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
512.928 435.019
Diğer Alacaklar
25.207.495 19.438.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 24.056.944 19.061.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.150.551 376.603
Peşin Ödenmiş Giderler
856.263 762.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
856.263 762.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 428.547 771.619
Diğer Dönen Varlıklar
2.368.486 697.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.368.486 697.830
ARA TOPLAM
179.067.437 148.469.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.067.437 148.469.684
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
67.175.006 77.764.380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5,7 61.569.450 77.701.140
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.605.556 63.240
Diğer Alacaklar
55.494.186 61.640.591
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 54.965.264 61.111.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
528.922 528.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 889.317.120 792.589.283
Maddi Duran Varlıklar
8 205.789.193 193.788.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 56.725.965 56.754.068
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
15.807.548 17.143.477
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.807.548 17.143.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.290.309.018 1.199.679.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.469.376.455 1.348.149.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.770.792 90.540.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 115.770.792 90.540.990
Ticari Borçlar
48.474.764 48.754.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 48.474.764 48.754.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
417.545 240.158
Diğer Borçlar
2.283.422 2.208.941
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.573.044 1.001.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
710.378 1.207.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
473.114 315.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
473.114 315.958
ARA TOPLAM
167.419.637 142.060.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.419.637 142.060.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 573.736.447 510.370.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
427.885 351.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
427.885 351.727
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.808.500 5.577.404
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.810.519 517.137.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
744.230.156 659.198.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
722.811.419 685.194.234
Ödenmiş Sermaye
11 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.615.612 -4.577.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.615.612 -4.577.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.615.612 -4.577.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 39.311.954 39.311.954
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
418.099.442 296.549.440
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.381.237 65.513.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.334.880 3.757.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
725.146.299 688.951.459
TOPLAM KAYNAKLAR
1.469.376.455 1.348.149.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 22.983.274 0 13.823.063 0
Satışların Maliyeti
12 -6.383.284 0 -3.209.704 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.599.990 0 10.613.359 0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.599.990 0 10.613.359 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -12.454.765 -11.675.962 -5.455.414 -4.923.467
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.564.999 839.086 501.663 365.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -7.255.898 -5.132 -4.178.168 17.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.454.326 -10.842.008 1.481.440 -4.539.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 20.804.936 273.185 20.804.936 273.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 45.850.928 24.770.493 34.573.357 2.041.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.110.190 14.201.670 56.859.733 -2.224.868
Finansman Gelirleri
16 40.168.610 64.919.906 28.008.403 12.148.276
Finansman Giderleri
17 -131.839.255 -93.445.928 -84.227.603 -22.464.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.560.455 -14.324.352 640.533 -12.541.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.758.928 -5.818.675 2.566.409 -5.458.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.758.928 -5.818.675 2.566.409 -5.458.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.801.527 -20.143.027 3.206.942 -17.999.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.801.527 -20.143.027 3.206.942 -17.999.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.420.290 26.860 -950.178 91.271
Ana Ortaklık Payları
-18.381.237 -20.169.887 4.157.120 -18.090.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.898 372.491 250.657 268.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.872 438.065 350.358 308.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.974 -65.574 -99.701 -39.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.974 -87.613 -70.073 -61.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 27.549 -37.035 27.549
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 -5.510 7.407 -5.510
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.898 372.491 250.657 268.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.841.425 -19.770.536 3.457.599 -17.730.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.422.345 28.175 -950.017 92.586
Ana Ortaklık Payları
-18.419.080 -19.798.711 4.407.616 -17.823.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704109


BIST18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4093 7,4176 % 0,88  
Euro 8,9796 8,9942 % 0,42  
Sterlin 10,3366 10,3885 % 0,66  
Frank 8,1598 8,2090 % 0,96  
Riyal 1,9743 1,9842 % 1,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 -38,58  
Altın Gr. 413 413 -5,05  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 -0,85  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,14  
B. Petrol 65,21 65,21 -0,91