***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

01.09.2016 13:17
dan yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
9 - Gerekli izinlerin alnması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince, Kayıtlı Sermaye Tavanının yeniden belirlenmesi, Kayıtlı Sermaye Tavan izninin uzatılması ve Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi„ başlığını taşıyan 8. ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları„ başlıklı 9 uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için revize edilen "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,
19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
21 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nthol - 2015 Olağan GK Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Nthol - 2015 Olağan GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Nthol - 2015 Olağan GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 NTHOL 2015 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Nthol 2015 GK Revize Esas Sözleşme Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edilmedi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.08.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 NTHOL 2015 Olağan Genel Kurul Tutanağı 25082016.pdf - Tutanak
EK: 2 NTHOL 2015 Olağan GK Hazirun 25082016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555656


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731