***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2017 14:47

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucuna İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AYES

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 10.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 ( Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) Yenibosna, Bahçelievler- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
7 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Bağlı ortaklıkların gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
12 - 12- Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Ayes.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2017 tarihinde, saat 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul adresinde bulunan Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2017 tarih ve 24940377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı tarih, saat, gündem ve yer belirtmek suretiyle, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2017 tarih ve 715 sayılı nüshasında yayınlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde ilan edilmiştir. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderilmiştir.
Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 15.028.200,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan 2.421.848,27 –TL'lik sermayeye karşılık 242.184.827 adet payın asaleten, 3.183.695,65 -TL'lik sermayeye karşılık 318.369.565 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 5.605.543,92 -TL sermayeye karşılık gelen 560.554.392 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM:
1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yüce tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yüce'nin yapacağı bilgisi verildi. Ortaklardan Sn. Sıtkı Hulus AKSAL ve Selami KARAMAN'nın önergesi üzerine oy Toplama Memuru olarak Sn. Kadir Ulutaş'ı ve Tutanak Yazmanı olarak ise Sn. Erkan Güçlü'nün görevlendirilmesini teklif etti. Verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Tuncel, Sn. Kenan Yeşilhark, Sn. Faris Kaya ve Sn. Abdulkerim Dündar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Murat Dirikan'ın toplantıya katıldığını belirtti.
2. Ortaklardan Sn.Sıtkı Hulus AKSAL ve Sn. Selami KARAMAN'ın verdiği önerge üzerine, Divan Başkanlığına toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı, 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Ortaklardan Sn. Duran AFŞAROĞLU tarafından 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan özet olarak okunması önerildi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa TUNCEL tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Ortaklardan Saffet ÖZKAYA vekili Hüseyin Özkaya "şirketteki potansiyelin iyi olduğunu faaliyetlerin ve yenilenebilir enerji çalışmalarının geleceğin sektörü olduğunu ancak direk enerjinin üretimi değil de, destekleyici inşaat faaliyetlerinin daha kârlı olduğunu" ifade etti. Ortaklardan Kazım Haydaroğlu "ciroda ki yükseliş için tüm yönetim ve çalışanlara teşekkür ederim. Ancak şüpheli ticari alacaklarla ilgili azami özen gösterilmesini isterim. Ciromuza göre küçük, kârımıza göre yüksek olduğu için dikkat çekmek istedim" dedi. Başkaca söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Okunan rapor oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu sayılması, sadece görüş bölümünün okunması önerildi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Vergi Usul Kanunu gereği hazırlanan Mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Muhasebe Müdürü Erkan Güçlü tarafından okundu. Yine, 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Murat Dirikan tarafından okundu. Okunan her bir rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Finansal tablolar yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca selefinin süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Faris Kaya ve Abdulkerim Dündar'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oybirliğiyle onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Toplantı Başkanı, gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce 10.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve özetle "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2016 bilançosunda dönem net kârı 3.690.903,47-TL iken Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 2.820.931,00-TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği TMS' ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı" ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket' in 31.12.2016 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından ödenmiş sermayemizin % 5'ine (yüzde beş) tekabül eden 751.410,00 TL (Yediyüzellibirbin dörtyüzonTL) tutarındaki bedelin ortaklara hisseleri nispetinde dağıtılması" yönündeki teklifi doğrultusunda yine bu bedelin dağıtımına 5 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlanması ve yasal kayıtlarda ve TMS'ye göre hazırlanmış olan bilançolarda görülen olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 90.000,00.-TL tutarında Eğitim Fonunun üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesi" hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklinde ki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye geçildi. Ortaklardan Talha Yeşilhark söz alarak "Eğitim fonunun arttırılmasını temenni ediyorum"dedi. Başkaca söz alan olmadı. Gündem maddesi katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.
8. Başkan gündemin 8. maddesi gereğince, Şirketin faaliyetlerini daha verimli alanlarda çeşitlendirmek ve yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) ve tarım alanlarında ki Devlet teşviklerinden faydalanmak üzere kurulmuş ve % 100 sermayesine sahip olduğumuz Atabey Güneş Enerjisi Anonim Şirketi ve Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi Anonim Şirketi ile ilgili istenilen kârlılıkta ve rantabl bir projenin gelmesi durumunda aktif olarak faaliyete geçebileceği bilgisine verdi. Başkan, ilave olarak Isparta Atabey Fabrika arazisi üzerine kurulması planlanan yenilenebilir güneş enerjisi izinlerinin mevcut trafoda boş yer olmadığından dolayı santral kurulamadığını ancak Fabrika arazisinin daha rantabl işlerde değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışmasının takip edildiği bilgisini verdi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Sn. Saffet Özkaya'nın vekili Hüseyin Özkaya ve Sn. Himmet Koçoğlu Yönetim Kurulu üyeleri ücretinin 4.000,00 -TL aylık net ücret şeklinde olmasını teklif etti. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı K.H.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sn. Sıtkı Hulus Aksal "makine imalatı ile ilgili teşkilatlanmış kuruluşların çalışmalarına katılımını temenni ediyorum" dedi. Ortak Sn. Kazım Haydaroğlu " finansal raporların üçer aylık dönemlerde yayınlanmasının iyi olacağını" söyledi. Yine ortak Sn. Sıtkı Hulus Aksal ve toplantı başkanı "piyasa öncesi işlem platformunda olunduğundan, bunun gerek olmadığı ancak geçici vergi eki gelir tablolarının KAP'ta yayınlandığını" söyledi. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 13 : 15'de kapattı.
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır.
14.05.2017, İSTANBUL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 genel kuru toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2017 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL (Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu) adresinde yapılmış olup. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607239


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314