***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2018 14:26

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.03.2018 tariihinde yapılan olağan genel kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 Hilton Oteli Konak - İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2017 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
9 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - 12. Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 genelkurula davet metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 27.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında şu kararlar alınmıştır.
1.
Toplantı Başkanlığına Sn. Adem Haluk KORA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2.
2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3.
Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 3.505.114,24 TL. olarak kapanan 2017 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 3.624.994,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5.
Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü
Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından cari yıl kârından yasal yedek akçe hesaplanmamasına,
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,

Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 2.793.126,51 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 2.374.157,53 TL (hisse başına brüt % 46,55211, net % 39,56929) olarak uygulanmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kâr payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine karar verildi.
Temettüün 04 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7.
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn. Adem Haluk KORA, Sn. Mehmet Reha KORA, Sn. Ferit KORA, Sn. Arkın KORA, ve "B" grubu hissedarlardan Sn. Özay KORA ‘nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.
Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2018 yılı denetiminin, Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10.
2017 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

11.
Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12.
Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Adem Haluk Kora şirketin 44 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2018 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Sayın Tülay Önel de başta Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, 2018 yılının hayırlı olmasını temenni etti.
Toplantı başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildiHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplanti_tutanagi_27_03_2018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazurun_cetveli_27_03_2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak
Ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantısında10 (on) olarak sayılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670738


BIST
18:0597.886
Değişim :  0,58% |  562,36
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.367
En Düşük
97.268