***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.02.2017 18:16***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.281 23.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.216 15.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.426 14.916
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.540 15.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 15 -56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-129 -928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-129 -928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
790 111
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
832 111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.497 38.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 -68 2.711 40.736 3.890 36.846 -3.863 103 104.972
Yeni Bakiye
65.000 353 -68 2.711 40.736 3.890 36.846 -3.863 103 104.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.105 -45 -33 15.027
Dönem Net Karı (Zararı)
23.637 42 23.679
Kar Dağıtımı
-3.863 20 -3.883 3.863 -34 -34
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-3.863 20 -3.883 3.863 -34 -34
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.412 14 790 3.216
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
23.284 -3 23.281
Kar Dağıtımı
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 17.517 99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
23.471 42.309
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
105.771 102.143
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.170 1.864
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.355 20.672
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.317 823
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.394 -8.685
Ödenen Vergiler
11 -64
Diğer
-95.748 -74.444
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-63.485 -6.606
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-237.171 -268.441
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-7.325 1.167
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
157.955 289.861
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.056 -29.193
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-40.014 35.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8,9,10 -188 -1.435
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
59
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-188 -1.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.224 6.032
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-38.978 40.359
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 55.658 15.299
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 16.680 55.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.585 104.696
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
112.585 104.696
Finansal Kiralama Gelirleri
110.415 102.832
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.170 1.864
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-78.909 -71.260
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.708 -70.048
Diğer Faiz Giderleri
-127 -182
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.074 -1.030
BRÜT KAR (ZARAR)
33.676 33.436
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -15.325 -14.018
Personel Giderleri
-9.394 -8.685
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-357 -315
Genel İşletme Giderleri
-5.574 -5.018
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
18.351 19.418
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 33.361 39.763
Bankalardan Alınan Faizler
106 280
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.012
Türev Finansal İşlemlerden
1.012
Kambiyo İşlemleri Karı
19.125 32.490
Diğer
13.118 6.993
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
7 -22.488 -15.559
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -565 -15.099
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-3
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-14.909
Diğer
-562 -190
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.659 28.523
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.659 28.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -5.378 -4.844
Cari Vergi Karşılığı
11 -78
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.378 -4.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.281 23.679
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.281 23.679
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
3 -42
DÖNEM KARI/ZARARI
23.284 23.637
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5 2.525 14.156 16.681 1.232 54.426 55.658
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 5.793 0 5.793 4.961 0 4.961
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
7 365.867 1.182.200 1.548.067 320.564 1.007.467 1.328.031
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
351.073 1.149.060 1.500.133 310.804 987.501 1.298.305
Finansal Kiralama Alacakları
452.001 1.290.485 1.742.486 393.693 1.115.021 1.508.714
Kazanılmamış Gelirler (-)
-100.928 -141.425 -242.353 -82.889 -127.520 -210.409
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.784 7.550 13.334 7.358 7.354 14.712
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
9.010 25.590 34.600 2.402 12.612 15.014
DİĞER ALACAKLAR
8.275 285 8.560 4.723 11 4.734
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 22.728 43.064 65.792 25.180 41.215 66.395
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
40.080 142.715 182.795 40.639 123.928 164.567
Özel Karşılıklar (-)
-17.352 -99.651 -117.003 -15.459 -82.713 -98.172
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 21.189 0 21.189 19.096 0 19.096
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 618 0 618 1.002 0 1.002
Diğer
618 0 618 1.002 0 1.002
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
13 171 3.383 3.554 255 3.871 4.126
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
35 0 35 40 0 40
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 15.955 0 15.955 21.504 0 21.504
DİĞER AKTİFLER
12 82 0 82 41 0 41
ARA TOPLAM
443.238 1.243.088 1.686.326 398.598 1.106.990 1.505.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 208 0 208 0 0 0
Satış Amaçlı
208 0 208 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
443.446 1.243.088 1.686.534 398.598 1.106.990 1.505.588
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 13.673 0 13.673
ALINAN KREDİLER
14 305.347 1.159.709 1.465.056 359.011 957.226 1.316.237
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 9.787 10.248 20.035 4.814 5.240 10.054
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 10.897 12.265 23.162 6.547 9.322 15.869
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
11 2.095 0 2.095 654 0 654
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 3.310 0 3.310 3.229 0 3.229
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.310 0 3.310 3.229 0 3.229
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.207 1.566 2.773 833 1.381 2.214
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
11 0 0 0 14 0 14
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
332.643 1.183.788 1.516.431 388.775 973.169 1.361.944
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
170.103 0 170.103 143.644 0 143.644
Ödenmiş Sermaye
18 87.000 0 87.000 65.000 0 65.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.418 0 17.418 14.992 0 14.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.468 0 3.468 2.678 0 2.678
Kar Yedekleri
38.510 0 38.510 36.873 0 36.873
Yasal Yedekler
5.110 0 5.110 3.910 0 3.910
Olağanüstü Yedekler
33.400 0 33.400 32.963 0 32.963
Kar veya Zarar
23.284 0 23.284 23.637 0 23.637
Net Dönem Karı veya Zararı
23.284 0 23.284 23.637 0 23.637
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70 0 70 111 0 111
PASİF TOPLAMI
502.746 1.183.788 1.686.534 532.419 973.169 1.505.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 3.538.223 11.221.415 14.759.638 287.105 369.193 656.298
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 60.613 251.852 312.465 59.551 187.917 247.468
Cayılamaz Taahhütler
11.637 41.513 53.150 12.078 17.062 29.140
Cayılabilir Taahhütler
48.976 210.339 259.315 47.473 170.855 218.328
Kiralama Taahhütleri
48.976 210.339 259.315 47.473 170.855 218.328
Finansal Kiralama Taahhütleri
48.976 210.339 259.315 47.473 170.855 218.328
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 0 0 0 92.385 101.303 193.688
Alım Satım Amaçlı İşlemler
92.385 101.303 193.688
Swap Alım Satım İşlemleri
92.385 101.303 193.688
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.598.836 11.473.267 15.072.103 439.041 658.413 1.097.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585813


BIST
18:051.385
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8717 8,8739 % 0,09  
Euro 10,3990 10,4063 % -0,26  
Sterlin 12,1147 12,1755 % 0,23  
Frank 9,5471 9,6046 % -0,06  
Riyal 2,3618 2,3736 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 5,90  
Altın Gr. 503 503 3,65  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 0,19  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,94