***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2019 14:08***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 16.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Conrad İstanbul Bosphorus Oteli, Cihannüma Mahallesi Saray Cad. No: 5 34353 Beşiktaş İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
10 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - 2018 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2018 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi
16 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00‘da Beşiktaş - İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00044404759 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanmıştır.
Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:
• Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 18 Nisan 2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 22 Nisan 2019 tarihli Dünya Gazetesi'nde ayrıca 8 Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
• Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 12 Nisan 2019 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği,
• Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 255.600.000 adet paydan 13.077.012 adet payın asaleten, 151.406.994 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 164.484.007 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabileceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET TİMUÇİN TECMEN'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA ERGEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi MATTHEW JAMES BRYZA'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına SEDA AKKUŞ TECER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi gereği
- Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Mehmet Timuçin Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 164.484.007 oyla oybirliği ile seçilmişlerdir.
Divan Başkanı Sayın Erdal Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması hususu Genel Kurul'un Onayına sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususu 164.484.007 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2018 yılı faaliyetlerine ait 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 164.419.337 oya karşılık 64.670 red oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 164.419.337 kabul oyuna karşılık 64.670 red oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 164.419.337 kabul oyuna karşılık 64.670 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
5. 2018 yılı finansal tabloları (Bilânço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. 2018 yılı finansal tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 164.419.337 kabul oyuna karşılık 64.670 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve 164.419.337 kabul oyuna karşılık 64.670 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi için yapılan oylamada 164.359.675 kabul oyuna karşılık 124.332 red oyu ile oyçokluğu ile, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle:
• Sn. Erdal Aksoy
• Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
• Sn. Saffet Batu Aksoy
• Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
• Sn. Matthew James Bryza
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 221.340.- TL ücret ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 3.646.963.- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine 164.484.007 oyla oybirliği ile karar verilmiştir.
9. 2019 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen ticaret sicil numarası 479920, mersis numarası 0-4350-3032-6000017, vergi dairesi Boğaziçi Kurumlar V.D.,vergi numarası 4350303260, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 164.316.660 kabul oyuna karşılık 167.347 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararının müzakeresi sonucu Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, 2018 yılı net dönem zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar payı dağıtılamamasına ilişkin teklif, 164.484.007 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. 2018 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak Türk Eğitim Vakfı'na 5.200.- TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 1.000.- TL, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na 94.077.- TL ve Global İlişkiler Forumu Derneği'ne 131.522,50 TL olmak üzere toplam 231.799,50 TL bağış yapıldığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.
12. 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlere ilişkin bilgiye 31.12.2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'muza ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2018 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2018 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 164.381.330 kabul oyuna karşılık 102.677 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.
Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.
Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı TutanağıFinal.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirunkap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Meeting Minutes ENG Final.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764321


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64