***NTHOL***NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

25.07.2016 18:29

***NTHOL***NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 25.07.2016
Genel Kurul Tarihi 25.08.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, No.161, Zincirlikuyu (Avantgarde Hotel Levent Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3 - 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması,
5 - 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 01.01.2015-31.12.2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
7 - 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
9 - Gerekli izinlerin alnması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince, Kayıtlı Sermaye Tavanının yeniden belirlenmesi, Kayıtlı Sermaye Tavan izninin uzatılması ve Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi„ başlığını taşıyan 8. ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları„ başlıklı 9 uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için revize edilen "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2015 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,
19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
21 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nthol - 2015 Olağan GK Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Nthol - 2015 Olağan GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Nthol - 2015 Olağan GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Nthol - 2015 Olağan GK Esas Sözl Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,
25.08.2016 Perşembe günü, Saat 10.00'da, İstanbul'da, Büyükdere Caddesi, No.161, Zincirlikuyu'da yerleşik "Avantgarde Hotel Levent Toplantı Salonunda" Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve Esas Sözleşme değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547582


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314