***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2018 15:25***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Tescili

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.05.2018
Genel Kurul Tarihi 21.06.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Conrad Oteli - Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11 - Şirket ödenmiş sermayesinin 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12 - Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14 - 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TP_Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 gkdavet2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ingcag2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 information document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Turcas Petrol Anonim Şirketi ("Şirket"), 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.30‘da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.06.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035261813 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın iştirakiyle toplanmıştır.
Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:
· Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 25 Mayıs 2018 tarih ve 9586 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 22 Mayıs 2018 tarihli Dünya ve Vatan gazetelerinde yayınlandığı ayrıca 29 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edildiği,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 25.05.2018 tarihinde Atatürk Oto Sanayi Şubesi, Levent, İstanbul Postanesi'nden gönderildiği,
· Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 270.000.000 adet paydan 1.074.607,60 adet payın asaleten, 155.470.668,35 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 156.545.275,95 adet payın temsil edildiği, imtiyazlı pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen çoğunluğu sağladığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET TİMUÇİN TECMEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE BOTAN BERKER'in, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SAMİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi MATTHEW JAMES BRYZA'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına ALPER EKBUL'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi gereği
- Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Mehmet Timuçin Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy
oybirliği ile seçilmişlerdir.
Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi katılanların oybirliği ile verilmiştir. Divan Başkanı Sayın Erdal Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
2017 yılı faaliyetlerine ait 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş olup, 2017 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
2017 yılı finansal tabloları (Bilânço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2017 yılı finansal tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kabul edilen 2017 yılı faaliyetlerine ait Faaliyet Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu uyarınca, 142.474.674,00 TL kar gerçekleşmiş olup, 31.12.2017 tarihli resmi kayıtlarımızda mevcut 352.618.241,66 TL birikmiş karlardan, 348.831.744,13 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
2017/23 sayılı ve 17.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Yılmaz Tecmen'in ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK'nun 363. Maddesi kapsamında atanan Mehmet Timuçin Tecmen'in 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Botan Berker'in görev süresinin dolması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda ve 2018/06 sayılı ve 16.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sayın Emre Derman'ın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere atanmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sami'nin görevinden ayrılması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda ve 2018/12 sayılı ve 12.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sn. Mustafa Ergen'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere atanmasına ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 186.000 TL ücret ödenmesine tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 2.750.000.- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2018 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen ticaret sicil numarası 479920, mersis numarası 0-4350-3032-6000017, vergi dairesi Boğaziçi Kurumlar V.D.,vergi numarası 4350303260, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 130,737 red oyuna karşılık 150.557.663,96 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Mevzuata uygun şekilde geri alınmış bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli Şirket kendi paylarının 14.400.000,00 TL'lik kısmının, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2018 tarih ve 29833736-110.01-E.3663 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilerek, TTK'nun 473 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 474 üncü ve 475 inci maddelerinden muaf olmak üzere, 270.000.000,00 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000,00 TL'na azaltılması ve Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun onaylanmasına ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sermaye Azaltımı sonucunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün anılan izinlerinde belirtildiği şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliğ ile karar verilmiştir. Tadil metinleri tutanak ekindedir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 2018/7 sayılı kararının müzakeresi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara göre, Geçmiş Yıl Zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığından bu yıl nakit temettü dağıtmamasına ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
2017 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak Koç Üniversitesi'ne 127.498 TL, John Hopkins Universitesi'ne 53.486 TL, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) 36.382 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 22.500 TL, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 17.817 TL, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'na 11.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 5.300 TL, Ege Orman Vakfı'na 5.000 TL olmak üzere toplam 278.983 TL bağış yapıldığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.
Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2017 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler lehine daha önceki yıllarda verilmiş olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgiye 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda pay sahipleri ile paylaşılmıştır ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesine ilişkin oylama yapılmış ve katılanların 130.737 red oyuna karşılık 150.557.663,96 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.
Kayagazı ile ilgili yöneltilen soruya, Sn. Erdal Aksoy tarafından detaylıca açıklama yapılmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerine ayrılanlara teşekkür ve takdir yeni atanan yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. 2040 yılında elektrik tüketiminin havayollarında artacağını iletti.
Ayrıca Bağış miktarının artması gerektiğini ilettiler.
Sn. Erdal Aksoy tarafından bu projeler içinde olacaklarını ve teknoloji yönünde gelişeceği yönünde kararlı olduklarını ilettiler.Akaryakıtın yanında elektrik ile çeşitlendirilmeye gidildiği yönünde bilgi verilmiştir.
Hisse değeri ile ilgili sorusuna Sn. Erdal Aksoy tarafından detaylıca açıklama yapılmıştır.
Başka söz alan olmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, beş nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih: 21 Haziran 2018

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017gkhazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dagitim Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Dividend Distrubution Table 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693980


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64