***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2019 19:40***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 206.074 721 26.299 522.318 160.293 1.417.287
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-29.484 148.508 119.024
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-29.484 148.508 119.024
Yeni Bakiye
500.000 1.582 206.074 721 -3.185 522.318 308.801 1.536.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
311 115.749 116.060
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 206.074 721 -2.874 522.318 308.801 115.749 1.652.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1),(3) 230.014 1.522.631 1.752.645 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
14 23.573 23.587 0 0 0
Teminat Mektupları
14 0 14 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
14 0 14 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
0 23.573 23.573 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 23.573 23.573 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 230.000 1.499.058 1.729.058 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 27.505 27.505 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 27.505 27.505 0
Cayılabilir Taahhütler
230.000 1.471.553 1.701.553 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
230.000 1.471.553 1.701.553 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.831.373 36.010.459 38.841.832 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6.439 25 6.464 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.439 0 6.439 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 25 25 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.822.432 35.991.734 38.814.166 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Teminat Senetleri
23.075 3.673.063 3.696.138 0
Emtia
0 0 0 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
2.193.249 22.391.186 24.584.435 0
Diğer Rehinli Kıymetler
307.065 8.121.948 8.429.013 0
Rehinli Kıymet Alanlar
299.043 1.805.537 2.104.580 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 18.700 21.202 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.061.387 37.533.090 40.594.477 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 89.325
Alınan Faizler
238.063
Ödenen Faizler
-94.311
Alınan Temettüler
129
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.527
Elde Edilen Diğer Kazançlar
303
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.239
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.813
Ödenen Vergiler
-35.664
Diğer
(1) -4.148
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) -55.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.161
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-216.741
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.592
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
182.092
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -11.266
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 33.657
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
367
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-46
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.513
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.764
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.684
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.838
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 29.806
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.687.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
115.749
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
311
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
379
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 1.202.150 763.178 1.965.328 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.129.204 557.903 1.687.107 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.675 0 1.675 0
Bankalar
1.120.759 557.903 1.678.662 0
Para Piyasalarından Alacaklar
11.057 0 11.057 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.287 0 -4.287 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 61.930 61.930 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 61.930 61.930 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.946 143.345 216.291 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
54.802 56.857 111.659 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 0
Diğer Finansal Varlıklar
10.107 86.488 96.595 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 376.324 14.090.722 14.467.046 0 0 0
Krediler
514.973 14.090.722 14.605.695 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
40 0 40 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
48.262 0 48.262 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
48.262 0 48.262 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-186.951 0 -186.951 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 14.616 0 14.616 0 0 0
İştirakler (Net)
14.616 0 14.616 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.616 0 14.616 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 86.552 0 86.552 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 1.404 0 1.404 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
1.404 0 1.404 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 883 0 883 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 9.420 0 9.420 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 9.181 33.121 42.302 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.700.530 14.887.021 16.587.551 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 572 14.424.069 14.424.641 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 1.990 0 1.990 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
(5) 16.926 573 17.499 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
16.926 573 17.499 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 13.960 0 13.960 0
KARŞILIKLAR
(10) 41.583 0 41.583 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
41.554 0 41.554 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
29 0 29 0
CARİ VERGİ BORCU
(11) 24.226 0 24.226 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 349.858 349.858 0 0 0
Krediler
0 349.858 349.858 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 19.585 41.838 61.423 0
ÖZKAYNAKLAR
(16) 1.655.066 -2.695 1.652.371 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 0
Sermaye Yedekleri
207.656 0 207.656 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
721 0 721 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-179 -2.695 -2.874 0
Kar Yedekleri
522.318 0 522.318 0 0 0
Yasal Yedekler
39.142 0 39.142 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
480.290 0 480.290 0
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 0
Kar veya Zarar
424.550 0 424.550 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
308.801 0 308.801 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
115.749 0 115.749 0
Azınlık Payları
(17) 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.773.908 14.813.643 16.587.551 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 265.190
Kredilerden Alınan Faizler
193.355
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
57.958
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.904
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.901
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.039
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
33
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -92.936
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-92.805
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-131
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Kiralama Faiz Giderleri
0
Diğer Faiz Giderleri
0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
172.254
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.918
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.527
Gayri Nakdi Kredilerden
140
Diğer
4.387
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-609
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-609
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 129
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.036
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.036
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.301
FAALİYET BRÜT KÂRI
181.638
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -8.279
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-6.286
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-19.036
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -8.328
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
139.709
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -23.960
Cari Vergi Karşılığı
(9) -23.275
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-696
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
115.749
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(10) 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 115.749
Grubun Karı (Zararı)
115.749
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761938


BIST
18:05106.846
Değişim :  1,39% |  1.466,47
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.683.986 % 19,90  
HURGZ 1,27 134.244.870 % 19,81  
BTCIM 3,26 38.068.314 % 15,60  
KLNMA 50,95 27.563.971 % 14,91  
MTRYO 1,58 15.310.961 % 14,49  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4210 7,4582 % 0,44  
Frank 5,7892 5,8241 % 0,18  
Riyal 1,5262 1,5338 % -0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 4,72  
Altın Gr. 271 272 0,67  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,23 62,23 -1,07