***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

09.03.2021 22:12***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
30
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.yatasbedding.com.tr/pages/genel-kurullar
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu madde ile ilgili bir durum oluşmadığı için KAP duyurusu yapılmadı
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu madde ile ilgili bir durum oluşmadığı için KAP duyurusu yapılmadı
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu madde ile ilgili bir durum oluşmadığı için KAP duyurusu yapılmadı
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Baağış-yardım politikamız yoktur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
yok
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
madde 13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Hazirun Cetvelinde mevcut
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 8,3
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
madde 7
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890407
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
15/05/2020 0 % 61 % 42 % 19 Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Madde 16 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845462
28/11/2020 0 % 47 % 38 % 9 Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Madde 16 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890406


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
71
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
81
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
81
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
77
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
81
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
57
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
92
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
116
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 60 % 100 6 1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 100 2 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
0
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hacı Muri Öztaşkın - Nimet Eşelioğlu. İcra Kurulu Üyeleri
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
85
Yönetim kurulu başkanının adı
Yavuz Altop
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nevzat Yıldız
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Değerlendirme aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın üye sayısı 2'dir. Toplam üye sayısının % 29'u kadın üyelerden oluşmaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2, % 29
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
YAVUZ ALTOP İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
YILMAZ ÖZTAŞKIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
HACI NURİ ÖZTAŞKIN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
ŞÜKRAN BALÇIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
NİMET EŞELİOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2020 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
İZZET SÜMER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839867 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ERTUĞRUL BERTAN KAYA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/05/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839867 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Menfaat sahiplerinin tazminat hakları yapılan sözleşme veya ilgili yasal çerçeve kapsamındadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Müşteri İlişkileri Direktörü - Yatırımcı İlişkisi Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
444 0 987 / www.yatasbedding.com.tr & www.enzahome.com.tr web sitelerimizdeki Bize Ulaşın İletişim Form / Yalı Mahallesi Kadir Sokak No:14/1 Kartal - İstanbul
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışan işçiler Öz İplik İş Sendikası ve Öz Ağaç İş Sendikası tarafından temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Hlefiyet Planı vardır, faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ilan edilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yataş Grup Kurumsal - İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yataş Grup Kurumsal - İnsan Kaynakları-İnsan Kaynakları Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yataş Grup - Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yataş Grup - Hakkımızda - Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Yolsuzlukla mücadele politikamız mevcuttur.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Şirket Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
90
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
70
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
115
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
böyle bir durum gerçekleşmedi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
böyle bir durum gerçekleşmedi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
yok
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bağımsız Denetim Raporunda ve Faaliyet Raporunda iştiraklerimiz kısmında
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-48


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
27
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yataş Grup Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Şirket Bilgileri-Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
70
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568611 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/226719
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Ertuğrul Bertan Kaya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İzzet Sümer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İzzet Sümer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Ertuğrul Bertan Kaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şükran Balçık Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nimet Eşelioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tevfik Altop Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Ertuğrul Bertan Kaya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İzzet Sümer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şükran Balçık Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuba Bektaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916713


BIST18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6402 8,6421 % -0,11  
Euro 10,1062 10,1413 % 0,27  
Sterlin 11,7458 11,8047 % -0,04  
Frank 9,3023 9,3583 % -0,02  
Riyal 2,2990 2,3105 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -0,14  
Altın Gr. 491 491 -0,87  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,66 22,72 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,31 -0,01  
B. Petrol 75,94 75,94 0,00